Page 13 - magazin-január-február
P. 13

11


    nek, de egységesen, uniós elvek szerint ki-
    képzett, szervezett és alkalmazott krízis-in-
    tervenciós csoportok nem mûködtek. Napja-
    inkra már 94 felkészített pszichológus áll ké-
    szenlétben, és a KIT már közel 30 sikeres al-
    kalmazáson van túl. Lehetõségünk nyílik ar-
    ra is, hogy ezt a tudást más ország részére
    átadhassuk, ez év áprilisában a Külügymi-
    nisztérium támogatásával nyolc moldáv                                    KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. január-február
    szakember képzését fogjuk elvégezni annak
    érdekében, hogy Moldáviában is mûködjön
    a KIT. A magam részérõl sikernek tekintem,
    hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek
    humán vezetõinek többszöri cseréjével ellen-
    tétben, az OKF-en tíz éve folyamatosan, vál-
    tozatlan humánvezetõ beosztásban szolgál-
    hatok.
          Babák László pv. ezredes,
                     Az OKF elmúlt évtizede a
                      Az OKF elmúlt évtizede a
      az OKF Humán Fõosztályának vezetõje
                     nemzetközi színtéren
                      nemzetközi színtéren


                     Bár a katasztrófavédelem hazai rendszere pontjának (MIC), több szakértõi csoport
                     megfelelõen és hatékonyan mûködik, ered- munkájában vett részt, az EU polgári védel-
                     ményességéhez nélkülözhetetlen a nemzet- mi képzési rendszerében pedig számos tan-
                     közi együttmûködés. Az OKF már megalaku- folyamra iskolázta be szakértõit.
                     lásakor felvette a szakmai kapcsolatokat az Az OKF évente vesz részt csapattal vagy
                     Európai Unióval, s azok az elmúlt évtized megfigyelõkkel katasztrófavédelmi szimulá-
                     alatt jelentõsen kibõvültek, és a nemzetközi ciós terepgyakorlatokon is, amelyeknek cél-
                     feladatok sorában prioritássá váltak. Az EU ja, hogy az európai együttmûködést gyako-
                     Tanácsa 2001-ben az uniós polgári védelmi rolják, fejlesszék a különbözõ tagállamokból
                     mechanizmusról szóló tanácsi határozat el- érkezõ csapatok. Legjobb példája a gyakor-
                     fogadásával hozta létre a mai uniós polgári latoknak az OKF és román partnerszerveze-
                     védelmi rendszer alapját, amihez Magyaror- tünk által közösen, az Európai Bizottság társ-
                     szág 2003. január 1-jétõl ún. „egyetértési finanszírozásában megrendezett EU
                     nyilatkozat” aláírásával csatlakozott. 2007- HUROMEX 2008 gyakorlat, amely valódi si-
                     ben a polgári védelem jogi alapjait átdolgoz- kert hozott a szakmának.
                     ták, aminek eredményeként megerõsödött A polgári védelmi uniós kapcsolatrend-
                     a Mechanizmus, amihez a polgári védelmi szer sokrétû és szerteágazó feladatai mellett
                     Pénzügyi Eszköz révén stabil pénzügyi hát- fontos még azt is megemlíteni, hogy 2005
                     teret is rendelt az EU. Az OKF az EU Taná- óta fejlõdik az EU-ban egy új közösségi szak-
                     csában, a polgári védelemért felelõs tanácsi terület, a kritikusinfrastruktúra-védelem te-
                     munkacsoportban (ProCiv) 2006 óta képvi- rülete, amelyben az OKF a kezdetek óta fon-
                     seli a magyar szakpolitikai érdekeket, veze- tos szerepet játszik, hivatalos kritikusinfrast-
                     ti az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizott- ruktúra-védelmi kapcsolati pont az Európai
                     ság (EKTB) polgári védelmi szakértõi alcso- Bizottság felé, és az EU Tanácsában is ellát-
                     portját, és ellátja a hazai koordinációs fel- ja a területtel összefüggõ koordinációs és ér-
                     adatokat.              dekképviseleti feladatokat.
                       Az Európai Bizottsággal közösen a Me- Az elmúlt évtized felnyitotta az uniós
                     chanizmus és a Pénzügyi Eszköz végrehajtá- kapcsolatrendszer lehetõségeit, az OKF
                     sában veszünk részt. Az OKF 2003 óta a hi- megkereste a helyét ebben a rendszerben,
                     vatalos nemzeti kapcsolattartó pontja a Bi- de a következõ évtized kihívásai, a Lisszabo-
                     zottság polgári védelmi egységének, és ni Szerzõdés új rendelkezései és különösen a
   Fotók: Páros György         ügyi Eszköz végrehajtását elõsegítõ irányító katasztrófavédelem nemzetközi, uniós sze-
                     2004 óta tagja a Mechanizmus és a Pénz-
                                       2011 elsõ félévi magyar EU-elnökség a hazai
                                       repvállalásának „felnõtté válását” segítik
                     és szabályozó komitológiai szakbizottság-
                                       majd elõ.
                     nak. Az OKF e végrehajtási jellegû feladatkör
                                         Magyarország immáron több mint tíz
                     keretében ügyeleti kapcsolati pontja a Me-
                     chanizmus Monitoring és Információs Köz-
                                       éve teljes jogú tagja az Észak-atlanti Szerzõ-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18