Page 6 - magazin-szeptember
P. 6

Időszerű kérdések


      Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy


      BECSENGETTEK
       rány az iskola, elkezdődött az új tanév. A sok   vagyis régi, a digitális fejlődéssel ugyanakkor
      Iúj tananyag mellett az iskolák felelevenítik a   lépést kell tartani. Az elmúlt években minden-
      diákok korábban megszerzett tűzvédelmi isme-     hová sok elektromos berendezést építettek be,
      reteit is. Az óvodából kikerült kisiskolások,    emiatt is folyamatosan szükséges a villamos
      vagyis az elsősök először tapasztalják meg,
      milyen szabályokat kell betartani egy sok
      embert befogadó épület kiürítése során.
      Biztosan mindenki emlékszik még rá,
      mennyire izgatottan várta annak idején a
      tűzriadót, amikor minden osztálynak
      fegyelmezetten, de gyorsan el kellett
      hagyni a tantermeket. Emlékszem, kisebb
      verseny alakult ki a tanárok és az osztá-
      lyok között is, hogy ki mennyire jó ebben.
      Mosolyogva néztünk össze, amikor azt az
      utasítást kaptuk, hogy ha megszólal a
      jelző, senki se hozza magával a táskáját és
      könyveit. Nemigen akadt senki, akinek
      szándékában állt volna ezeket menteni…
                                                 Fotók: Papp-Kunkli Nóra
       Az éves nagy próbariasztás mellett azon-
      ban még számos feladatuk van az intézmények-     hálózat és a berendezések karbantartása, fejlesz-
      nek. Fokozott figyelmet kell fordítani a diákok   tése. Az iskolák tanulói, tanárai és dolgozói a
                                 tűzvédelmi előírások betartása mellett élik
                                   hétköznapjaikat, amelyeket számos ren-
                                    dezvény színesít minden tanévben. A biz-
                                    tonságosan használt tantermek, folyósok
                                    új funkciókat kaphatnak, ami emeli a
                                    veszélyhelyzetek kockázatát. A gyúlé-
                                    kony dekorációk, a menekülési útvonalak
                                    leszűkítése mind-mind rizikót jelent,
                                    amellyel az iskoláknak számolni kell. A
                                    részletes előírások mellett az intézmé-
                                    nyek sok segítséget kapnak a katasztrófa-
                                    védelem hatósági osztályának szakembe-
                                    reitől is. Emellett a tűzoltók helyismereti
                                    foglalkozás keretében bejárják az iskolá-
                                    kat, ahol az ott dolgozó tűzvédelmi szak-
                                   emberrel közösen átbeszélik a tapasztala-
                                  tokat és a felmerülő kérdéseket. Mindenki
      biztonságára a munkavédelem és a tűzvédelem     érdeke tűz és baleset nélkül befejezni a most
      területén is. Az általános iskoláknak otthont adó  megkezdett tanévet is.
      épületek többsége nagy múltra tekint vissza,


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11