Page 3 - magazin-július-augusztus
P. 3

TISZTELT OLVASÓK!

                                       A tartalomból
    Az elmúlt hónap mérlege szerint az átlagosnál is szorosabb,
    több szálon is erősen kötődő volt a katasztrófavédelem és a civil
    világ kapcsolata. Az emberek többsége nyaralt vagy kikapcsoló-     2   Időszerű kérdések
    dott, eközben egészen biztos, hogy nagyon is foglalkoztatta az
    időjárás, az élővizek biztonsága, a szúnyogok mennyisége, az         Megtépázta a július végi
    üresen maradt otthonok biztonsága, az utak állapota. Ezekkel         vihar Zalát és Somogyot ...2
    együtt a szabadidő eltöltése is fókuszba került, a gyerekek nyári
    táboroztatása, az újratervezett vakáció, és egyáltalán: az újrater-  5   Beavatkozások
    vezés, ami idei évünk eddigi hónapjait teljesen meghatározta. A       belülről
    témák e szerteágazó körének számos eleme visszaköszön
    augusztusi magazinunk hasábjain.                       Mesterlövész segítette a
                                           tűzoltókat Tiszafüreden ....5
      Hadd ragadjuk meg azonnal az újratervezés mozzanatát,
    amely első látásra úgy tűnik, hogy kényszerűséget, akadályoz-     7
    tatást, nem várt és kellemetlen dolgok kiküszöbölését, áthidalá-       Portré
    sát jelenti. Nyilvánvaló, hogy mindezeket együtt magában fog-
                                           Minden szakterületnek
    lalja, de mindemellett van egyéb, nagyon fontos üzenete is az
                                           megvan a maga
    elmúlt több mint fél évnek, és magazinunk cikkeinek is. Ez
                                           szépsége...............................8
    pedig nem más, mint az újratervezésben rejlő számtalan lehető-
                                           A leány is egyenruhát
    ség, az annak alapjául szolgáló tapasztalatok és erőforrások.
                                           öltött .....................................9
      A kilencvenes évek végén a fővárosban úgy gondolták, hogy
                                           Soha ne add fel!................10
    újragondolják az ember és a kutya kapcsolatát, majd ezeket a
                                           A testvérem
    nagyszerű állatokat kiképezték, szolgálatba állították. Az elmúlt
                                           a bajtársam ........................12
    két évtized azt igazolta, hogy ez jó elképzelés volt.
                                           „Szemükben láttam
      A Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület már a megalaku-
                                           a tüzet”...............................14
    lásakor, 1913-ban közösséget épített, és, bár ez a közösség foly-
                                           Fát farag, verseket ír és
    ton változik, átalakul, az egyesület alapvetése nem változott
                                           képeket fest a nyugdíjas
    abban, amit tagjai számára az összetartozás jelent. A világ sem
                                           tűzoltó................................16
    haladt el mellettük, köszönhetően annak, hogy ők is folyton
      Nyolcvannégy évvel ez előtt, augusztus hatodikán a ceglédi- 18      Magazin
    újratervezik tevékenységüket, újragondolják működésüket.
    eknek kellett teljesen újragondolniuk a tűzvédelmet, miután leé-
                                           Kosarat kaptak
    gett a város jelképévé vált református templom tornya, erről is
                                           az önkéntesek....................20
    olvashatnak érdekességeket lapunkban.
                                           Húsz éve „ugatják” a
      A nyár végéhez közeledve újra kell gondolni azt is, hogy
                                           fővárosi tűzoltókutyák,
    visszatérve a szabadságból, készülve a szeptemberi iskolakez-        hol alakult ki a tűz............22
    désre, melyek azok a teendők, amelyek mindenképpen elvég-
                                           A siker összetevői.............26
    zendők, és melyek azok, amelyek már nem fontosak, az elmúlt
    időszak tapasztalatai alapján elhagyhatóak, letehetőek.
      Különös ellentmondás, hogy a folytonosság, például a biz-
    tonság fenntartása állandó újratervezéssel érhető el. Azaz, ha       Címlapunkon:
    letettük a voksunkat egy fontos érték mellett, és amellett a vég-
                                         Hétvégi ház gyulladt ki
    sőkig kitartunk, akkor ennek érdekében a változó körülménye-         a XI. kerületben
    ket mindig figyelembe kell venni, és azok mentén újragondolni
    a tennivalókat.                           Fotó: Winter László tűzoltó zászlós / FKI
                                            Videóstúdió

                             A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu


                 2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8