Piacfelügyelet - Termékek forgalmazásának engedélyezése


 
Vissza

Azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály hatóságként a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján, engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

Benyújtandó dokumentumok:
 • Kérelem.
 • Általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) megfizetését igazoló dokumentum (elektronikus ügyintézés esetén átutalási bizonylat, postai úton vagy személyesen benyújtott kérelem esetén illetékbélyeg, készpénz-átutalási megbízás feladóvevény másolata, átutalási bizonylat másolata).
 • Képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum (meghatalmazás).
 • A termékre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv, melyek alapján megállapítható, hogy a termék az alapvető biztonságossági elvárásokat kielégíti, a gyártó által megadott műszaki paramétereket teljesíti, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, a BM OKF által meghatározott egyéb követelményeknek megfelel.
 • A terméket egyértelműen azonosító teljes (rajzos és szöveges) műszaki dokumentáció.
 • Biztonsági adatlap (ha jogszabály előírja).
 • Karbantartási utasítás (szükség esetén).
 • Nem magyar nyelvű okiratok hiteles fordítása.

Az eljárás menete: A hatóság a benyújtott iratok alapján megvizsgálja, hogy a termék az alapvető biztonságossági elvárásokat kielégíti-e, a gyártó által megadott műszaki paramétereket teljesíti-e, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas-e, a BM OKF által meghatározott egyéb követelményeknek megfelel-e. Amennyiben a termék alkalmas a magyarországi tűzvédelmi célú forgalomba hozatalra a BM OKF forgalomba hozatali engedélyt ad ki.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslat: az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Vonatkozó jogszabályok:
 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

Figyelem felhvás: 2013. július 1-et követően a beépített tűzjelző berendezések és részegységeik, a beépített tűzoltó berendezések és részegységeik, továbbá a falitűzcsapok, föld alatti és föld feletti tűzcsapok nem tartoznak a tűzoltó-technikai termék fogalmába, mivel azok építési termékek. Forgalmazásukra, beépítésükre az építési termékekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.