Page 4 - magazin-szeptember
P. 4

Beavatkozások belülről      Várszegi György tűzoltó főhadnagy

      TŰZ EGY RAKLAPGYÁRTÓ ÜZEMBEN

        ugusztus 11-én a hajnali órákban érkezett a   sen megsemmisült, a lángok emellett jelentős
      Ajelzés a Békés Megyei Katasztrófavédelmi      kárt tettek az udvaron nagy mennyiségben tárolt
      Igazgatóság ügyeletére, hogy teljes terjedelmé-   készáruban és a felhasználásra váró fűrészáru-
      ben ég egy faipari üzem tetőszerkezete        ban. A beavatkozásnak köszönhetően a tűz a
      Magyarbánhegyesen, a Bóna Demeter utcában.      mezőgazdasági boltra már nem terjedt át, de az
      A tűz kiterjedtsége és a területen tárolt éghető   udvaron tárolt műtrágya és az épület nyílászárói
      anyagok mennyisége miatt a riasztási fokozat     jelentősen károsodtak.
      rögtön négyes kiemelt volt. Az elsőként kiérkező    A tűz teljes eloltása több mint három órát vett
      mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók    igénybe, és az utómunkálatok egészen a délutá-
      már egy teljes terjedelmében égő csarnoképület-   ni órákig eltartottak. A tűzoltásban a mezőko-
      tel szembesültek, amelynek környezetében már     vácsházi, az orosházi, a gyulai, a békéscsabai, a
      háromszáz négyzetméteren égtek a raklapok,      mezőberényi, a makói, valamint a hódmezővá-
      valamint a gyártáshoz előkészített
      faáruk. A szél további kockázatot
      jelentett, mivel az izzó pernyét a
      közeli épületek irányába fújta. A
      tűzoltórajok a felderítés és az alap-
      vezeték megszerelését követően
      négy vízsugárral azonnal elkezd-
      ték oltani a tüzet, valamint továb-
      bi két vízszállítót kértek a hely-
      színre. A jelzéstől számított fél óra
      múlva már hét vízsugárral húsz
      tűzoltó dolgozott a lángok megfé-
      kezésén. Időközben a helyszínre
      érkezett a Békés megyei katasztró-
      favédelmi műveleti szolgálat is,
      amely azonnal átvette a tűzoltás
      vezetését, majd a terület összetett-
                                            Fotók: Békés KMSZ és Mezőkovácsháza HTP
      sége miatt csoportirányítást határo-
      zott meg. A tűz ekkorra már több ingatlanra is    sárhelyi hivatásos tűzoltók vettek részt, össze-
      átterjedt, a lángok veszélyeztettek egy, a terüle-  sen tizenegy járművel. A tűzeset során ugyan
      ten lévő mezőgazdasági boltot is, melynek az     jelentős anyagi kár keletkezett, de személyi sérü-
      udvarán műtrágyát is tároltak. Az ipari terület   lés nem történt. A tűz kialakulási körülményei-
      és a szomszédos mezőgazdasági bolt áramtala-     nek vizsgálata hivatalosan még nem zárult le, de
      nítását követően hamarosan már ötven tűzoltó     az előzetesen elvégzett adatrögzítések és kame-
      tíz vízsugárral oltotta a lángokat. Az egységek   rafelvételek alapján a tűz egy központi porelszí-
      az épületekből kilenc, targoncához való és két    vóban keletkezhetett, onnan terjedt át az épület-
      háztartási gázpalackot vittek ki.          re és a telephely egészére.
       A gyors beavatkozás ellenére is jelentős anya-
      gi kár keletkezett: több ingatlan az ott tárolt
      faipari és anyagmozgató gépekkel együtt telje-


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9