Page 10 - magazin-január-február
P. 10

8  szélyhelyzet kihirdetését követelõ áradat vo- A nehézségek ellenére is

    A SZAKTERÜLETEK A 10 ÉVRÕL nult le. 2007 nyarán hõségriasztást kellett el- jelentõs fejlesztések,
                        A nehézségek ellenére is
      Dunán és a Tiszán közel azonos idõben, ve-

                        jelentõs fejlesztések,
      rendelni, soha nem látott erdõtüzek voltak a
      Kiskunságban és a Dunántúlon is. 2008-ban,
      2009-ben a rendkívüli idõjárás kötötte le a
                        tartozásmentes évzárások
                        tartozásmentes évzárások
      rendszer erõit, eszközeit.
       A minõsített idõszaki és lakosságvé-
      delmi szakterület Lipták Attila pv. alez. irá-
                        Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
                                          értékben bõvült a tûzoltóságok eszközállo-
      nyításával az állampolgárok és az anyagi ja-
                                          mánya. A 2008-ban átadott 74 tûzoltó gép-
                        ság – számos elõirányzat-elvonás ellenére
      vak védelmével, a veszély-elhárítási és álta-
      lános polgári védelmi tervezéssel, a riasztás-
                                          forintos tûzoltósági fejlesztést eredménye-
                        – az eltelt évtized minden évében biztosítani
      sal, az értesítéssel, a készenlétbe helyezés-
                        tudta a tartozásmentes évzárást! Az OKF
      sel, a 78 ezres összlétszámú pv szervezetek-
                                          zett. Ebben a fejlesztési idõszakban meg-
      kel kapcsolatos feladatokat látja el. 2003-ban is, a szigorú gazdálkodásnak köszönhetõen jármû és eszköz értéke mintegy 7,4 milliárd
                                          épült Encs, Nyírbátor, Berettyóújfalu tûzol-
                        mûködési költségeire fordítható dologi elõi-
      megkezdtük a polgári védelem feladatrend- rányzat folyamatosan csökkent, így a támo- tóságának új laktanyaépülete. A 2009-ben
      szerének, jogszabályainak, tervezésének kor- gatáson belüli aránya a személyi elõirányzat- aktualizált szakmai terv alapján 43 tûzoltó
      szerûsítését. 2007-ben a minisztérium cél- hoz képest is nagymértékben visszaesett. gépjármû átadása történt meg.
      ként jelölte meg a hivatásos katasztrófavéde- Mindezek ellenére a most leköszönõ évtized- Folytatódott a gépjármûfecskendõk fel-
      lem állománya polgári védelmi szakmai felké- ben jelentõs fejlesztésekre is sor került.  újítási programja. A jármûveken túlmenõen
      szültségének emelését. Megszerveztük a re-               a tûzoltók egyéni védelmét szolgáló ruházat,
      ferens polgári védelmi kirendeltség-vezetõk A tûzoltóságok eszköztárának védõcsizma, sisak kiosztása is megtörtént.
      rendszerszemléletû szakmai továbbképzését,               Bõvült az átadott oltást és mûszaki mentést
      beindítottuk a területi szervek tematikus gyarapodása 2000 és 2010 között segítõ eszközök mennyisége, javultak az ol-
      szakmai felkészítését. Bár a katasztrófavédel-             tás és a mentés feltételei. A légzésvédelem
      mi szervezõk képzése beindult 10 éve, azon- Ha visszatekintünk az elmúlt 10 esztendõre, további fejlesztése érdekében bõvült a lég-
      ban sajnálatos, hogy klasszikus polgári vé- a mûszaki fejlesztés legfontosabb állomásai- zõkészülékek mennyisége és minõsége, a
      delmi képzésre 2009-ig nem került sor, ami- ra, akkor megemlítendõ a költségvetési for- bevetésirányítást segítõ eszközök beszállítá-
      kor is azt a tapasztalatok alapján a KOK-on új- rásból megvalósított gépjármûfecskendõ sa is megkezdõdött. Összességében mint-
      jászerveztük. Meghirdettük a „a polgári vé- program, mely jelentõs befolyással bírt a tûz- egy 4,8 milliárd forint értékû, tûzoltóságokat
      delmi mozgalom dinamizálása” projektet. Eb- oltóságok, a katasztrófavédelem mûszaki- érintõ fejlesztés valósult meg 2009-ben. A
      ben szorosan együttmûködünk az OKF ki- technikai helyzetére. Az 1999. évi pályázati 2006-2009-ig terjedõ szakmai program so-
      emelt stratégiai partnerével, a Magyar Polgá- felhívásokra beérkezett igények adtak alter- rán pedig 2009 végéig mintegy 15,6 milliárd
      ri Védelmi Szövetséggel a lakosság, illetve a natívákat a 2000 -2002 éveket magában fog- forint értékû fejlesztés valósult meg. A jár-
      megalakított polgári védelmi szervezetek fel- laló hároméves szakmai fejlesztési koncep- mûbeszerzések, jármûfelújítások, nagyérté-
      készítésében. Az elmúlt években megújításra ció fõbb irányaira. A 2002-ben megvalósult kûeszköz-beszerzések, laktanya-beruházá-
      került hazánk légi- és katasztrófa-riasztási mintegy 4,6 milliárd Ft értékû fejlesztések sok és az oktatásfejlesztés együttes értéke a
      rendszere, besorolásra kerültek a védett és zárták a hároméves fejlesztési programot.  2000 és 2009. december 31-e közötti idõ-
      létfontosságú áramfogyasztók, és módosítás 2003-ban a szakmai vezetés kidolgozta és szakban 35 574,5 mFt.
      elõtt van a települések polgári védelmi veszé- jóváhagyta a hivatásos önkormányzati és ön-
      lyeztetettség alapján való besorolási, és az kéntes köztestületi tûzoltóságok fejlesztésé- Informatikai fejlesztések
      óvóhelyek kijelölésének kritériumrendszere.  nek – tûzvédelmi bírságból és a biztosítók tûz-
       Összességében az eltelt 10 év tevékeny- védelmi hozzájárulásából, a pályázati önré- A 2000-ben megalakult katasztrófavédelem a
      ségét az operativitás, a veszélyeknek és a ki- szekbõl finanszírozott – 2006-ig tartó szakmai jogelõdöktõl fejletlen, korszerûtlen, kezdetle-
      hívásoknak megfelelõ reagáló-képesség fo- koncepcióját. Ebben a fejlesztési idõszakban a ges eszközparkot örökölt. 2000-2001-ben
      kozása, az ügyeleti és monitoring rendszerek közbeszerzési eljárások keretében összessé- meg kellett teremteni a korszerûsítés alapjait.
      hatékonyságának növelése, az országos, te- gében – a nagy értékû eszközökön, ügyeleti Fõ feladat ebben az idõszakban az eszközrend-
      rületi és helyi szinten dolgozó szakállomány hírpultokon túlmenõen – mintegy 15,4 milliárd szer folyamatos cseréje, a fõigazgatóság és a
      célirányos felkészítése, ellenõrzése, a törzs- Ft értékben 143 tûzoltógépjármû lett átadva. megyei igazgatóságok helyi hálózatainak
      munka színvonalának növelése jellemezte.  Elõször kaptak új fecskendõt az önkéntes köz- megtervezése volt. 2002 tavaszára kerültünk
       A jövõkép szempontjából a Lisszaboni testületi tûzoltóságok. Megépültek Nagykáta olyan helyzetbe, amelynek alapján meg lehe-
      Szerzõdés hatálybalépésével az Európai Uni- és Érd tûzoltóságának új laktanyaépületei. tett kezdeni az országos rendszer kialakítását.
      ón belül még hangsúlyosabbá vált a kataszt- 2006-ban kezdõdött a megvalósítása a 2002 nyarán épült ki a Katasztrófavédelmi Or-
      rófavédelmi terület. Az ebben való eredmé- 2009-ig jóváhagyott fejlesztési koncepció- szágos Információs Rendszer (KOIR) gerinchá-
      nyes és hatékony közremûködésünk érdeké- nak, amely több mint 13 milliárd forint érté- lózata, az év második felében indítottuk el a
      ben – a 2010-2011. évek spanyol-belga- kû fejlesztést irányzott elõ. A biztosítói hoz- belsõ információs honlapot. 2003-ban a köz-
      magyar elnökségére is tekintettel – a szakte- zájárulás 1,5 %-ra történõ emelésével a jog- ponti szolgáltatások bõvítésére helyeztük a
      rületre kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. szabályi változások lehetõvé tették a finan- hangsúlyt, például elindítottuk a WEBMAIL
         Dr. Muhoray Árpád pv. vezérõrnagy,  szírozási források növelését és további fel- szolgáltatást, illetve a Callisto rendszert. Kiala-
           az OKF veszélyhelyzet-kezelési  használási célok megvalósítását. 2007-ben kítottuk a Katasztrófavédelmi MetaCímtárat.
              fõigazgató-helyettese összességében mintegy 3,3 milliárd forint Jelentõs fejlesztési lépéseket tettünk a ka-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15