Page 9 - magazin-december
P. 9

7

                                                          2017. december


               kastélyépület   eredetileg   a    A katasztrófavédelmi műveleti szol-
             ABatthyányiaké volt, később pedig      gálat által elvégzett tűzvizsgálat arra a
             több nemesi család is tulajdonolta.     megállapításra jutott, hogy a tűz az épü-
             Végül a Brenner család feje, Brenner    let tetőterében keletkezett 10 óra 40 perc
             János építész vásárolta meg, valamikor    és 11 óra 10 perc között. A feltételezett
             a 19. század végén, aki a kastélyt saját   tűzfészeknél és a tűz továbbterjedésé-
             elképzelési alapján eklektikus stílusú    nek irányában vett minták elemzése
             villává építtette át. A Brennerek voltak   során a katasztrófavédelmi főigazgató-
             az utolsó nemesi származású tulajdono-    ság kutatóintézetének igazságügyi szak-   KATASZTRÓFAVÉDELEM
             sok, ugyanis az épület 1935-ben a váro-   értői nem találtak égés fokozására hasz-
             sé lett, 1989-től pedig magánkézbe      nálatos anyagot. Az épületben nem volt
             került.                   villany, tűz és dohányzás nyomára, illet-
              De ugorjunk vissza 2016. április 22-   ve nyílt láng használatára a nagyfokú
             re, amikor is az épület a tűz martaléká-   károsodás és az épületszerkezetek
             vá vált: a műveletirányítástól érkezett   összeomlása miatt nem bukkanhattak. A
             riasztás nyomán szombathelyi és a sár-    szakemberek ennek ellenére azt feltéte-
             vári hivatásos tűzoltók vonultak a szebb   lezték, hogy a hajléktalanok által hasz-
             napokat látott épülethez. Az első beje-   nált helyiségben gondatlanul, vagy
             lentések a tetőszerkezet alól szivárgó    szándékosan tüzet raktak. A feltételezés
             füstről szóltak. A helyszínre érkező tűz-  igazolása érdekében a szombathelyi
             oltók a katasztrófavédelmi műveleti     rendőrkapitányság nyomozást indított,
             szolgálat irányításával azonnal oltani    amely 2017 nyarán zárult le. A rendőrök
             kezdték a tetőtér-beépítésű, kétszintes   két fiatalkorút elfogtak, ők alaposan
             épület tetőtérét. A lángok gyorsan ter-   gyanúsíthatók voltak az egykori kaszinó
             jedtek és omlásveszély is fennállt, ezért  épületében okozott szándékos tűzgyúj-
             a tűzoltás vezetője rövid időn belül élet-  tással. A szombathelyi ügyészség jelen-
             veszélyessé minősítette az épületet, a    tős kárt okozó rongálás bűntette miatt
             beavatkozó állomány tehát elhagyta a     emelt vádat a két fiatal ellen, akik – az
             belső tereket. Az oltási munkákat kívül-   ügyészség becslése szerint – több mint
             ről folytatták, egy magasból mentő gép-   18 millió forintos kárt okoztak az épü-
             járműről is. A tűzoltók összesen öt     letben. A fiatalok a lakatlan épület tető-
             vízsugárral, mintegy négy órányi mun-    terében meggyújtották az ott felhalmo-
             kával oltották el a fából készült tetőszer- zott papírhulladékot, a lángok pedig
             kezetben pusztító lángokat. A veszélyes,   rövidesen átterjedtek az épület tetőszer-
             szinte teljesen megsemmisült tetőszer-    kezetére is. A fiatal férfiak megpróbál-
             kezet maradványainak lebontása érde-     ták a tüzet eloltani a közelben folyó
             kében egy munkagép érkezett a hely-     patakból merített vízzel, de hiába pró-
             színre, amely markolókanalával bontot-    bálkoztak, a teljes tetőszerkezet leégett.
             ta el a megszenesedett gerendákat és az   Az egyébként is elhanyagolt és omlado-
             egyéb épületszerkezeteket.          zó Brenner-villa épülete azóta is romok-
              Miután már a riasztáskor csatlako-    ban áll.
             zott a katasztrófavédelmi műveleti szol-    Az ügynek még nincs vége, a
             gálathoz a szombathelyi tűzoltósági fel-   Szombathelyi Járási és Nyomozó
             ügyelő, a tűzvizsgálat az oltással egy-   Ügyészség   mindkét   gyújtogatóval
             időben megkezdődhetett. A munkát a     szemben indítványozta a próbaidőre fel-
             rendőrség bűnügyi helyszínelői is segí-   függesztett fogházbüntetés kiszabását.
             tették. A tűzben senki nem sérült meg,
             így a tűz keletkezése kapcsán alapvető-                Kép és szöveg:
             en három kérdésre kellett választ keres-         Egyed László tű. alezredes
             ni: a tűz keletkezési idejére, helyére és
             okára voltak a szakemberek kíváncsiak.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14