Page 10 - magazin-december
P. 10

8

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Óvodákra, idősotthonokra és kórházakra

      irányult idén a figyelem
         A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben
         kijelöl egy súlyponti témát. A kirendeltségek az illetékességi területükön a
         témához kapcsolódóan átfogó tűzvédelmi ellenőrzéseket tartanak, a hivatásos
         tűzoltó-parancsnokságok pedig különböző gyakorlatokat tartanak a kijelölt
         létesítmények területén. A legfontosabb célja ennek az állampolgárok bizton-
         ságának erősítése és a beavatkozói állomány helyismeretének fejlesztése.      A súlyponti témával kapcsolatos teendők
      már az év elején megjelennek, a tűzoltósági
      főfelügyelő vezetésével és a kirendeltségve-
      zetők, a felügyelők és a parancsnokok rész-
      vételével egy vezetési törzsgyakorlat zajlik.
      A résztvevők ekkor kapják meg a súlyponti
      témáról szóló általános tájékoztatást, majd a
      vezetőknek egy modellezett szituációt kell
      megoldaniuk. Ezt követően a készenléti állo-
      mány oktatása is megkezdődik, kiemelt hang-
      súllyal a témában érintett létesítmények sajátos-                        alá
      ságaira. A megyei és városi begyakorló, illetve                       a szak-
      ellenőrző gyakorlatokon már elvárás a korábban                     emberek és a
      tanultak alkalmazása, a vezetők ezeken számon    tűzoltók. A vizsgálatok és a gyakorlatok bölcső-
      kérik a súlyponti témában tanultakat. A téma    déket, óvodákat, szociális intézményeket, idős-
      lezárása év végén történik meg az ellenőrzés alá   otthonokat és kórházakat érintettek.
      vont, illetve a gyakorlatok helyszínéül választott   2017-ben a hatósági osztály dolgozói a súly-
      létesítmények vezetőinek jelenlétében. Ilyenkor   ponti téma keretében kilencvenkilenc ellenőr-
      a hatóság és a tűzoltók összefoglalják tapasztala-  zést tartottak a megyében, az ellenőrzések min-
      taikat, a meghívottak pedig hangot adhatnak     tegy egyharmadában mindent rendben találtak.
      véleményüknek, hallhatják a náluk megtartott     A hiányosságok megszüntetése érdekében har-
      ellenőrzés megállapításait és a gyakoribb prob-   minchárom hatósági felhívást adtak ki, négy
      lémák elemzése sem marad el.             esetben pedig bírságot szabtak ki. A létesítmé-
       2015-ben az igazgatóság szakemberei a mező-    nyek vezetői együttműködőek voltak, készsége-
      gazdasággal foglalkozó gazdálkodó szerveze-     sen mutatták be a kért iratokat, majd vezették
      tek, állattenyésztő telepek, terményszárítók tűz-  körbe az intézményben a szakembereket.
      védelmével foglalkoztak kiemelten, 2016-ban       A súlyponti téma keretein belül megtartott
      pedig a turizmushoz kapcsolódó létesítmények     hatósági ellenőrzések során a hivatásos tűzoltó-
      és épületek tűzvédelmi, katasztrófavédelmi      parancsnokságok összesen hatvankét intéz-
      helyzetének vizsgálata zajlott. Idén a fogyaték-   ményben kétszáztizenhét helyismereti, illetve
      kal élők, valamint a mozgásukban, vagy cselek-    szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatot
      vőképességükben korlátozottak elhelyezésére     tartottak. Ezek során megvizsgálták, miként
      szolgáló létesítményeket vonták ellenőrzésük     lehet az adott létesítményeket megközelíteni,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15