A Polgári Védelmi Tanácsadó Testület hivatása és célja


Vissza

1. A POLGÁRI VÉDELMI TANÁCSADÓ TESTÜLET HIVATÁSA ÉS CÉLJA

1.1 A Polgári Védelmi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) tevékenységét a nyitottság, aktivitás, az új iránti fogékonyság, a polgári védelem és a katasztrófák elleni védekezés iránti elhivatottság határozza meg.

1.2 A Testület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) irányítása és felügyelete alatt álló szervek illetve a védelmi igazgatásban érintett szervek, szervezetek munkáját segíti, véleményezi.

1.3 A Testület figyelemmel kíséri a polgári védelmi - valamint a kapcsolódó katasztró-elhárítási, megelőzési tevékenységet.

1.4 A Testület értékeli általános szinten és egyes eseteket követően a társadalmi reakciókat.

1.5 A Testület a kiadásra kerülő jogszabályokat, szabályzatokat igény esetén véleményezi, kiadásukat követően vizsgálja, majd összegezi a gyakorlati, valamint gazdasági életben tapasztalt hatásokat, a pozitív- negatív tapasztalatokat.

1.6 A Testület nem jogi személy, önállóan jogokat, kötelezettségeket nem vállalhat, annak alanya nem lehet.

2. A TESTÜLET MŰKÖDÉSI KÖRE, FELADATAI

Az OKF főigazgatójának felkérésére

 • figyelemmel kíséri a polgári védelmi - és katasztrófavédelmi szervezetek – a hivatásos, az önkormányzatok, az önkéntesek és a védelmi igazgatásban résztvevők tevékenységének általános elfogadottságát a lakosság és a civil szervezetek részéről, és ezek tapasztalatait a konkrét események kezelésével kapcsolatban, amelyeket a lakosság és az anyagi javak védelmével kapcsolatban a hazai és nemzetközi jogszabályok írnak elő, szükség esetén véleményezi, és javaslatokat fogalmaz meg az OKF- felé,
 • a feladatait érintő szakterületeken szükség szerint jogi szabályozást kezdeményez, a meglévő jogszabályok, és az állami irányítás egyéb eszközei módosítását kezdeményezi, ahhoz észrevételeket, javaslatokat tesz,
 • évente kiemelten értékeli az OKF és az irányítása, felügyelete, és az egyeztetési köréhez tartozó szervezetek munkáját, tevékenységét, ennek alapján javaslatot tesz az OKF főigazgatója részére. Az értékeléshez felhasználja a testületi tagok véleményén túlmenően az OKF éves értékelését, és más a fentebb felsorolt feladatokban érintett szervezetek értékeléseit is.

3. A TESTÜLET TAGJAI ÉS KAPCSOLATRENDSZERE

3.1. A Testület vezetőjét és tagjait az OKF Főigazgatója bízza meg.

3.2. A Testület tagjai:

 • Dr. Endrődi István nyá. pv. ezredes, MPVSZ országos elnök
 • Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy, MPVSZ szakmai elnök
 • Istenes Sándor nyá. pv. dandártábornok, SZSZB MPVSZ elnök
 • Dr. Varga Péter Miklós nyá. ezredes
 • Papp István Országgyűlés Főtitkár-helyettes
 • Dr. Tóth Rudolf nyá. dandártábornok, ZMNE
 • Dr. Földi László alezredes, ZMNE igazgató
 • Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, ZMNE
 • Dr. Tokovicz József ezredes, HM Védelmi Hivatal főigazgató
 • Dr. Lux Iván OAH főigazgató-helyettes
 • Dr. Ország Imre nyá. ezredes, MPVSZ alelnök
 • Dr. Göndöcs Zsigmond Országos Mentőszolgálat
 • Dr. Huszár András nyá. r. ezredes
 • Dr. Kovács György Zoltán ÉDVizügyi Rt. Vezérigazgató-helyettes
 • Dr. Vámosi Zoltán TIT HABE elnök
 • Dr. Mersich Iván Országos Meteorológiai Szolgálat
 • Dobai Sándor RSOE elnöke

3.3. A Testület vezetője: Dr. Endrődi István nyá. pv. ezredes

3.4. A Testület folyamatos munkáját az OKF Főigazgatója által az állományából kijelölt összekötő munkatárs segíti, ő tartja a kapcsolatot a Testület vezetőjével, tagjaival, részükre a szükséges szakanyagokat biztosítja.

3.5. A Testület szükség esetén, az OKF főigazgatójának egyetértésével külső szakértőket kérhet föl olyan szakkérdésben, amelynek megválaszolására nem rendelkezik kellő szakértelemmel.

3.6. A Testület fórumot, lehetőséget, biztosit civil szervezetek, gazdálkodó és érdekképviseleti szervek részére véleménynyilvánításra, segítségkérésre és a Testülettel való együttműködésre.

3.7. A Testület munkája nyilvános, megalakulásáról, tevékenységének főbb irányairól, értékeléseiről a szakmai sajtóban, honlapon stb. folyamatosan tájékoztatást ad.

3.8. A Testület postacíme, székhelye, internetes elérhetősége:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1093 Budapest, Pf. 314.,
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.,
http://www.katasztrofavedelem.hu/

4. A TESTÜLET MUNKARENDJE, SZERVEZETE

4.1. A Testület szükség szerint a vezető és az OKF Főigazgatójának javaslatára ülésezik, tevékenységét az OKF főigazgatójának felkérésére végzi.

4.2. A Testület működésének költségeit az OKF viseli.

4.3. A Testület ülésein a Belügyminisztérium és az OKF által kiadott normatívák írásos megküldését követő értékelés és/vagy szakreferensi szóbeli tájékoztatás, véleményegyeztetés, valamint a Testület által készített anyagok ismertetése történik.

4.4. A Testület tagjai részt vesznek meghívás, vagy felkérés esetén a szakmai konferenciákon, értekezleteken, és egyéb eseményeken.

4.5. A Testület első, alakuló ülését, a jelen Működési Szabályzat jóváhagyását követő 30 napon belül tartja meg.

4.6. A Testület jelen Működési Szabályzatát az OKF főigazgatója hagyja jóvá.

Budapest, 2010. augusztus

Dr. Endrődi István
nyá. pv. ezredes

Letöltés