Általánosságban a martinsalakrólA martinsalak, mint építőanyag

Az 1970-es és '80-as években végbemenő ipari fejlesztések (bányászat, kohászat) következtében az Észak-Magyarországra telepedők - főleg munkások, bányászok, kohászok - nagy száma számottevő népességnövekedéshez vezetett a térségben. Ez nagy számú építkezésekhez vezetett. Mivel Észak-Borsod, Heves és Nógrád megyében nem jellemzőek a kavicsbányák, kézenfekvő megoldási alternatívaként szolgált, hogy a kavicsot az Ózdi Acélműben az acélgyártás melléktermékeként kikerülő kohászati salakkal helyettesítsék. A Siemens-Martin eljárással gyártott acél mellékterméke a martinsalak, amely szintén beton adalékanyagként került felhasználásra. Bár a felhasználás előtt előzetes építésügyi vizsgálatok történtek, de a víz martinsalakos adalékanyagú építőanyagokra gyakorolt hosszú távú hatását nem vizsgálták, térfogat-növekedési mérést nem végeztek.

Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek károsodása építőanyag gyártási-alkalmazási, illetőleg technológiai hibákra vezethetők vissza. A martinsalakos ingatlanok kiszámíthatatlan ütemben, lassan, sokszor csak évek alatt válnak életveszélyessé. Az effajta károsodás élesen eltér a természeti csapásokat követő, néhány óra alatt károsodó, vagy összeomló ingatlanok helyreállításának problémájától. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft 2001-ben megbízást kapott a Pénzügyminisztériumtól az Észak-magyarországi régióban, a martinsalak felhasználásával épült lakóépületek szakértői vizsgálatára. A vizsgálatok során minősítési kategóriát alakítottak ki az épületek jellemzésére és a szükséges intézkedésekre vonatkozóan, annak függvényében, hogy milyen mennyiségben tartalmaz az épület martinsalakot. Az épületkategóriák a következők:

 • "A" - Közvetlen intézkedés nem szükséges, megfigyelés,
 • "B" - Részleges, helyi javítások szükségesek,
 • "C" - Átfogó szerkezet-megerősítés indokolt, közvetlen veszély nélkül,
 • "D" - Életveszély, műszaki biztosítás és megerősítés szükséges,
 • "E" - Életveszély, azonnali bontás szükséges.

A támogatásra való jogosultság jogi szabályozása

Az ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek kárenyhítésére fordítható központi támogatás mértékét minden év adott költségvetési törvénye határozza meg. A kárenyhítésre való jogosultság feltételeit és annak menetét az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet szabályozza.


A támogatásra való jogosultság feltételei

A Kormány kormányhatározatban tette közzé kárenyhítési szándékát, majd tekintettel arra, hogy az állam részéről ez önként vállalt kötelezettség, jogvesztő határnapot állapított meg. Azon martinsalak felhasználásával épült lakóházak tulajdonosai, akik a jogvesztő határnapig 2002. január 15-ig bejelentették lakóépületük károsodását, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megrendelt - és az ÉMI Kht. által elvégzett – szakértői vizsgálat ezt igazolta és a lakóépületet épületkategóriába sorolta, részesülhetnek állami kárenyhítésben. Ha az ÉMI Kft. általi épületkategóriába sorolást követően a lakóingatlan állaga tovább romlik a tulajdonos:

 • - Saját költségére soron kívül kérheti az ÉMI Kft-től lakóingatlana szakértői felülvizsgálatát. Amennyiben a kérelem megalapozott (az új felülvizsgálati besorolás alapján születik meg és válik jogerőssé a kárenyhítési határozat) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a szakértői díjat – az ÉMI Kft. szakértői felülvizsgálati díj eredeti számlája ellenében - visszatéríti.
 • - Kérheti lakóingatlana állapotának I. fokú építésügyi hatósági vizsgálatát. Ha a károsodás mértéke indokolja, a hatóság elrendeli a ház bontását. Az azonnali bontást elrendelő határozat alapján a lakóingatlan „E” kategóriába sorolható, amely alapján kérelemre megindítható a kárenyhítési eljárás.

A támogatás akkor folyósítható, ha a tulajdonos vállalja, hogy a helyreállított - illetőleg „E” kategóriába sorolt ingatlan támogatása esetén akár vásárolt - lakóingatlan 5 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét az állam részére visszafizeti, és hozzájárul ahhoz, hogy ennek biztosítékaként az újonnan épített vagy vásárolt, illetve a helyreállított lakóingatlanra jelzálogjog, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. A támogatás a kárenyhítési határozat jogerőssé válását követő év december 31-ig használható fel. Az állami támogatás nem használható fel nem lakás céljára szolgáló helyiség, építmény, melléképület építéséhez, helyreállításához.


Eljárási rend az ózdi martinsalakos ügyekben

Az eljárás minden esetben károsult kérelmére indul. Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítése a jegyző által meghozott kárenyhítési határozat meghozatala alapján történik Az első fokon meghozott kárenyhítési határozatot a jegyző károsult mellett megküldi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére, ahol megtörténik a határozat jogszerűségi elemzése, értékelése. Jogszabálysértés észlelése esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fellebbezést terjeszt elő a területileg illetékes kormányhivatal felé. Jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) természetesen - amennyiben a jegyzői határozatban foglaltakkal nem ért egyet - károsult is előterjeszthet. Amennyiben a meghozott kárenyhítési határozat jogerőre emelkedett és végrehajtható, úgy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezi a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály útján a támogatás folyósítását. A támogatás vissza nem térítendő állami támogatás, amelynek folyósítása készpénzben, az önkormányzat útján történik. A támogatási összeg mértékét befolyásoló tényezők:

 • A martinsalakot tartalmazó lakóház ÉMI Kft. által sorolt kategóriája
 • A lakóház hasznos alapterülete
 • A lakóházban a károsodás bejelentés ideje alatt bejelentett és életvitelszerűen lakók száma
 • A méltányolható lakásigény a családtagok száma függvényében
 • Az ingatlan rendelkezik-e biztosítással
 • Az ingatlan komfortfokozata és készültségi foka

Az ózdi martinsalak felhasználásával készült és károsodott lakóingatlanok támogatásának megoszlása


egyéb: az önkormányzatoknak utalt, de fel nem használt támogatási összegből megvalósult támogatás

Készítette:
Mukics Dániel pv. százados,
kiemelt főreferens,
Lakosságvédelmi Főosztály
(Tel: 061 469-4367)
Legendi László ktv.
kiemelt főelőadó,
Lakosságvédelmi Főosztály
(Tel: 061 469-4201)

A képeket az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. készítette.