Piacfelügyelet - Termék egyenértékűségének vizsgálata


 
Vissza

Tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, építési termék védelmi egyenértékűségének vizsgálata

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály hatóságként a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja alapján, a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékűségéről. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. § (5) bekezdése alapján az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított, (1)-(3) bekezdés szerinti termékekre az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. A Ttv. 13. § (6) bekezdése alapján (6) a védelem egyenértékűségét a BM OKF vizsgálhatja.

Benyújtandó dokumentumok:
 • Kérelem.
 • Általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3 000 Ft) megfizetését igazoló dokumentum (elektronikus ügyintézés esetén átutalási bizonylat, postai úton vagy személyesen benyújtott kérelem esetén illetékbélyeg, készpénz-átutalási megbízás feladóvevény másolata, átutalási bizonylat másolata).
 • Képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum (meghatalmazás).
 • Az egyenértékűség megállapíthatósága érdekében az Európai Unió tagállama, Törökország, illetve az EGT-megállapodásban részes EFTA-állam termékre vonatkozó műszaki előírásai.
 • Az ügyfél köteles bizonyítani azt, hogy az áru az említett előírásoknak megfelel, feltéve, hogy az érintett magyar technikai jellegű előírásnak való megfelelést is neki kellene bizonyítania az adott eljárásban. Ha az előírást kibocsátó államban irányadó eljárásban az áru megfelelőségét már megállapították, a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez elegendő az ebben az eljárásban kibocsátott, a megfelelőséget megállapító okirat rendelkezésre bocsátása. Ha ilyen okirat nem áll rendelkezésre, de az áru megfelelőségének megállapíthatósága céljából az előírást kibocsátó államban az ott előírt módon vizsgálatokat végeztek el, ezek eredménye a magyar hatóság eljárásában felhasználható.
 • Nem magyar nyelvű okiratok hiteles fordítása.

Az eljárás menete: A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelemben szereplő termékre milyen műszaki előírások vonatkoznak az Európai Unió tagállamában, Törökországban, illetve az EGT-megállapodásban részes EFTA-államban és azokat összehasonlítja a termékre Magyarországon vonatkozó műszaki előírásokkal. Amennyiben azok megegyeznek, a BM OKF határozatban megállapítja a védelem egyenértékűségét, amennyiben nem, a termék esetén le kell folytatni a Ttv. 13. § (1)-(3) bekezdése szerinti eljárást.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslat: az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Vonatkozó jogszabályok:
 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2009. évi VII. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet