Page 4 - magazin-június
P. 4

Beavatkozások belülről      Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy
      TŰZ A BÁNKI MŰANYAGGYÁRNÁL


         ájus 23-án, hétfőn délelőtt érkezett az eset- ták, hogy kamionra tegyék őket. Az összeállított
      Mről szóló bejelentés. Már az első pillanat-     termékek egy része pedig raklapokon állt az
      ban sejteni lehetett, hogy komoly lehet a helyzet,  épület mellett körülbelül kétezer négyzetméte-
      ezért három debreceni gépjárműfecskendőt, egy    ren. A műanyagok megolvadtak, cseppfolyósan
      emelőt és egy vízszállítót is a helyszínre riasz-  égtek. A raktár teteje is polikarbonát anyagból
      tottak. Ezzel egy időben útnak indult a Hajdú-    készült, a tűz végigfutott rajta. A lángok húsz
      Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szol-    méter magasra csaptak fel, a sűrű, fekete füst
      gálat is. Útközben az ügyelet felvette a kapcsola-  pedig szinte eltakarta a Napot. A szél a nagy lán-
      tot a bejelentővel, igyekeztek minél pontosabban   gokat és a füstöt az erdő felé fújta. A tűzoltók a
      felmérni a helyzetet, így segítve a vonuló egysé-  füst alatt dolgoztak, vízsugarakat szereltek és
      geket. A tűzoltók már messziről látták a lángoló   igyekeztek körülhatárolni a területet. Ez egyálta-
      műanyag hatalmas füstjét, a hatalmas hőterhe-    lán nem volt egyszerű, mert a már égő raktár
      lést pedig a helyszínre érkezve tapasztalták     közelében lévő másik is lángba borult. A tűzben
      meg. A műanyaggyár egyik ötszáz négyzetméte-     több gázzal oltó kézi tűzoltó készülék is felrob-
      res raktárépülete égett a benne tárolt késztermé-  bant. Ekkor már a legmagasabb riasztási fokozat
      kekkel együtt, amelyek már összepakolva vár-     mellett dolgoztak az egységek, percenként   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9