Page 8 - Magazin - Szeptember
P. 8

6  Halálos felelőtlenség

    BEAVATKOZÁSOK BELÜLRŐL Hiába érkezett a gyors segítség, halálra égett egy ember Tatabányán, amikor a tűz-





      helytől indult tűz lángba borított egy lakóházat. Ez a tűzvizsgálati eljárás is megerősí-
      tette, hogy a főzés otthonunk egyik kiemelt veszélyforrásának tekinthető. A konyhai
      tüzek többsége az emberi figyelmetlenségre, gondatlanságra vezethető vissza, ezért
      fontos, hogy sem főzés, sem pedig ételmelegítés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül
      a tűzhelyet!

      2017. június 30-án több bejelentés
                Komárom-
        érkezett
              a
      is
      Esztergom megyei tevékenység-
      irányítási  központba,  hogy
      Tatabányán, a 25 ház nevű egy-
      kori bányásztelepen teljes terje-
      delmében ég egy faház, amely-
      ben két ember tartózkodik. A
      helyszínre a tatabányai hivatásos
      tűzoltókat és a katasztrófavédel-
      mi műveleti szolgálatot riasztot-
      ták. Közben egy, az égő ház köze-
      lében élő fiatalember azonnal a
      lakók segítségére sietett és mind- Fotók: Komárom-Esztergom KMSZ
      kettőjüket kihozta onnan. A
      kimentett emberek súlyos, élet-
      veszélyes égési sérüléseket, a
      megmentő pedig füstmérgezést
      szenvedett. Sajnos az egyik sérült egyebek közt azt állapította meg, valamiért ez jóval hosszabbra
      testfelülete olyan mértékben   hogy az ingatlanba szabálytala-  nyúlik, és már meg is történik a
                               nul vezették be  baj. Ha mégis meggyulladt az
                               az  elektromos  étel, a zsiradék, vagy az olaj, a
                               áramot, de a tűz  legfontosabb, hogy soha ne pró-
                               abban a helyi-   báljuk azt vízzel eloltani! A
                               ségben keletke-  magas hőmérséklet miatt a tűzre
                               zett, ahol a gáz- öntött víz pillanatok alatt gőzzé
                               tűzhelyet   is alakul és az égő zsiradék, olaj
                               találták, és ame- robbanásszerűen kivetődik az
                               lyen – a tanúval- edényből, lángokkal borítja be az
                               lomás szerint –  egész konyhát és súlyos égési
                               az esetet meg-   sérüléseket is okozhat. Ilyenkor a
                               előzően főztek.  legfontosabb, hogy az ételt nem
                               A tűz gyors ter-  éghető anyagú fedővel takarjuk
                               jedését segítette le, így az égés oxigén hiányában
                               a házban és a   megszűnik. Zárjuk el a gázt, kap-
      megégett, hogy a kórházba szál-  pincében nagy mennyiségben     csoljuk ki a tűzhelyet. A bizton-
      lítást követően belehalt sérülései- felhalmozott lom és szemét is.  ság kedvéért azonban mindig
      be. A tűzoltók végül négy vízsu-   Mindebből több tanulság is   tartsunk készenlétben egy tűzol-
      gárral oltották el a lángokat. Az levonható, ezek közül csak az   tókészüléket  a  konyhában,
      épület átvizsgálásakor a pincé-  egyik, hogy se főzés, se ételmele- amellyel bármilyen tűz eloltható!
      ben egy széthasadt propánbután-  gítés közben ne hagyjuk felügye-
      gáz-palackot találtak a törmelé- let nélkül a tűzhelyet. A lakás           Völgyi Ágnes
      kek alatt. A tűzeset körülményei- elhagyása előtt mindig zárjuk azt          tű. főhadnagy
      nek tisztázása érdekében tűz-   el, hiszen lehet, hogy csak pár
      vizsgálati eljárás indult, amely perces távollétet tervezünk, ám
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13