Page 2 - magazin-január-február
P. 2

Felismerve a bajba jutot-
                                                    tak lelki gondozásának
                                                    fontosságát, 2007-ben
                                                    megkezdõdött és az-
                                                        óta is tart a
                                                        krízisinter-
                                                         venciós-
                                                         team-ek
                                                          hazai
            A tûzoltóságok fejlesztési programjában a tûzoltószerek                  felkészí-
                megújulása mellett laktanyaépítés is zajlott.                    tése.

                                           Az elmúlt tíz esztendõben gyakorla-
  A települési polgári védelmi                            tilag minden évben levonult árvíz a
  szervezetek felkészítése az elmúlt                         magyarországi folyókon. A védeke-
  két évben új lendületet vett.                           zésbõl a lakosság is kivette a részét.                                Az integrált katasztrófa-
                                védelem egyik elsõ nagy
                                kihívása: ciánszennyezés
                                a Tiszán 2000-ben

   A munkaidõ-csökkentés érdekében és a nyugdíjba vonulók pótlására 2007-
    2008-ban összesen közel 1500 újonnan kiképzett tûzoltó állt munkába.

 A A  kkaattaasszzttrróóffaavvééddeelleemm  1100  éévvee  ––  kkééppeekkbbeenn
                                              A felmérések szerint a társadalom
                                               a tûzoltói szakmát becsüli meg a
                                              legjobban. A magyar lánglovagok
                                                   itthon és nemzetközi
                                               környezetben, gyakorlatokon is
                                                     bizonyítanak.
   1   2   3   4   5   6   7