Page 3 - magazin-március
P. 3

KÖSZÖNTŐ A NEMZETKÖZI POLGÁRI VÉDELMI NAP ALKALMÁBÓL

    Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
    Tisztelt Kollégák!                          A tartalomból


    Ma ünnepeljük a polgári védelem világnapját, azét a nemzetközi
    rendszerét, amely évekkel ezelőtti megalakulásakor az emberi élet   2   Időszerű kérdések
    védelmét tűzte zászlajára. A mai rendszer elődjeként 1937-ben meg-
                                           „Egy az ezerből”.................2
    alakult Légoltalmi Liga arra vállalkozott, hogy egy háborús világban
    megvédje az embert a rossz célok szolgálatába állított technológiai     Ciara végigsöpört
    eszközöktől. Egy olyan időszakban, amikor egy világháborún túl volt,     Somogy megyén is.............3
    és egy még nagyobb előtt állt a világ. Olyan háborúk voltak ezek,      Csarnoktetőt fújt le
    amelyeknek civil emberek estek áldozatául, a liga számukra kínált      az erős szél ..........................5
    védelmet.                                  Tűz a vendégházakban .....7
      Több évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy a háborús helyzet
    elmúljon, és a polgári védelem rendszere átalakuljon. A változást a 20. 8  Beavatkozások
    század vége hozta el – a hidegháborús fenyegetés elmúlt, a II. világ-    belülről
    háború példátlan pusztításától egy egész generáció választotta el a
    világot, ugyanakkor számos új kihívás jelent meg. A polgári védelem     Teljes terjedelmében égett
    rendszerének tagjai ezt időben felismerték, és megkezdték az új fel-     a tetőtér................................8
    adatokra való felkészülést és átállást.                   Szétvágták a kisbuszt
      Az elmúlt évtizedekben egy teljesen új alapokon működő, a világ
                                           az autópályán ...................10
    történéseire gyorsan reagáló polgári védelmi rendszer jött létre a
    világban, az Európai Unióban, és természetesen hazánkban is. A hiva-
    tásos katasztrófavédelem vezetőjeként őszinte elismeréssel és nagyra- 11  A hónap
    becsüléssel köszöntöm ezen a napon a hazai polgári védelem minden      beavatkozásai
    önkéntes és köteles szolgálatot teljesítő tagját, Magyarország védelmi
    igazgatási rendszerének valamennyi szereplőjét, a rendvédelmi szer-
    vek, a honvédség, az ágazati védekezési szervek munkatársait, és  13
    minden egyes tűzoltót, akikkel együtt szolgáljuk Magyarország biz-      Magazin
    tonságát.
      Velük együtt nap mint nap azon dolgozunk, hogy a globális klí-      Életmentő a helyből
                                           érkező segítség..................13
    maváltozás okozta környezeti, vagy a technológiai fejlettségből faka-
    dó civilizációs katasztrófák idején minden készen álljon az emberi      Minden csepp számít.......15
    életek védelmében. Az integrált katasztrófavédelem egyik pilléreként     „Tűzoltó leszel,
    tevékenykedő polgári védelem az ilyen típusú katasztrófák megelő-      s katona”............................17
    zéséért, illetve a meg nem előzhető károk minimalizálásáért dolgozik.
                                           „Hinni kell erősen benne
      A hivatásos katasztrófavédelem vezetőjeként büszkén mondhatom,      és megláthatjuk mindenütt
    az országban ma több mint húszezer olyan ember él, aki saját elhatá-     a csodát”............................18
    rozásból, önkéntesen, valamelyik mentőszervezet tagjaként tesz a
                                           Madonna relief .................19
    modernkori polgári védelem ügyéért. Ez a húszezer ember, a kataszt-
                                           Sport, család, szolgálat
    rófavédelem teljes állománya, és mindazok, akikkel együtt szolgáljuk
                                           – így telik Fogas Gyula
    Magyarország biztonságát, olyan képességekkel, tudással és értékek-
                                           egy napja ...........................20
    kel rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően képesek vagyunk felven-
    ni a kesztyűt a világ és a technológia kihívásaival szemben. Így járul-   Folyamatosan koncentrálva,
                                           teljes gőzzel a cél felé.......22
    hatunk hozzá nem csupán a Nemzetközi Polgári Védelmi Napon,
    hanem az év minden napján az emberi élet védelméhez.
      Felelősségteljes munkájukhoz kívánok erőt és egészséget!
                                          Címlapunkon:
    Budapest, 2020. március 1.                       Melléképület tüze Bogyiszlón
                          Dr. Góra Zoltán
                          tűzoltó vezérőrnagy       Fotó: Szekszárd HTP
                          főigazgató
                                        www.katasztrofavedelem.hu

                      2020. MÁRCIUS                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8