Page 6 - magazin-augusztus
P. 6

Időszerű kérdések
      köztük László – a legelső téglától a legutolsó    latba beosztott tűzoltóként, és noha az azóta
      simításokig kivették részüket az munkálatokból.   eltelt rövid időszakban még nem volt komoly
       Az egyesület tagjai az elmúlt években számos   káresetük, máris imádja életének a hivatásában
      alkalommal vettek részt a különböző káresetek    eltöltött minden percét. Jókedv, végtelen tudás-
      felszámolásában, szakszerűen és hatékonyan      és tapasztalatszomj, emellett nagy mértékű
      tudják támogatni a kárfelszámolásban résztvevő    emberség jellemzi társai és feljebbvalói szerint,
      hivatásos erőket.                  családja pedig rendkívül büszke rá. Nemcsak az
       Az önkéntes tűzoltóként szerzett tapasztala-   őrmester, hanem tizennégy éves fia, Zsombor is
      tok és élmények birtokában Lászlót továbbra     szerelmes lett a tűzoltó hivatásba, s bár most
      sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy még       még csak ifjúsági tűzoltó lehet, de már alig várja,
      tovább is lehet jutni, így 2017 őszén hivatásos   hogy betöltse a tizennyolcadik életévét és édes-
      tűzoltónak jelentkezett.  A felvételi követelmé-  apja nyomdokaiba léphessen. A fiatalember eltö-
      nyeknek gond nélkül eleget tett, majd 2018 feb-   kéltségét példázza, hogy édesapja segítségével
      ruárjában beiskolázták és az öthónapos képzést    tűzoltómotorrá alakított egy régi motort, ami
      követően megszerezte hivatásos tűzoltói szakké-   mostanra az egyesület egyik jelképévé vált. A
      pesítését. Július közepe óta tehát már nem csu-   motoron tömlő, üvegtörő kalapács, sugárcső,
      pán önkéntes, hanem hivatásos tűzoltóként is     porral oltó, kapocskulcs és még sziréna is helyet
      valóra váltja régi álmát: óvja embertársai testi és kapott, így akár valós vonulásra is alkalmas
      vagyoni épségét.                   lehetne.
       Duhonyi László tűzoltó őrmester a pásztói      A nyár elején eredményesen teljesített rend-
      hivatásos tűzoltó-parancsnokságon állt szolgá-    szerbeállító gyakorlatot követően a Héhalmi
                                            Önkéntes    Tűzoltó
                                            Egyesület   augusztus
                                            negyedikén megtartotta
                                            útnak indító ünnepsé-
                                            gét, és vállalása szerint
                                            készenléti időszakában
                                            ezentúl nyolc perc alatt
                                            köteles megkezdeni a
                                            káresethez    történő
                                            vonulást. Az egyesület
                                            mostantól   hivatásos
                                            tűzoltóság jelenléte és
                                            irányítása nélkül végez-
                                            het mentő tűzvédelmi
                                            feladatokat Héhalom,
                                            Palotás, Buják, Kisbá-
                                            gyon,   Egyházasden-
                                            geleg, Erdőtarcsa és
                                            Szarvasgede települé-
                                            sek közigazgatási terü-
                                            letén.

   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11