Beavatkozó szervezetek


Vissza

A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet

Az FKRMSZ rendeltetése

Ha egy katasztrófa-helyzetben az épületek, építmények, illetve a dolgozók, a lakosság károsodásának méretei igen nagyok és összetettsége (rombolódás, tűz, sérültek, veszélyes anyagok jelenléte stb.) olyan, a kárhelyparancsnok kezdeményezheti, hogy a helyi, illetve megyei erőkön túl riadóztassák és vessék be a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet (FKRMSZ) erőit és eszközeit is. Ilyenkor a fővárosi, megyei polgári védelmi igazgató jelentést tesz a katasztrófahelyzetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjének, és jóváhagyást kér a beavatkozás kiszélesítésére, az FKRMSZ riadóztatására és bevetésére.

A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet (FKRMSZ) a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szervezetébe tartozik. "Nyugalmi időszakban" csak az FKRMSZ parancsnoki törzse működik néhány fővel, a szakrészlegek erői, eszközei, felkészült szakemberei a főváros különböző cégeinél, intézményeiben vannak s nem a katasztrófavédelmi szolgálatoknál tevékenykednek.

Az FKRMSZ feladata adott katasztrófa-helyzetben a speciális mentési teendők ellátása, az első lépcsőben beavatkozó erők megerősítése, vezetésük feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők és a károsult (hajléktalanná vált stb.) lakosság elszállásolása, étkeztetése, egészségügyi ellátása stb. A szervezet bevethető az ország bármely részén, sőt igény és megfelelő egyeztetés után határainkon túl is. Készenléti ideje: a riasztástól számított 1-3 óra. Alkalmazhatósága: a készenlét elérését követően Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán belül. Az FKRMSZ alkalmazásáról az országos katasztrófavédelmi főigazgató dönt.

A jóváhagyás birtokában riadóztatják az FKRMSZ kijelölt részlegeit. A fővárosi polgári védelmi igazgató parancsnoksága alatt az FKRMSZ a kárterület közelében települve megteremti a mentés és kárfelszámolás irányításának feltételeit, és csoportjai megkezdik tevékenységüket.

Szervezeti felépítés

Az FKRMSZ összlétszáma mintegy 300 fő. Szervezeti felépítése tagolt, kellően differenciált ahhoz, hogy a veszélyhelyzetek jellegéhez a vezetés és a beavatkozó egységek jól igazodjanak. A Parancsnokság (Törzs) alá rendelve dolgozik a Vezetésbiztosító csoport, az RBV csoport, a Speciális mentő egység, továbbá az Egészségügyi csoport és a Logisztikai csoport.

A Parancsnokság rendeltetése:

a szervezet alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése.

A Vezetésbiztosító Csoport (VbCs) rendeltetése:

a kárterületen vagy annak közvetlen közelében a mentést és kárfelszámolást irányító szerv vezetési feltételeinek megteremtése, , a híradás biztosítása az elöljáró szervek, az alárendeltek, valamint a közreműködők felé, a lakosság tájékoztatásának megszervezése, menetbiztosítás, rendfenntartás.

A VbCs részei:
 • Mozgó Vezetési Pont: az állomány munkafeltételeit, pihenési lehetőségét, a vezetéstechnikai és informatikai eszközök kezelését biztosítja.
 • Híradóközpont és Tájékoztatási Részleg: megszervezi a híradást, a stúdió működtetését, a lakosság tájékoztatását, a médiakapcsolatokat.
 • Mozgásbiztosító és Rendfenntartó Részleg: biztosítja a menetoszlop mozgását, a helyi rendőri erőkkel együtt fenntartja a rendet a mentőerők és a lakosság körében.
Az RBV Csoport rendeltetése: szakértő közreműködés radioaktív, biológiai és vegyi - veszélyes - anyagokkal bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a károk felmérésében, kiterjedésének megelőzésében, csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, elsősegélynyújtásban, mentesítésben, fertőtlenítésben és a károk felszámolásában; a személyi állomány, a technikai eszközök, felszerelések, objektumok RBV-mentesítése; a balesetek, katasztrófák során keletkezett veszélyes anyagok, hulladékok összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése. A

Csoport részei:
 • Vegyi Felderítő Csoport,
 • Mentesítő Állomás,
 • Közepes Teljesítményű Mentesítő Részleg,
 • Nagyteljesítményű Mentesítő Részleg,
 • Veszélyes Anyagokat Szállító és Elhelyező Részleg.
Speciális Mentőegység rendeltetése: csoportjainak speciális felkészültsége szerint különleges anyagok, eszközök, szerszámok, berendezések, felszerelések biztosítása, felderítés, felkutatás, közreműködés a mentésben, részvétel a kárelhárításban.

Az Egység részei:
 • Légi Felderítő Csoport,
 • Barlangi Felderítő Mentő Csoport,
 • Kutyás Felderítő Mentő Csoport,
 • Vízi Mentő Csoport,
 • Környezetvédelmi Mentő Csoport,
 • Robbantó Csoport,
 • Műszaki Mentő Csoport,
 • Alpin és Hegyi Mentő Csoport.
Az Egészségügyi Csoport rendeltetése:

közvetlenül a kárterület mellé települ elsősegélynyújtó és sebesültszállító részlegével, valamint mobil orvosi segélyhelyével. A kárterületről kimentett sérülteket a sebesültgyűjtő helyre, illetve a mobil orvosi segélyhelyre szállítják, ott átveszik, osztályozzák, és a Mozgó Orvosi Segélyhely (MOS) műtőkonténerében "sokktalanítják", illetve szakorvosi elsősegélyben részesítik. A sérültek kórházba szállítását előkészítik, az ellátott és a szállításra váró betegeket felügyelik, együttműködnek a mentőkkel, végzik a többi mentőerők egészségügyi biztosítását és a hajléktalanná vált lakosság egészségügyi ellátását. Ma hazánkban egyébként az FKRMSZ-en kívül csak az egészségügynek és a honvédségnek van mobil kórháza.

Az FKRMSZ egészségügyi csoportjának konténer-kórháza csaknem 50 fős személyzettel működik, amelynek tagjai döntően az OMSZ állományába tartozó önkéntesek. Vannak közöttük orvosok, asszisztensek, ápolók, beteghordók és egy rádiós is. Az elsősegélynyújtó és sérültszállító részlegük néhány fős, állománya ideiglenes átcsoportosítás az OMSZ Budapesti Szervezete állományából, önként vállalt pv. szolgálat alapján.

A Logisztikai Csoport rendeltetése:

a mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, közreműködés a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében és ellátásában.

A Csoport részei:
 • víztisztító és ivóvízellátó részleg: víztisztító és csomagoló berendezéseket telepít, üzemeltet, a tisztított vizet csomagolja, szállításhoz előkészíti, a vízszállító tartályokat feltölti;
 • szállásbiztosító részleg: a mentőerők szükségelhelyezését kiépíti, közreműködik a hajléktalan lakosság elhelyezésében, biztosítja a mentőerők napi ruházati ellátását és a tisztálkodás feltételeit;
 • szállító részleg: a szükséges anyagokat fel- és lemálházza, a mentőerőket és eszközöket rendeltetési helyükre szállítja, biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást;
 • élelmezési részleg: a mentőerőket és a hajléktalanná vált lakosságot hideg és meleg élelemmel ellátja, beszerzi és raktározza az élelmezési anyagokat, üzemelteti a tábori konyhát, megfőzi a meleg ételt, kiosztja az élelmet;
 • műszaki kiszolgáló, karbantartó részleg: közreműködik a mentőszervezet technikai eszközeinek telepítésében, üzemeltetésében, különös tekintettel a konténer-kórház szállításhoz való előkészítésére, telepítésére, műszaki kiszolgálására.
Az FKRMSZ 1998. október elsejével kezdte meg szolgálatát. Kispesten megtartották a "rendszerbe állító gyakorlatot", s novemberben már a felső-tiszai árvíznél teljesítették feladataikat. 1999-ben Kárpátalján "vendégszerepeltek" az árvíz idején. Azóta személyi és eszközállományuk, valamint tapasztalataik gyarapodtak, bevetették őket itthon - a fővárosban és a megyei szervekhez "át-alárendelve" - árvizeknél, házomlásnál, kitelepítésnél, fel voltak készülve a délszláv háború idején külföldi, menekültügyi alkalmazásra is, de arra nem került sor.