Szervezetünk hírei


Változnak a tűzvédelmi szakterületen dolgozók képesítési követelményei
2015. április 01. 14:21
Április másodikától megváltoznak azok a képesítési követelmények, amelyek a gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatott, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén dolgozó tűzvédelmi szakemberekre vonatkoznak. Ekkor lép ugyanis hatályba a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló belügyminiszteri rendelet.
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével megszűnt a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása, ezért az új szabályozás a gazdálkodó szervezetnél előállított, feldolgozott, tárolt robbanásveszélyes anyagok mennyiségét, illetve a tűzveszélyes anyagok tárolására szolgáló alapterületet figyelembe véve határozza meg, milyen képesítési követelményeknek kell megfeleljenek a tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek.

Új elemként jelenik meg, hogy középszintű szakképesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni azoknál az ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végző szervezeteknél, ahol egyszerre – a családtagokkal együtt – több mint százan dolgoznak. Ugyanez vonatkozik azokra a gazdálkodókra is, amelyek olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek vagy bérelnek, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb ötszáz embert befogadni képes helyiség található, vagy az ingatlan összesített befogadóképessége ötszáz és kétezer fő közé esik, vagy ott húsznál több, de száznál kevesebb, a menekülésben korlátozott ember elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik. A jogszabály egyik új előírása, hogy a középfokú szakképesítéssel rendelkezőket legalább havi nyolc órában kell foglalkoztatni. A munkavégzés minimális időtartamának meghatározásától azt várják, hogy a létesítményekben megfelelő szintű tűzvédelmet sikerül kialakítani.

Ha a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet vagy bérel, amelynek adatai meghaladják az előzőekben részletezett határszámokat, vagyis ott ötszáz fősnél nagyobb helyiség található, vagy az összesített befogadóképesség meghaladja a kétezret, esetleg több mint száz, a menekülésben korlátozott ember tartózkodik az épületben, akkor már felsőszintű szakképesítéssel rendelkező szakembert kell foglalkoztatnia, havonta legkevesebb tizenhat órában. Amennyiben ez a szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, akkor a heti minimum foglalkoztatási idő negyven óra.

Továbbra is érvényes az a korábbi szabályozás, hogy a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett gazdálkodónak felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakembert kell alkalmaznia.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik a rendelet hatálybalépésekor, vagyis április másodikán nem foglalkoztattak az előírásoknak megfelelő szakképesítésű szakembert, száznyolcvan napjuk van arra, hogy ezt megtegyék.

A jogszabály új előírásokat tartalmaz arra nézve is, hogy milyen tűzvédelmi szakképesítési követelményeknek kell megfelelniük a tűzvédelmi oktatást végzőknek. Ezzel a jogalkotó azt kívánja biztosítani, hogy a felkészítés megfelelő színvonalú legyen, az azt elvégzők pedig tűzvédelmi szempontból hasznos, és a gyakorlatban is alkalmazható tudást kapjanak. A rendelet ebben a kérdésben is különbséget tesz nagyság szerint, vagyis a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezetnél, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező embert kell alkalmazni, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy kötelező közreműködését írja elő, kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező oktató tarthat tűzvédelmi oktatást.

Az április másodikától hatályos jogszabály immár arról is rendelkezik, hogy milyen tűzvédelmi képesítése legyen annak a szakértőnek, aki elkészíti a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi szabályzatát. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a szabályzatot név nélkül készítették el, ezután a gazdálkodó szervezet vezetőjének aláírásával adták ki. Az új előírás azt a célt szolgálja, hogy megfelelő szakmai tartalommal bíró szabályzatok legyenek, azokat elkészítőjük valóban felelősséggel állítsa össze. Ennek megfelelően tűzvédelmi szabályzatot csak olyan ember készíthet vagy módosíthat, aki legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik. Azon gazdálkodó szervezeteknél, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, ott természetesen a tűzvédelmi szabályzatot is csak felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember készítheti el vagy módosíthatja.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által az új létesítményeknél bevezetett Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

A villamos berendezések, a villámvédelmi berendezések és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatát végzők képesítési követelményeit az új OTSZ már nem tartalmazza, ezek az előírások is a belügyminiszteri rendeletben szerepelnek. Villámvédelmi berendezést csak olyan építészeti-műszaki tervező tervezhet, aki szerepel a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében, építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkezik, rendelkezik a kamara által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján a kamarától megkapta az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó „különösen gyakorlott” címet.

A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére az új szabályozás szerint szintén csak tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult, azonban a jogszabály ezen előírása csak 2017. szeptember elsejétől lép hatályba, elég időt adva ezzel a szakembereknek a felkészülésre.