Page 14 - magazin-január-február
P. 14

12  dés Szervezetének is. A Polgári Veszélyhely- OKF együttmûködése az OCHA-val akkor ajánlottunk fel segítséget bajba jutott szom-

    HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK zeti Tervezés (CEP) a NATO legnagyobb bontakozott ki, amikor hazánk 2005 végén szédainknak, vagy távoli katasztrófa sújtotta


                        egy háromfázisú nemzetközi gyakorlat lebo-
                                          országoknak (pl. Románia, árvíz 2005, Kína,
      nem-katonai programja, amely, kapcsolódva
                                          földrengés 2008). A nemzetközi segítség-
      stratégiai feladatainak kollektív támogatásá-
                        nyolításával minõsíttetett három hazai nem-
                        zetközi kutató- és mentõcsapatot az
                                          nyújtásban kiemelkedõ az a két küldetés,
      hoz, a polgári erõforrások hatékony alkalma-
                                          amikor 2004. december 29. és 2005. január
                        INSARAG Irányelvek szerint, a világon elsõ-
      zásának biztosítását, a vonatkozó nemzeti
                                          8. között a cunami sújtotta Sri Lankán 12 fõs
      tervezõ tevékenységek koordinálását céloz-
                        ként. Ezt követõen 2008-ban az INSARAG
      za. Fõ célja a lakosság mindenre kiterjedõ
                                          nyújtási munkálatokban, illetve az Indonéziát
      védelmének biztosítása, s mint ilyen, kiter-
                        alelnökségét tölthette be Magyarország az
      jed a tagországok (28) mellett az együttmû- Afrika/Európa/Közel-Kelet Regionális Csoport orvoscsoporttal vettünk részt a segítség-
                                          megrázó földrengést követõen 2009. októ-
                        OKF képviseletében, melyet a 2009-es régiós
      ködõ partnerországokra (22) is. A NATO-val elnökség követett. A Regionális Csoport el- ber 1-13. között kutató-mentõ csapatunk se-
      a polgári veszélyhelyzeti tervezés területén a nökeként 2009 október elején, Budapesten gített a bajbajutottakon.
      Magyar Köztársaság mint „békepartner” rendezhettük meg a Régió éves ülését.    Dr. Becze Réka pv. fhdgy.,
      1995-tõl folytatott eredményes együttmûkö- Az elmúlt tíz évben számos esetben   dr. Gál Judit, Gerics Orsolya
      dést. A NATO-tagság 1999-es elnyerése
      után a szakmai kapcsolat elmélyült. A 2000- EU-HUROMEX 2008
      ben létrejött OKF már ezekben az együttmû-
      ködési keretekben kezdhette meg nemzetkö-
      zi szakmai tevékenységeit. Az elmúlt tíz év
      alatt számos hozadéka született NATO CEP
      keretû nemzetközi együttmûködésünknek. A
      Polgári Védelmi Bizottság (CPC), valamint
      specifikus munkacsoportjai munkájában va-
      ló képviselet mellett 2006 augusztusától a
      NATO CEP hazai ellátásának koordinációját
      is az OKF látja el. E feladata keretében állo-
      mányába tartozó CEP-összekötõ biztosítja a
      NATO brüsszeli székhelyén a SCEPC (Felsõ-
      szintû Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bi-
      zottság) munkájában a folyamatos magyar
      szakmai képviseletet. Részt veszünk képzési
      eseményeken, törzsvezetési és éves követ-
      kezmény-kezelési gyakorlatokon is.
       Koordinátori feladatkörünk keretében
      Magyarország 2008 októberében csatlako-
      zott a nemzetközi katasztrófa-segítségnyúj-
      tás, a humanitárius segély gyorsaságának
      és hatékonyságának biztosítását célul tûzõ
      határátlépési szándéknyilatkozat aláíróihoz.
       A hagyományos polgári védelmi témák
      mellett új kihívások is szerepelnek a NATO
      CEP aktuális napirendjén: a kritikus infrast-
      ruktúra specifikus területeinek védelme – az
      energiabiztonság, a cyberbiztonság – mel-
      lett a klímaváltozás és a pandémiák elleni
      védekezés is reflektorfénybe került.
       Az OKF az Egyesült Nemzetek Szerveze-
      tével való együttmûködésben is kiemelkedõ
      eredményeket ért el az elmúlt tíz évben. Az
      ENSZ-en belül a Humanitárius Ügyek Koordi-
      nációs Hivatala (OCHA) foglalkozik a termé-
      szeti katasztrófákkal és komplex veszélyhely-
      zetekkel összefüggõ tevékenység és a huma-
      nitárius reagálás koordinálásával. Az OCHA
      szervezetén belül mûködõ Nemzetközi Kutató
      és Mentõ Tanácsadó Csoport (INSARAG)
      több mint 80 ország és katasztrófareagáló
      szervezet globális hálózata. Az INSARAG te- Fotók: Páros György
      vékenysége három regionális csoportba
      szervezõdik: Afrika/Európa/Közel-Kelet,
      Ázsia/Csendes-óceáni és Amerikai Régió. Az
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19