Tűzmegelőzési Főosztály


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a következő információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmegelőzési Főosztály

A Tűzmegelőzési Főosztály illetékessége az egész ország területére kiterjed.

Telefonszám: +36 1 469 4112

E-mail cím: okf.mpfo@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban.
 • hétfő-csütörtök 9-15 óra
 • péntek 9-12 óra

A Tűzmegelőzési Főosztályon az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • postai úton (1903 Budapest, Pf.: 314.)
 • személyesen, ügyfélfogadási időben (Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 43.)
Vezetők:
 • Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető
 • Péter András tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes

Ügyintézők

NévTelefonszám
Dr. Firnigel Edit tű. százados+36 20 8200 585
Juhász Attila tű. százados+36 20 8200 950
Dr. Kelemen Norbert tű. alezredes+36 1 469 4214
Kéri Gábor tű. őrnagy+36 20 8200 309
Polonkai Katalin tű. alezredes+36 1 469 4402
Sándor Roland tű. alezredes+36 1 469 4332
Szabados László tű. alezredes+36 1 469 4297
Szabó Eszter tű. főhadnagy+36 1 469 4112
Wagner Károly tű. alezredes+36 20 8200 554
A Tűzmegelőzési Főosztály az alábbi ügyeket intézi:
 • Engedélyezi az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást.
 • Jóváhagyja a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt műszaki tartalomtól és a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást és módszer alkalmazását.
 • Végzi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezését, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.
 • Végzi az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések védelmi egyenértékűségének vizsgálatát.
 • Piacfelügyeleti tevékenységet lát el a tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek és szén-monoxid érzékelők vonatkozásában.
 • Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító, vizsgáló és ellenőrző szervezetekről, működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző - a belügyminiszter által megbízott - Kijelölő Bizottságot.
 • Lefolytatja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben történő eljárásokat.
 • Eljár a Kormányrendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű beruházások ügyeiben, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság, tűzvédelmi szakhatóság.
 • Végzi a jogszabályban hatáskörébe utalt másodfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági ügyek intézését.
 • Eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban.
A hatósági eljárások során az ügyfelet megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek a Ket. alapján:
 • Az ügyfelet a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség (Ket. 2. § (1) bek.)
 • Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga (Ket. 4. § (1) bek.)
 • Az ügyfél köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli (Ket. 6. §)
 • A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti (Ket. 61. §)
 • Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője – a Ket-ben meghatározott keretek között – az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat (Ket. 8. §)
 • Az ügyfélnek jogában áll az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, a nyilatkozattételt megtagadni (Ket. 51. §)
 • Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ket. 40. § (1) bek.)
 • Jogában áll az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni (Ket. 68. §, 69. § (5) bek.)
 • Az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását személyes adatainak, valamint üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében (Ket. 69. § (2) bek.)