Page 7 - magazin-január-február
P. 7

5


                                       bevezetését követõen lezajlott a területi és
                                       helyi közigazgatási és önkormányzati szak-
                                       emberek felkészítése. Szakmai konferenciák
                                       és munkaértekezletek keretében történik az
                                       egyeztetés az üzemek érdekvédelmi szerve-
                                       zeteivel. Az üzemek hatósági engedélyezése
                                       a szakhatóságként közremûködõ Magyar
                                       Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal közö-
                                       sen zajlik, az érintett üzemek ellenõrzése KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. január-február
                                       évente és kétévente történik. Az üzemek
                                       környezetében élõ lakosság számára a ve-
                                       szélyekrõl és egy esetleges baleset esetén
                                       való teendõkrõl tájékoztató kiadvány készül.
                                       Az OKF a 2006-2013 közötti idõszakban 20
                                       veszélyes ipari üzem környezetében a lakos-
                                       ság súlyos ipari balesetek elleni védelme ér-
                                       dekében vegyi monitoring és lakossági ri-
                                       asztó rendszert (MoLaRi) telepít, mely korai
                                       riasztást és tájékoztatást tesz lehetõvé, ada-
                                       tokat szolgáltat a döntéshozók számára a ki-
                                       szabadult veszélyes anyagok terjedését és
                                       hatásait illetõen. E szakterület látja el a hazai
                                       hatóságok szakmai képviseletét a Seveso II.
                                       Irányelv végrehajtásáért felelõs Illetékes Ha-
                                       tóságok Bizottságában és Mûszaki Munka-
                                       csoportjaiban; illetve felelõs az 1992-ben
                                       aláírt ENSZ Európai Gazdasági Bizottsági
                                       (Helsinki) Egyezményben meghatározott ille-
                                       tékes hatósági feladatok ellátásáért és a Ri-
                                       asztási-értesítési Rendszer kapcsolattartó
 elõzési tevékenység egy évtizede                       pont mûködtetéséért.
 elõzési tevékenység egy évtizede
                                       Veszélyes áruk
    használására vonatkozó engedélyezési elõ- a tûzoltó technikai termékek és a katasztró- közúti szállításának ellenõrzése
    írások és tûzvédelmi követelmények kidol- favédelmi eszközök rendszeresítése. A tûz-
    gozása, az atomerõmûvek, a kutatólaborató- védelmi hatósági tevékenység keretében fo- A katasztrófavédelem – területi szervei ré-
    riumok és a hulladéktárolók tûzvédelmi kö- lyik az épületek, építmények tûzvédelmi léte- vén, együttmûködve a társhatóságokkal –
    vetelményeinek meghatározása. A piacfelü- sítési elõírásai alól kérelemre az eltérések 2001 második felétõl végzi a veszélyes
    gyeleti szakterület látja el a kereskedelmi engedélyezése.      áruk közúti szállításával kapcsolatos felada-
    forgalomban kapható tûzvédelmi termékek                tokat. Az OKF 2007-ig mûködött közre az
    piacfelügyeletével kapcsolatos feladatokat, A SEVESO II. EU irányelv  egyes veszélyes árukat szállító közúti jár-
    tervszerû célellenõrzéseket folytat, illetve              mûvek útvonal-kijelölési eljárásaiban.
    piacfüggetlen szervként bejelentések alap- bevezetése és végrehajtása 2007-tõl a katasztrófavédelmi hatóság ré-
    ján konkrét ügyeket vizsgál ki. A piacfelü-              szére lehetõség nyílt az ellenõrzések önálló
    gyeleti feladatokhoz szorosan kapcsolódik a Az Európai Közösség országaiban az 1997- végrehajtására és a szabálytalanságok
    tûzvédelmi szolgáltatási tevékenységek re- ben hatályba lépett 96/82/EK számú Seveso szankcionálására. Az ellenõrzésekben eljáró
    gisztrációja, az ezekhez kapcsolódó nyilván- II. Tanácsi Irányelv alapján megalkotott hazai hatóságok döntéseivel kapcsolatban beter-
    tartások vezetése. Mindemellett a tûzvédel- jogszabályok szerint folyik a veszélyes ipari jesztett fellebbezések intézését másodfo-
    mi szakértõk nyilvántartásával összefüggõ üzemek engedélyezése és hatósági ellenõr- kon az OKF szervezeti egysége végzi. Az el-
    feladatok ellátása is folyamatos. zése. Az Irányelv hatálya alá hazánkban múlt években az igazgatóságok éves szin-
                     2009 végén 80 alsó és 63 felsõ küszöbérté- ten mintegy 1200 ellenõrzést hajtottak vég-
    Mûszaki engedélyezési,       kû üzem tartozott. A jogharmonizáció nyo- re, melyek keretén belül közel 3500 veszé-
                     mán megszületett a súlyos balesetek elleni lyes árut szállító jármûvet és 300 telephe-
    felügyeleti tevékenység      védekezésrõl szóló szabályozás végrehajtá- lyet ellenõriztek.
                     sát biztosító szervezeti és eszközrendszer, il-
    E területen folyik – a tûzmegelõzési, szakha- letve sor került a személyi és tárgyi feltéte- Lakosságfelkészítés
    tósági feladatok ellátásán túl – az új tûzoltó- lek megteremtésére, majd egy térinformati-
    technikai eszközök és oltóanyagok gyártásá- kai adatbázis lett kidolgozva, mely integráló- Az elmúlt évtizedben a természeti katasztró-
    val, forgalmazásával és a meglevõk módosí- dik az EU hasonló rendszereibe, és elkészült fák és a civilizációs veszélyeztetettségek nö-
    tásával kapcsolatos engedélyezés, valamint az OKF Seveso-t érintõ honlapja. Az Irányelv vekedésével a lakosság érzékenyebbé vált
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12