Tűzmegelőzés - Hatósági ügyek


Számítógépes szimulációk hatósági elbírálásának feltételei

A számítógépes szimulációs programmal ellenőrzött kiürítési megoldás, valamint az egyedileg tervezett hő- és füstelvezetés műszaki megoldás jóváhagyását a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztálya végzi.

A kiürítési megoldás jóváhagyása az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 64. §-a alapján történik.

A megoldásokat, kiindulási adatokat a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály munkatársával egyeztetni kell. Az egyeztetésen elhangzottakat, emlékeztetőben kell rögzíteni, az emlékeztetőt a modellező készíti és a BM OKF képviselői, ha egyetértenek a bentiekkel, akkor aláírásukkal látják el.

Az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására indított eljárás során, az ügyfél szolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek megtörténtét a kérelem benyújtásáig igazolni kell.

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 50.000 forint / szimuláció
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése a BM OKF számlaszámára történik (számlaszám: 10023002-00283494).

Ügyintézési határidő: 21 nap

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtott, vagy ajánlott levélként postára adott, 3 példányban benyújtandó, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel

A szimuláció elbírálásához szükséges dokumentációk:
 • kérelem, amelyben rögzítésre kerül többek között, mely jogszabály alapján, valamint jogszabályi pont ellensúlyozásának bizonyítására készítették a számítógépes szimulációt;
 • a szimulációs program validálását bizonyító dokumentáció;
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása;
 • a hatósággal előzetesen tartott egyeztetésről készült emlékeztető, amely tartalmazza a szimuláció beviteli paramétereit;
 • építészeti dokumentáció (mérethelyes építészeti alaprajzok, metszetek);
 • szimulációról készült dokumentáció papír alapon 3 példányban (színes nyomtatásban) és digitális formátumban 1 példányban, amely tartalmazza a modellezést és az eredményeket bemutató file –t, beviteli file-t;
Hő- és füstelvezetés esetén továbbá:
 • az épület, épületrész területére korábban a hő- és füstelvezetéssel kapcsolatos engedélyek (eltérési engedély), szimulációs dokumentációk, egyeztetések;
 • alaprajzok, metszetek amelyek a hő- és füstelvezetéssel kapcsolatos építészeti, gépészeti elrendezéseket tartalmazza (füstkötény, elvezető, bevezető nyílások, JET ventilátorok);
Kiürítés esetén továbbá:
 • az épület, épületrész, szabadtér területére korábban kiürítéssel kapcsolatos engedélyek (eltérési engedély), szimulációs dokumentációk, egyeztetések;
 • alaprajzok, amelyek a különböző elrendezési, berendezési szituációkat tartalmazza;
A szimulációról készült dokumentáció tartalmi követelményei:
 • szimulációs program megnevezése, verziószám megjelöléssel;
 • modellezés célja, elérni kívánt eredmények;
 • az épület, épületrész rövid leírása, elsősorban a tűzvédelmi paraméterek, valamint a hő- és füstelvezetést, vagy a kiürítést befolyásoló tényezők ismertetése;
 • a kiindulási adatok rögzítése (előzetes egyeztetés alapján);
 • modelltér jellemzőinek leírása;
 • Mesh (hálófelbontás);
 • a hő- és füstelvezető és friss levegő utánpótlásra szolgáló rendszerek mérete, teljesítménye;
 • szimuláció eredményének bemutatása (szöveges leírással, képekkel, a hő- és füstelvezetés, vagy a kiürítés szempontjából fontos időpontok és helyszínek, szűkületek részletezésével)
  Fontos időpontok:
  hő- és füstelvezetés esetén tűzjelző jelzése; ha van az épületben az oltóberendezés indulása; kiürítési idő követelmény; tűzoltóság vonulása + beavatkozás időpillanata; füstkötény falon füstátbukás,
  kiürítés esetén tűzjelző jelzése; hangjelző megszólalása; szintek, galériák végleges kiürítése; épület, épületrész végleges kiürítése; jogszabály szerint megengedett normaidők; stb.;
 • szimulációs videó bemutatása (digitális formátumban);
 • beviteli file -ok listázása magyarázattal;
 • a szimuláció végeredményének összegzése;

Az elbíráló hatósággal történő előzetes egyeztetés feltételei:

Hő- és füstelvezetés modellezése esetén:

Az egyeztetés során az alábbiakban felsorolt paraméterek meghatározására a modellező tesz javaslatot.

 • tűz alapterülete, hőteljesítménye (MW);
 • hőfejlődésgörbe megválasztása vagy az éghető anyagok égési jellemzői;
 • cellaméret nagysága;
 • tűzjelző és tűzoltó berendezés kialakítása, lefedettsége;
 • oltóhatás figyelembe vétele;
 • anyagok füstfejlesztő képessége;
 • hő- és füstelvezetés kialakítása, elhelyezése, nagysága, teljesítménye, füstkötényfal, vezérlés;
 • külső hőmérséklet, szélirány figyelembe vétele;
 • szimuláció futtatási ideje;
 • kiürítési normaidő (első szakasz, második szakasz);
 • tűzoltóság távolsága az épülettől, vonulási ideje, szerelési idő;
 • tűzhelyszínek (száma min. 2 db, de bonyolult, eltérő kialakítású szintekkel rendelkező épület esetén egyedileg kell meghatározni);
 • egyéb peremfeltétel meghatározása, amely adott konkrét esetben szükséges;

Kiürítés modellezése esetén:

Az egyeztetés során az alábbiakban felsorolt paraméterek meghatározására a modellező tesz javaslatot.

 • szimuláció célja;
 • kiürítési idők meghatározása (funkció, tervezett létszám, első és második ütem, stb.);
 • kiürítés során figyelembe vehető kijáratok, lépcsők;
 • kiürítendő személyek méretének meghatározása;
 • kiürítendő személyek max. haladási sebességének meghatározása;
 • mozgássérült személyek menekítése;
 • menekülés előtti időtartam meghatározása;
 • elrendezési vizsgálatok száma (min. 2 db, a többszörös szimuláció nem szükséges, ha a szimulációs feladat során nem várható véletlenszerű elrendeződés, mindenki fix helyen dolgozik nincs vendégforgalom);
 • program futtatási módszere függ az adott szimulációtól a hatósággal kell egyeztetni egyéb peremfeltétel meghatározása, amely adott konkrét esetben szükséges;

A szimulációk elbírálása:

A hatóság a kiürítést igazoló szimuláció eredményét jóváhagyja, ha a kiürítési normaidőn belül a helyiség, tűzszakasz, épület, építmény kiüríthető.

A hatóság a hő- és füstelvezetés megfelelőségét igazoló szimuláció eredményét jóváhagyja, ha:

 • a kiürítési normaidőn belül a kijáratokhoz vezető útvonalon, menekülés útvonalon a látótávolság 25 méter alá nem süllyedt (extinkció: 0,12) ;
 • tűztől 25 méternél nagyobb távolságban a látótávolság 10 méternél kisebb nem lehet, a tűzoltók beavatkozási útvonalán abban az időpillanatban, amikor a tűzoltó elkezdi az oltást (extinkció: 0,3);
 • nem alakult ki olyan hőmérséklet a szerkezet körül, amely befolyásolná a szerkezet állékonyságát; (A BM OKF az elbírálás során figyelembe veszi, hogy mennyi ideig áll fenn az állékonyságot veszélyeztető hőmérséklet.)
 • nem alakult ki az anyagok meggyulladását veszélyeztető hőmérséklet a szerkezet, valamint a vizsgált éghető anyag körül.
Vonatkozó jogszabályok:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet