Magántulajdonú lakóingatlanok helyreállításaÁltalánosságban a magántulajdonú lakóingatlanokban keletkezett károk helyreállításáról

A magántulajdonú lakóingatlanokban bekövetkezett károk helyreállításának célja az arra rászoruló, károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása. A Kormánynak nincs jogszabályon alapuló kötelezettsége a károk enyhítésére. Ez csupán vállalt kötelezettség.

A bekövetkezett természeti csapást követően, tulajdonképpen a beavatkozással párhuzamosan zajlik a károsodott építmények előzetes kárfelmérése. Fontos megjegyezni, hogy ez az előzetes kárfelmérés csupán egy kárbecslés. A károsodott ingatlanok száma, a károsodás mértéke települési szinten összesítésre kerül.

Ezen összesítést követően az érintett megyék megyei katasztrófavédelmi igazgatóságai az államigazgatási hivatalokkal együttműködve összesítik a megyei káradatokat, amik aztán országos szinten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon kerülnek összesítésre, amely felterjesztésre kerül a katasztrófák elleni védekezésért felelős Belügyminiszter részére. Így a kormányzat a természeti csapás által érintett építmények számának, valamint azok károsodási mértékének tudatában már dönthet, hogy a központi költségvetés terhére indokolt-e támogatni a károsult ingatlanok tulajdonosait, azok elemi lakhatási feltételeinek megnyugtató megoldására.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója jelentést tesz a Belügyminiszter útján a Kormánynak az adott káresemény hatásairól. A kormányzat a káresemény által érintettek számának, a régió gazdasági-, társadalmi-, valamint szociális helyzete alapján dönt az állami kárenyhítésről. Amennyiben kárenyhítési kötelezettséget vállal a károsultak irányába, úgy azt jogszabállyal vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, pl. egy kormányhatározattal hozza nyilvánosságra. A kormányrendeletben, vagy kormányhatározatban megállapítják, hogy mely eseménnyel kapcsolatosan vállal kárenyhítési kötelezettséget az állam, valamint, hogy a kárenyhítési összegek az adott év költségvetési törvényének mely címének terhére állapítják meg.

A Kormány a jogszabály-előkészítés, valamint a hatékony tárcaközi koordináció érdekében kinevezhet egy újjáépítési kormánymegbízottat. Az ő feladata összehangolni a helyreállítás, újjáépítés feladatait a Kormány részéről.

Ezt követően az érintett megyék védelmi bizottságai megalakítják a megyei helyreállítási és újjáépítési bizottságokat. A kormány – ha megválasztotta, akkor a kormánymegbízott útján – tájékoztatót küld az érintett megyei újjáépítési bizottságoknak, amelyek megküldik az érintett települési önkormányzatoknak. A tájékoztató támpontokat nyújt a települési önkormányzatok részére a helyreállítás menetére vonatkozóan.

A kárbejelenés módját és határidejét az érintett települési önkormányzat hirdeti ki, helyben, szokásos módon. A bejelentésre meghatározott végső határidő elmulasztása jogvesztő. A kárbejelentésre az ingatlan tulajdonosa, vagy használója jogosult, az illetékes polgármesteri hivatalban.

A polgármesteri hivatal ezeket a kárbejelentéseket összegyűjti, nyilvántartást vezet róluk, majd a bejelentési határidő lezárását követően az összesített adatokat megküldi a megyei újjáépítési bizottságnak.

A kárbejelentési adatlapok alapján már települési szinten elvégezhető egy előzetes kontroll, ahol megvalósul a kárenyhítésre nem jogosultak, ám mégis kárenyhítést igénylők elsődleges szűrése. A kárenyhítés alapvető feltételei:
 • a kár az adott természeti csapással összefüggésben keletkezett,
 • a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik,
 • a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel van nyilvántartva, vagy ilyen feltüntetésre vár,
 • az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos / haszonélvező életvitelszerűen lakta,
 • a tulajdonos nyilatkozik, hogy a kár keletkezésének időpontjában volt-e az ingatlannak érvényes biztosítása, valamint a kár más egyéb módon nem térül meg.
Az eddigi évek gyakorlata szerint nem támogathatóak azon ingatlanok, amelyek:
 • nem lakás céljára szolgáló építmények (üdülők, nyaralóépületek kormányzati döntés függvényében eshetőlegesen támogathatók),
 • lakhatáshoz nem szükséges helyiség, még akkor sem ha az a lakóépülettel közvetlen egybeépült (garázs, műhely),
 • magántulajdonban lévő, de nem életvitelszerűen lakott ingatlan,
 • lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény,
 • bérlakásként, szolgálati lakásként hasznosított ingatlan,
 • nem támogatható a lakóingatlan, ha tulajdonosának lakhatási feltételei egyéb más módon megoldhatók (pl. abban az esetben, ha a károsult több lakóingatlannal rendelkezik, úgy nem válhat a kárenyhítési alanyává, mivel nem rászoruló, elemi lakhatási feltételei megoldottak), hiszen a Kormány célja a károsultak elemi lakhatási feltételeinek megteremtése.
A kárbecslést, és a kárenyhítésre vonatkozó kormányzati döntést követően megkezdődhet a kárfelmérés. Kárfelmérő csoportok alakulnak amelyek általában az első fokú építési hatóság munkatársaiból, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviselőiből, valamint az önkormányzat munkatársaiból tevődnek össze.

A kárfelmérő munkacsoport ellenőrzi a károsultak által kitöltött kárbejelentő adatlapon szereplő adatok valóságtartalmát. A kárfelmérés során a munkacsoport felbecsüli az ingatlanban keletkezett kár mértékét, valamint a helyreállítási, kivitelezési költséget. A károsodott lakóingatlanok adatai, a károsodás mértéke, az ingatlan hasznos területe, komfortfokozata, műszaki állapota, készültségi fokozata a kárfelmérési adatlapon kerülnek rögzítésre. A kárfelmérést követően a kárbecsléshez hasonló módon összesítik először helyi, majd területi, végül országos szinten a káradatokat. Ezt követően az összesített kárértékek, és becsült helyreállítási költségek tudatában a kormányzat dönt a központi költségvetésből finanszírozható helyreállítási, újjáépítési költség pontos mértékéről. A Kormány esetlegesen jogszabályban rögzíti a kártalanítás feltételeit, követelményeit, szabályait. A Belügyminiszter a megyei újjáépítési bizottságok, valamit – ha kinevezték - az újjáépítési kormánymegbízott/miniszteri biztos javaslatai alapján dönt a települési keretösszegekről. A települési önkormányzatok részére megállapított települési keretösszeg maga a kárenyhítési támogatás. Az egyes károsultak támogatásának fontos szempontja a rászorultság mérlegelése. Ennek elbírálását, valamint a települési keretösszeg elosztását az önkormányzat látja el.

Nem központilag irányított kárenyhítés esetén a megrongálódott lakás helyreállítását, újjáépítését, lakás vásárlását szolgáló támogatás felhasználásának feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester köt megállapodási szerződést a károsulttal. A megállapodásban rögzítik:
 • a támogatási összeg mértékét,
 • a folyósítás időpontját,
 • a folyósítás feltételeit,
 • a felhasználás célját,
 • a rendeltetésszerű felhasználás igazolására szolgáló iratokat,v
 • a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit.
Bevett gyakorlat, hogy - az öngondoskodás elősegítése céljából - a biztosítással nem rendelkező károsultak csak akkor részesülhetnek kárenyhítésben, ha vállalják, hogy helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra – egy meghatározott időintervallumra – értékkövető biztosítást kötnek. Amennyiben nem történik meg a szerződéskötés, vagy a károsult a meghatározott időponton belül felmondja a biztosítást, úgy a központi költségvetés javára köteles a kárenyhítési összeget időarányosan visszatéríteni. A Kormány, preventív célzattal, az öngondoskodást, tehát a biztosítottság módszerét kívánja, a káresemények kialakulása folytán károsodott magántulajdonú, lakás céljára szolgáló ingatlanok helyreállításának elősegítése érdekében előtérbe helyezni. A helyreállítandó, vagy újjáépítendő lakóház kivitelezésről, szigorú elszámolási kötelezettség mellett, maga a károsult gondoskodik. Amennyiben a megsemmisült, vagy helyre nem állítható ingatlan tulajdonosa lakásvásárlás mellett dönt – ha helyreállítást szabályozó jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze megengedi - köteles a korábbi ingatlanának elbontására, a felépítmény nélküli telek pedig önkormányzati tulajdonba kerül.

A megítélt kárenyhítés felhasználásáról számlával, szerződéssel kell elszámolni. A keretösszeg fel nem használt különbözetét az önkormányzat köteles a Magyar Államkincstár területi igazgatósága részére visszautalni.

A Kormány a helyreállítás, újjáépítés teljes menetéről másképpen is dönthet. A magántulajdonú lakóingatlanok természeti csapásokat követő eseti helyreállításának rendszere Magyarországon meglehetősen komplex és sajátos feladat.
Jogszabályi háttér

Az eddigi években kialakult káresemények helyreállítása minden esetben eltérő módon történt, nincs átfogó jogi szabályozás. Megállapítható azonban, hogy az állam minden esetben igyekszik gondoskodni az állampolgárok elemi lakhatási feltételeinek biztosításáról.
A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás következtében károsodott lakóingatlanok helyreállítása

A hidrometeorológiai helyzet

2010. május 15-től az ország szinte teljes területét érintve ciklonális front, viharos (néhol a 90 km/óra erősséget is jóval meghaladó) széllökésekkel kísért nagy intenzitású felhőszakadás sújtotta. A hirtelen, jelentős mennyiségű és intenzitású csapadék miatt számtalan helyen áradtak a patakok (Boldva, Szinva, stb.) és a folyók (Ipoly, Hernád, Sajó, Bodrog, Zagyva, stb.), nem kímélve az önkormányzati épületeket és a lakóházakat sem. A kialakult árvízi helyzetre való tekintettel május 17-én a Kormányzati Koordinációs Bizottság rendkívüli ülést tartott. A lakosság és az anyagi javak mentése, a bekövetkezett károk enyhítése, valamint a további károk kialakulásának megakadályozása érdekében a Kormány Borsod-Aabaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A további csapadékos időjárást és árhullámokat követően a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki még:

 • Nógrád megye 2 településére (Pásztó, Hasznos),
 • Győr-Moson-Sopron megye 3 településére (Bőny, Mezőőrs, Rétalap),
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye először 7 településére (Jászdózsa, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma, Jászberény),
 • majd a megye teljes közigazgatási területére,
 • továbbá Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék teljes közigazgatási területére.

Érintett megyék
Azon megyék ahol árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány 2010-ben.


Védekezés

Országosan összesen 842 településen, ebből B-A-Z megyében 208 településen, továbbá 6 fővárosi kerületben került sor védekezésre.

A védekezésben résztvevő erők létszáma csúcsidőszakban (2010. június 5-én) megközelítette a 25 000 főt, ebből BAZ megyében 21 156 fő volt (vízügyi szervek, katasztrófavédelem és speciális mentők, tűzoltók, rendőrség, honvédség, pénzügyőrség, büntetés-végrehajtás, megalakított polgári védelmi szervezetek, lakosság – köztük társadalmi szervezetek, önkéntesek).

A kitelepítések és befogadások megtervezése, megszervezése folyamatos volt. A vízügyi előrejelzések alapján a veszélyeztetett lakosság kitelepítésre került, a befogadási helyeken az elhelyezés, az egészségügyi és élelmezési ellátás biztosított volt.

A kitelepítettek száma 2010. június 8-án 5 259 fővel érte el a maximumot, ebből B-A-Z megyében 4 222 főnek kellett otthonát elhagyni.


Kárfelmérés és kormányzati döntés a helyreállításról

Az árvízi védekezés intenzív szakaszának befejeztével a feladatok a keletkezett károk felmérésére irányultak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az árhullámok levonulását követően kárfelmérő munkacsoportokat hozott létre és vezényelt Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A munkacsoportok 105 településen több mint 5680 lakóépület vonatkozásában becsülték meg az árvíz okozta károkat.

A 2010. június 30-ai ülésén, az érintett térség szociális és foglalkoztatottsági helyzetét mérlegelve, döntött a Kormány a kárenyhítésről, hogy önként vállalt kötelezettségként a helyi önkormányzatokon keresztül támogatást nyújt a megsemmisült vagy helyre nem állítható módon károsodott lakóingatlanokban élő károsultak fedélhez juttatásához, a káreseményt megelőző állapotok visszaállításához. A 2010. évi május-júniusi árvízi helyreállítás az elmúlt évek központilag finanszírozott helyreállítási tevékenységéhez hasonlóan a települési önkormányzatok útján történt.


Jogszabályi háttér

A 2010. májusától bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében károsodott magántulajdonú lakóingatlanok kárenyhítését a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről szóló 1148/2010 (VII. 8.) Korm. határozat szabályozta.

A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek által érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok tevékenységének támogatásáról szóló 5/2010. (VII. 28.) BM-KIM együttes utasítás feladatokat határozott meg az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője, az OKF főigazgatója, a területrendezési és építési ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint az országos rendőrfőkapitány részére. Utasította az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy működjön együtt az érintett önkormányzatokkal, személyes megjelenésével segítse elő az önkormányzatok munkáját, működjön közre az önkormányzati rendeletek és egyéb döntések meghozatalában. A hivatalvezető működjön közre az érintett lakosság tájékoztatásában, az építési ügyekért felelős helyettes államtitkár segítségével szorgalmazza az építésügyi hatósági ügyek soron kívüli intézését.

Az Utasításnak megfelelően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának gondoskodnia kellett arról, hogy az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ismereteivel segítse az államigazgatási hivatal vezetőjét, továbbá az országos rendőrfőkapitánynak kiemelt figyelmet kellett fordítania az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések közbiztonságának fenntartására.

A végrehajtott feladatokról – a Kormány tájékoztatása érdekében – az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének, az érintett szervek közreműködésével közös jelentést kellett készítenie, melyet minden csütörtökön, a BM OKF útján kellett felterjesztenie a belügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.


A helyreállítás folyamata

Minden érintett önkormányzatnak saját feladata volt, hogy megalkossa a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok támogatására a központi támogatás felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletét. A rendeletek megalkotását követően az önkormányzat támogatási megállapodást kötött a károsultakkal, amiben a károsult nyilatkozott az általa választott kárenyhítési módozatról, amely lehetett használt lakóház vásárlása, vagy új lakóingatlan építése. A központi költségvetésből finanszírozott támogatási összeg megsemmisült lakóingatlanonként maximálisan 9 millió Ft volt.

Minden önkormányzat támogatási keretösszeget kapott az államtól, melynek mértéke a megsemmisült lakóházak száma 9 millió Ft-tal felszorozva Az önkormányzatok intézték a kivitelezési munkálatokat, az építőanyag vásárlást és a lakásvásárlási szerződések megkötését. Az önkormányzatoknak számlákkal, adás-vételi szerződésekkel tételesen el kellett számolniuk a Magyar Államkincstár felé. A megmaradt, fel nem használt pénzösszeget a Magyar Államkincstár útján vissza kellett juttatni az államnak. A kárenyhítés végső határideje 2010. október 31-e volt.

Összességében 8 megye 49 településén 271 ingatlan tulajdonosa részesült állami támogatásban. 81 esetben új ingatlan építését választották a károsultak, 190 esetben használt lakóház vásárlásával valósult meg kárenyhítésük. A központi kárenyhítés során 1 Mrd 780 millió 585 ezer Ft támogatás kiutalása történt meg. A 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetek során károsodott magántulajdonú lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítése 2010. október végére lezárult, a károsultak elemi lakhatási feltételei biztosítottak.


Az állami kárenyhítésben nem részesülők támogatása

Csak azon károsultak részesülhettek állami kárenyhítésben, akiknek lakóházuk összedőlt, vagy helyre nem állítható mértékben károsodott. Voltak olyan ingatlanok is, amelyek csekélyebb, még helyreállítható mértékben károsodtak, ezen lakóházak tulajdonosainak kárenyhítésére kötött együttműködési megállapodást a belügyminiszter a főbb karitatív szervekkel, úgymint:

 • Magyar Vöröskereszt
 • Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
 • Katolikus Karitász
 • Baptista Szeretetszolgálat

A karitatív szervezetek milliárdos nagyságrendű összegekkel támogatták a károsultak életvitelének normalizálását, a károk helyreállítását.

A karitatív szervezetek támogatása az önkormányzatok közreműködésével jutott el a károsultakhoz.


Árvízvédelmi beruházások

A 2010. május-júniusi árvizek során károsodott és újjáépített települések átfogó árvízvédelmének megteremtése érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az év elején a Kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a folyamatban lévő beruházásokkal megvalósítani szándékozik a 2010-es évben bekövetkezett árvízhez hasonló helyzetek elkerülésére az árvíz által veszélyeztetett települések árvízvédelmét.

Települési körtöltések épülnek Felsőzsolcán, Ónodon és Nagycsécsen valamint záportározók és szükségtározók épülnek Bódvalenkén, Bódvarákón, Bódvaszilason, Szendrőládon és Hídvégardón.


Érdekességek

A 2010-es árvíz elleni védekezés során felhasznált homok össztérfogata megközelítőleg annyi, mint a Parlament térfogata. Az BM OKF készleteiből összesen 5 millió 700 ezer homokzsákot építettek be a védekezés során. Ha a gátépítésnél használt technikával egymás mellé állítjuk a zsákokat, 912 kilométernyi, egy zsák széles töltést tudunk felépíteni. Ekkor gátunk Budapesttől elérne Stuttgart-ig.

Ha egymásra tornyozzuk az 5 millió 700 ezer töltött zsákot, olyan magas oszlopot kapunk, ami 3880-szor magasabb a Gellért-hegynél, az Eiffel-toronyból pedig 2797-et kellene egymásra rakni, hogy elérjük a tetejét.


Készítette: Mukics Dániel pv. százados, kiemelt főreferens, Lakosságvédelmi Főosztály (Tel: 061 469-4367)