Page 6 - magazin-július-augusztus
P. 6

Időszerű kérdések


      Csámpai Attila tűzoltó százados, Braun Csaba tűzoltó főtörzsőrmester


      KÍSÉRLETEK


      EGY SZAKDOLGOZATÉRT      A megfelelő védekezési módszer kialakítása és
      fejlesztése nem történhet meg a technika fejlődé-
      se nélkül. A természeti csapások mellett az
      állampolgároknak és a különböző szervezetek-
      nek fel kell készülni az emberi tevékenység
      következtében kialakult csapásokra is. Ebből
      adódóan az állam egyik feladata a lakosság éle-
      tének és vagyonának védelme. Az állam a
      katasztrófák elleni védekezés érdekében külön-
      böző szervezeteket alakított ki – elsősorban a
      katasztrófavédelmet. A különböző szervezetek a
      komplex védekezési módszerek mellett nagy
      hangsúlyt fektetnek a szervezési és a szabályo-
      zási feladatokra. Az összetett és sokszor talán
      bonyolultnak is tűnő rendszereknek folyamato-
      san kell fejlődniük, nyitottnak kell lenniük az új
      ötletekre, és amennyiben lehet, azokat meg is
      kell valósítaniuk. Ez a katasztrófavédelemre
      fokozottan érvényes. A szervezet összetett fel-
      adatrendszeréből adódóan számos területen
      érhető tetten a fejlődés és fejlesztés, amelyhez az
      alapötletet akár egy kutatási téma is szolgáltat-
      hatja.
       Így gondolta ezt Braun Csaba tűzoltó fő-
      törzsőrmester, az aszódi katasztrófavédelmi őrs     Csaba tizenkét éve hivatásos tűzoltó és min-
      volt beosztott tűzoltója, aki e sorok megjelenése-  dig is érdekelte a sport. A szabadidejében sokat
      kor már a Pest megyei igazgatóság állományá-     fut és olvas. Nem okoz neki gondot egy félmara-
      ban teljesít szolgálatot. A Nemzeti Közszolgálati  ton teljesítése, általában dobogós helyen szokott
      Egyetem végzős hallgatója érdekes témát       végezni.  Az extrém sportok sem állnak távol
      választott szakdolgozati témának: „A védőesz-    tőle, főleg ha ez óriási kihívást jelent számára.
      közök hatása a tűzoltók beavatkozások közbeni    Ebben a szellemben készült és íródott szakdol-
      terhelhetőségére.” Bár ez örök és kimeríthetetlen  gozata, amelyhez Gödöllőn, egy fitneszterem-
      anyag, a főtörzsőrmester mégis fontosnak tartot-   ben lévő profi futópadon végzett kísérleteket.
      ta a témakör alaposabb vizsgálatát. A kutatásai     A védőeszközök viselésének emberi szerve-
      során szeretett volna választ kapni arra, hogy a   zetre gyakorolt hatását több kategóriában is
      védőeszközök előnyös védelmi hatásaik mellett    megfigyelte: először két kompozit légzőpalackot
      viselés közben mennyire korlátozzák a tűzoltók    kellett használniuk az alanyoknak a futópadon,
      mozgását, teherbírását. A tudományos alapon     utána két acélpalackot, végül a mentendő sze-
      végzett kutatás során legtöbbször saját terhelé-   mély által okozott terhelés került górcső alá.
      ses eredményeit vizsgálta.              Braun Csaba kíváncsi volt arra, milyen terhelést


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11