Page 6 - magazin-január-február
P. 6

4  arányos alapokra került a hivatásos önkor- ra elemeinek veszélyeztetettsége, a már be-

    A SZAKTERÜLETEK A 10 ÉVRÕL rozott létszáma, a hivatásos önkormányzati követeli a stabil, jól mûködõ, hatékony ka-

                        következett veszélyhelyzetek kezelése meg-
      mányzati tûzoltóságok központilag finanszí-
                        tasztrófavédelmi rendszer létezését. Elmond-
      és az önkéntes tûzoltóságok készenlétben
                        hatjuk-e, hogy mi rendelkezünk ilyennel?
      tartandó legkisebb gépjármû- és technikai-
                         – Magyarországon a hivatásos kataszt-
      eszköz-állománya. A fehér foltok felszámolá-
      sában nagy lépés volt, hogy a köztestületi
                        rófavédelmi szervezet kezdte meg 2001-ben,
                        kísérleti jelleggel a kritikus infrastruktúrák
      tûzoltóságok száma több mint kétszeresére,
      30-ról 69-re nõtt. 2000 és 2009 közt a tûzvé-
                        azonosítását, elemzését. Természetesen
      delmi bírságból és a biztosítók tûzvédelmi
                        részt vettünk az európai kritikus infrastruktú-
                        rák azonosításáról és kijelölésérõl, valamint
      hozzájárulásából 35 milliárd Ft fejlesztést
      kaptak a tûzoltóságok: mintegy háromszáz-
                        megalkotásában, illetve jelenleg közremûkö-
      ötven tûzoltógépjármû, nagy számú tûzoltá-
      si és mûszaki mentési szakfelszerelés, 7 lak-
                        dünk az átültetést szolgáló hazai szabályozás
      tanya átadása javította a katasztrófavéde- védelmük javításáról szóló tanácsi irányelv
                        kidolgozásában. Az elmúlt idõszakban közre-
      lem feltételeit. Megvalósult a tûzoltó, mû- mûködtünk az új kihívásokkal összefüggõ
      szaki és magasból mentõ gépjármûvek nagy kutatási projektekben is. Ezek közül kiemel-
      részének amortizációs cseréje. Javult a tûz- hetõ a nemzeti éghajlatváltozási stratégiát
      oltók egyéni védõeszköz-ellátása is.  megalapozó „Változás-hatás-válaszadás”
       A katasztrófák elleni védekezésrõl szóló projekt, a kutatások hozzájárultak a reagálá-
      törvény súlyponti szerepet szánt az önkén- si képesség javításához.
      tes és civil mentõszervezetek tevékenységé- Összességében az elmúlt évtized tapasz-
      nek, képzésük, felkészítésük és együttmûkö- talatai igazolták a katasztrófák megelõzésé-
      désük fontossága vitathatatlan. E téren is vel, a védekezéssel, a mentéssel kapcsola-
      minõségi változás következett be az elmúlt tos felelõsségek egységes rendszerének
      években. Fontos állomás volt, hogy Magyar- szükségességét és életképességét. A ka-
      ország 2004-ben az ENSZ Humanitárius tasztrófák elleni védekezésrõl szóló törvény
      Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) tema- megalkotása lehetõvé tette a katasztrófavé-
      tikáját és tananyagait felhasználva új típusú, delmi feladatokra fordítható költségvetési
      egymásra épülõ képzési rendszert dolgozott keretek észszerûbb és takarékosabb felhasz-
      ki, majd 2004-2005-ben a háromlépcsõs nálását. A hazai katasztrófavédelmi rendszer
                                          A hatósági, mege
      képzéssel és gyakorlattal új minõsítési és alkalmas és képes volt a különbözõ típusú A hatósági, mege
      akkreditációs folyamatot indított el. Akkor 3 katasztrófák megelõzésére, a már kialakult
      magyar mentõcsapat szerzett INSARAG vá- események kezelésére.     Megelõzési és piacfelügyeleti
      rosi kutató és mentõ (USAR) minõsítést. A Az egységes magyar katasztrófavéde-
      hivatalos bizonyítvány felhatalmazza a csa- lem mûködésével hozzájárult a lakosság biz- szakterület
      patokat, hogy a nemzetközi katasztrófa-se- tonságérzetének fenntartásához, élet- és va-
      gítségnyújtásban hazánkat és az ENSZ-et is gyonbiztonságának javításához. Kiterjedt Részt vettünk a jogalkotási folyamatban. A
      képviseljék. Az EU Polgári Védelmi Mecha- nemzetközi együttmûködés révén integráló- fõosztály tevékenységének jelentõs részét
      nizmusának keretében, uniós támogatással, dott a korszerû, európai katasztrófavédelmi teszi ki a jogszabályelõkészítõ, kodifikációs
      terepen végrehajtott nemzetközi „EU- rendszerbe. Sõt, 2009-ben hazánk, illetve az feladatok ellátása. Az uniós csatlakozás, az
      HUROMEX-2008” gyakorlat pedig azt bizo- OKF adta az ENSZ INSARAG  új közigazgatási eljárási és tûzvédelmi tör-
      nyította, hogy a magyar hivatásos kataszt- Afrika/Európa/Közel-Kelet Regionális Cso- vény, az idõközben szerzett hazai és uniós
      rófavédelmi szervezet képes sokrétû, össze- portjának elnökét is. A magyar katasztrófa- tapasztalatok és a technikai fejlõdés szá-
      tett, nagyon sok helyszínen és résztvevõvel, védelmi modell eredményességét jelzi, hogy mos jogszabály módosítását tették szüksé-
      civil és hivatásos mentõszervezetek bevoná- számos európai ország példának tekintette a gessé. Az évek során többször felmerült az
      sával tartott gyakorlat elõkészítésére és magyar struktúrát saját szervezetének meg- igény, hogy a tûzvédelmi szabályozás, a kö-
      végrehajtására.           tervezése során. Az egységesebb irányítási vetelmények egy jogszabályban (kódex jel-
       Aprólékosan kidolgozott és szisztemati- rendszer kialakításának következtében nem- leggel) legyenek meghatározva, ne aprózód-
      kusan végrehajtott lakosságfelkészítési csak a katasztrófavédelmi együttmûködés jon el a szabályozás. Ezen elvárásnak eleget
      program eredményeként hazánkban folya- válhatott hatékonyabbá a régióban, hanem téve készült el a több mint 600 oldalas új Or-
      matos volt a közigazgatási és önkormányza- térségünk egysége, stabilitása is erõsödött.  szágos Tûzvédelmi Szabályzat. Az erdészet-
      ti vezetõk, a felsõoktatásban tanuló diákok 2010. január 1-jétõl az EU Tanácsát irá- tel szorosan együttmûködve kidolgoztuk az
      veszélyhelyzeti felkészítése, megkezdõdött a nyító elnökségi trió: Spanyolország, Belgium erdõk tûzmegelõzésének szakmai követel-
      pedagógusok akkreditált alap- és tovább- és Magyarország. A katasztrófavédelem te- ményrendszerét és új jogi szabályozását,
      képzése. Sikeresek voltak a felmenõ rend- rületén a polgári védelemért felelõs tanácsi valamint az országos és megyei terv-
      szerû ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek. munkacsoport (ProCiv) irányítása az OKF-re rendszert.
      z Fõigazgató úr az interjú elején, a kataszt- vár. A spanyol és belga partnerekkel pedig Az elmúlt tíz év kodifikációs munkájából
      rófavédelmi rendszer kialakításának egyik in- már a szakpolitikai trendek alapján kialakítot- kiemelendõ az új technológiai kihívásoknak
      dokaként említette napjaink új kihívásait. A tuk az EU katasztrófavédelmi programját is. is megfelelõ, a megújuló energiaforrások –
      globális klímaváltozás, a kritikus infrastruktú-      Barsi Tomaj fõként a biogáz, biodízel, bioetanol – fel-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11