Page 10 - magazin-augusztus
P. 10

Időszerű kérdések
                                  A történet szerint három ember kéziszerszá-
                                mokkal behatol a lakóingatlan területére, majd
                                az ott talált páncélládát kifosztják, és a gépjármű
                                ülése alá rejtik. Hogy az ottlétükre utaló jeleket
                                eltüntessék, az ingatlan szobáját és a gépkocsi-
                                hoz vezető utat is égésgyorsítóval lelocsolják és
                                meggyújtják, azt remélve, hogy a tűz minden
                                olyan nyomot felemészt, ami a nyomozás során
                       Fotók: Gombos Erik Tamás  hozzájuk vezethetne. Arra is gondolnak, hogy
                                balesetnek álcázzák az esetet, ezért megtévesz-
                                tésként egy gyújtási pontot alkalmaznak.
                                  A gyakorlat második napján a tűzvizsgálatra
                                jogosult állomány tagjai és a megyében találha-
                                tó rendőrkapitányságok bűnügyi helyszínelői
                                vegyes csoportokat alkotva járták be a helyszínt.
                                A bejárás alkalmával minden csapat egy órát
                                kapott arra, hogy egymással összedolgozva a
                                lehető legnagyobb területet megvizsgáljon és
                                minél több nyomot gyűjtsön be. A megszabott
                                idő leteltével a csoportoknak meg kellett állapí-
                                taniuk, pontosan milyen esemény játszódott le.
                                A kutatás során a csoportok segítségére volt egy
                                „szomszéd”, valamint a tűzoltásvezető, akik
                                további információkhoz juttatták a szakembere-
                                ket. Nekik a kutatás és nyomelemzés során kife-
                                jezetten figyelniük kellett olyan részletekre,
                                amelyek nem illettek egy általános tűzesethez.
                                Ilyen volt például a kiégett gépkocsiban fellelt
                                sérült páncélláda, a korommentes szélvédő
                                üveg kocsi belsejében megtalált szilánkjai, az
                                ingatlan területén elrejtett és megtalált kanna,
                                benne az égésgyorsító maradványaival, vala-
                                mint a tűz meggyújtására használt Molotov-
                                koktél üvegének épségben maradt darabjai.
                                  A képzés utolsó napján bemutatták a gyakor-
                                lat alatt készített oktatóanyagot, valamint érté-
      zés részévé váltak. Több kéziszerszámot és hasz-   kelték a résztvevők teljesítményét. A rendez-
      nálati tárgyat is elhelyeztek az épületen belül,   vény zárásaként Kiss András tűzoltó ezredes,
      ezeket megtalálva kellett a résztvevőknek visz-   megbízott megyei igazgató, valamint dr. Kis
      szakövetni az események fordulatait. A helyszín   Péter rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapi-
      berendezését követően egy roncsautó utasterét,    tány-helyettes méltatta mind a gyakorlat lebo-
      valamint a tanyaépület egyik szobáját felgyújtot-  nyolítása során tanúsított szakmai profizmust,
      ták, ami a gyakorlat alapjául szolgáló történet   mind a résztvevő állomány munkáját.
      fontos része volt.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15