A Nukleárisbaleset-elhárítási szakterület szakhatósági közreműködése


 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség
Nukleárisbaleset-elhárítási szakterületének szakhatósági közreműködése

A Nukleárisbaleset-elhárítási szakterület szakhatósági közreműködése
Eljáró elsőfokú szakhatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Nukleárisbaleset-elhárítási szakterületének szakhatósági közreműködéshez kapcsolódó hatályos jogszabályok
 • Eljárási határidők
 • Eljárás rendje
 • Szakhatósági eljárás általános szabályai
 • Hiánypótlás
 • Helyszíni szemle
 • Eljárások menete

  1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nukleárisbaleset-elhárítási szakterületének szakhatósági közreműködéshez kapcsolódó hatályos jogszabályok:

  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény),
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.),
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény,
  • Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet,
  • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
  • A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet,
  • Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: ONER kormányrendelet),
  • az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet.

  2. Eljárási határidők

  Határidő: A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap, de a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárásokra vonatkozó határidő az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerint:

  a) negyvenöt nap

  a nukleáris létesítmény:
  • telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához,
  • létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez, szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés, továbbá
  • az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat, illetve az Időszakos Biztonsági Jelentés által, valamint az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében azonosított eltérés jóváhagyása,
  • és a radioaktívhulladék-tárolók és radioaktív hulladék átmeneti tárolók tekintetében.

  b) harminc nap:

  • a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezése,
  • és a radioaktívhulladék-tárolók nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének jóváhagyásához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezése ügyében.

  A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határidőt egy alkalommal, tizenöt nappal meghosszabbíthatja. (Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t.)

  3. Eljárás rendje

  A szakhatósági eljárások általános rendjét a Ket. határozza meg. A folyamat a katasztrófavédelmi törvény, valamint az ONER kormányrendelet vonatkozó előírásai figyelembevételével kerül végrehajtásra.

  Az OAH hatósági eljárásaihoz kapcsolódó nukleáris létesítményekkel összefüggő, a nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos szakhatósági engedélyezési eljárások rendjét a 112/2011. (VII.4.) Korm. rendelet, a radioaktív anyag termelésével, előállításával, forgalmazásával, tárolásával, használatával, felhasználásával, szállításával és átalakításával kapcsolatos engedélyezési szakhatósági eljárások rendjét a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet szabályozza.

  4. Szakhatósági eljárás általános szabályai

  Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegeli a szakhatóság megkeresését és maga dönt a szakkérdésben.

  A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.

  Az ügyfél kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság a katasztrófavédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely egy évig hatályos.

  A szakhatóság szükség esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, amiről a hatóságot haladéktalanul értesítenie kell.

  5. Hiánypótlás

  Abban az esetben, ha a benyújtott kérelem a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szükséges érdemi elemeket megfelelő részletességgel nem tartalmazza, végzésben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet a hiányosság tudomásra jutását követően, melyből az eljáró hatóság is kap egy példányt.

  A végzés tartalmazza:

  • a hiánypótlás jogszabályokon alapuló indokolását,
  • a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

  A hiánypótlásra benyújtandó dokumentációt két példányban kell megkérni, annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság is értesüljön arról, hogy mivel kellett kiegészíteni az általa megküldött engedélyezési tervdokumentációt.

  A hiánypótlásban megadott határidőn belül az ügyfél kérelemmel fordulhat a szakhatósághoz, ha a megadott határidőre nem tudja pótolni a felhívásban foglaltakat, ezért új határidőt kér a hiánypótlás teljesítésére. A kérelem beérkezését követően a szakhatóság – a hatóság tájékoztatása mellett – végzésben haladéktalanul megállapítja a hiánypótlás új időpontját.

  Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlásban foglaltakat a megadott határidőig, úgy erről tájékoztatni kell az engedélyező hatóságot.

  6. Helyszíni szemle:

  A helyszíni bejárás előtt fel kell készülni a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési tervdokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket.

  A helyszíni szemle során a szakhatóság ellenőrzi:

  • az eljárási előzményeket,
  • a dolgozók és alvállalkozók negyedévenkénti oktatását a biztonsági rendszerekről és a kiürítésről, valamint azok évenkénti gyakoroltatását,
  • a sugárforrások tárolási helyének megfelelő szintű kijelölését és annak a helyszínrajzon történő megjelenítését,
  • a radiológiai biztonsági követelmények megvalósulását, az elszívó rendszerek működését,
  • a lakosság riasztásának megvalósítását,
  • a tervdokumentációban meghatározott polgári védelmi követelmények teljesülését,
  • a használati előírások teljesülését,
  • a rendelkezésre álló védőeszközök, mérőműszerek nyilvántartásait, felülvizsgálati dokumentumait,
  • közmű nyitó és elzáró szerelvények feliratozását, hozzáférhetőségét,
  • az érintett épületek, útszakaszok, létesítmények, építmények megközelíthetőségét (útépítés során útzár, útszűkítés),
  • a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak).

  A helyszíni szemle eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

  7. Eljárások menete:

  Az eljárások menete az alábbi:

  • beérkezett felkérő levél szignálása, iktatása,
  • illetékesség és hatáskör vizsgálata,
  • érintett szakterületek bevonása,
  • benyújtott dokumentáció(k) vizsgálata,
  • hiánypótlás szükségessége,
  • helyszíni szemle szükségessége,
  • formai (alaki) követelmények megfelelősége,
  • tartalmi követelmények vizsgálata (katasztrófavédelmi szempontok teljesülésének vizsgálata),
  • lakosság biztonsági kockázatok, továbbá azok kezelésére tett intézkedések meglétének vizsgálata (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tájékoztatása, információ és mérési adatküldés, stb),
  • tájékoztatási kötelezettség, információ és adatküldés biztosítás megfelelőségének vizsgálata,
  • szakhatósági állásfoglalás készítése.

  A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

  Az engedélyezés során figyelembe kell venni az ONER kormányrendelet és az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Elhárítási és Intézkedési Terv előírásait, továbbá a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet vonatkozó előírásainak adatszolgáltatási kötelezettségeit is.

  7.1. Szakhatósági közreműködés az OAH hatósági engedélyezési eljárásaiban

  7.1.1. Nukleáris létesítménnyel, Időszakos Biztonsági Jelentéssel és Balesetelhárítási Intézkedési tervvel kapcsolatos eljárásokban

  • 1. a nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, végleges leállítása, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakítása esetén, ha annak katasztrófavédelmi vonzata van.
  • az Időszakos Biztonsági Jelentés katasztrófavédelmi vizsgálata,
  • az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv katasztrófavédelmi vizsgálata,
  • a radioaktív anyagok 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási intézkedési terve katasztrófavédelmi vizsgálata.

  7.1.2. Az OAH radioaktívhulladék-tárolókhoz kapcsolódó hatósági eljárásaiban

  • radioaktívhulladék-tároló létesítmény esetén,
  • a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés,
  • az 1996. évi CXVI. törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv,
  • a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási és intézkedési terve.

  7.2. Szakhatósági közreműködés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat eljárásaiban

  7.2.1. Nyitott sugárforrás esetén a radioaktív anyag termelésével, előállításával, forgalmazásával, tárolásával, használatával, felhasználásával, szállításával és átalakításával kapcsolatos eljárásokban

  • a radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében,
  • a radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében,
  • a radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében.