Page 11 - magazin-január-február
P. 11

9


    tasztrófavédelem térinformatikai támogatásá-
    ban is. Az ArcView alkalmazást országos szin-
    ten adatokkal töltöttük fel. 2003 II. félévében
    döntés született arról, hogy az OKF önálló hon-
    lappal legyen elérhetõ. 2004-ben a központi
    ügyelet technikai és szoftveres fejlesztését ke-
    zeltük kiemelten. Kialakítottuk az OKF Közpon-
    ti Ügyelet új, korszerû helyiségeit és a kapcso-
    lódó informatikai és hírközlési rendszereket.                                KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. január-február
    Bevezettük az Intranet Portál/Központi Ügyele-
    ti Információs Rendszert (IP/KÜIR). A térinfor-
    matikai rendszer fejlesztése kapcsán beszer-
    zésre került Magyarország valamennyi telepü-
    lésének utcaszintû digitális térképe, amelyet
    feltöltöttünk a 2004. január 1-jei állapotnak
    megfelelõ lakossági adatokkal, melyet azóta
    évente aktualizálunk. 2002-2003-ban jelentõ-
    sen nõtt a számítógépes vírusok, férgek okoz- szakterületi igényeknek megfelelõen. 2007- szereztük a frissített ArcX 2.0 térképi adatbá-
    ta veszélyek bekövetkezésének kockázata. Az ben csatlakoztunk az Elektronikus Kormányza- zist. Módosítottuk a KÜIR RST és KAP adat-
    OKF-en olyan rendszert hoztunk létre, amely ti Gerinchálózathoz, az OKF-n és az igazgató- szolgáltatási moduljait a szakterületi igények-
    részben automatikusan, részben manuálisan ságoknál új telefon-alközpontokat telepítet- nek megfelelõen. 2008-ban ArcIMS-ArcGIS
    képes a nem tipikus hálózati forgalmat kiszûr-  tünk, bevezettük a adatbázis-migrációt hajtottunk végre. Rend-
    ni, így megelõzni a károsodást. 2005-ben bõ-   hang/adat integrációs szerbe integráltuk az ÖM Védelmi Hivatal tá-
    vítettük a KÜIR szolgáltatásait, ár- és belvízi  szolgáltatást. Kialakítot- mogatásával beszerzett videokonferencia-esz-
    védekezésre, valamint a rendkívüli idõjárás    tuk a Katasztrófavédelmi közöket. 2009-ben jelentõs intranet hálózatbõ-
    során kialakult helyzetek kezelésére elõre defi- Térinformatikai Rendszer vítést és fejlesztést hajtottunk végre a fõigaz-
    niált ûrlapokat készítettünk. A Katasztrófavé- (KATIR) metaadattárát. Be- gatóságon.
    delmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) fej-
    lesztését és a KÜIR adatszolgáltatási felületé-            Távközlési fejlesztések
    nek bõvítését kiemelt feladatként kezeltük
    2005-ben. A fejlesztések eredményeként elké-              Az alsó és felsõ küszöbértékû veszélyes
    szült az elsõ tematikus térképi adatbázis,               üzemek környezetében 2006-tól zajlik a
    amely Magyarország veszélyeztetettségét                monitoring és lakossági riasztó rendszer
    mutatja be. 2006-ban módosítottuk a KÜIR                telepítése. 2013-ra a fõvárost és 9 megyét
    RST és KAP adatszolgáltatási moduljait a                érintõen összesen 565 riasztó és 360 mo-
                                       nitoring végpont kerül a helyére. 2000.
                                       március 31-én az OKF átvette a balatoni és
                                       Velencei-tavi viharjelzõ rendszerek üzemel-
                                       tetését 24 viharjelzõ állomással. Az átvé-
                                       telt követõen a teljes rendszer felújult, 7 ál-
                                       lomással bõvült, valamint ki lett terjesztve
                                       a Fertõ-tóra 1 állomással és a Tisza-tóra 2
                                       állomással. 2003-ban elkezdõdtek az EDR
                                       bevezetésének elõkészületi munkálatai. Az
                                       új rendszerre történõ átállás 2009 januárjá-
                                       tól folyamatos. Az elmúlt években egyebek
                                       mellett létrehoztunk több jármûvet a kárte-
                                       rületi híradás biztosítására, összeállítot-
                                       tunk egy infokommunikációs készenléti lá-
                                       dát. Az ország területén közel 70 éve üze-
                                       mel 4900 motoros, valamint 572 elektroni-
                                       kus riasztó eszközbõl álló lakossági riasztó
                                       rendszer. A Paks és 30 km-es körzetében
                                       telepített elektronikus szirénák javítása,
                                       karbantartása folyamatos.  Kivágó Tamás
    Fotók: Páros György                                  fõigazgató-helyettese
                                                pv. dandártábornok,
                                                 az OKF gazdasági
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16