Page 3 - magazin-január-február
P. 3

1

    Tízéves a katasztrófavédelem                      A tartalomból
    Tízéves a katasztrófavédelem


    2010 január elseje a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anya- Fõigazgatói interjú
    gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény hatályba lé-
                                       ..................................................................2
    pésének tizedik évfordulója, ugyanakkor az integrált magyar katasztrófavédelmi rendszer létrejötté-
    nek jubileuma. Ez az évforduló ugyan nem ünnep, de alkalom a visszatekintésre, a megtett út felvá-
    zolására, a számvetésre, az elõdökrõl történõ megemlékezésre, a mai helyzet bemutatására és a jö-
    võ kihívásainak, feladatainak körvonalazására. Erre teszünk kísérletet lapunk jubileumi, kettõs szá-
    mában is. Reméljük, sikerrel.                                        KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. január-február
     A most tíz éves törvény hangsúlyozta: a katasztrófák megelõzése és az ellenük való védekezés,
    vagyis a katasztrófavédelem – nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. Min-
    denkinek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévõ katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az
    irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közremûködjön a katasztrófa-
    védelemben. A törvény egységes rendszerbe foglalta a súlyos civilizációs, nukleáris, természeti,
    ökológiai eredetû veszélyhelyzetek és katasztrófák megelõzésének, elhárításának, a károk felszámo-
    lásának elveit és gyakorlatát. A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra lét- Szakterületenként a tíz évrõl
    rehozott szervek és a különbözõ védekezési rendszerek mûködésének összehangolásával kell meg-
                                       ..................................................................4
    oldani. A katasztrófák elleni védelmet a polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi
    szervek, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség,
    a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az állami meteorológiai szolgálat, az állami men- Krónika 2000-2010
    tõszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevõ társadalmi szerveze- ................................................................13
    tek, valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti kataszt-
    rófák esetén azok okozója és elõidézõje, az állami szervek és az önkormányzatok bevonásával, illet-
    ve közremûködésével kell biztosítani. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet végzi a kárelhárítás-
    ban résztvevõ erõk, eszközök, szervezetek nyilvántartását, a kutatás-mentés, a mûveletirányítás el-
    veinek kidolgozását, a tûzoltás, mûszaki mentés koordinációját, a civilszféra, a karitatív mentõszer-
    vek hazai és nemzetközi bevetéseinek összehangolását, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás
    szervezését. A hazai együttmûködés sajátos, nélkülözhetetlen területe az érdekvédelmi és a szakmai
    érdekképviseleti szervezetekkel kialakított korrekt, segítõkész kapcsolat.
     A 2000-ben született magyar katasztrófavédelmi szervezet elõször bebizonyította életrevalósá-
    gát, a nehéz elsõ években talpon tudott maradni, majd nagy erõfeszítések árán elfoglalta és tartja
    az õt megilletõ helyet a védelmi szervezetek rendszerében. Napjainkban már olyan stabil és a társa-
    dalom igényeihez jól igazodó teljesítményt képes nyújtani, ami kivívta egyrészt az ország biztonsá- Megyei körkép
    gért felelõs állami szervek és közéleti tényezõk, másrészt a lakosság elismerését, megbecsülését. ................................................................27
     Az eltelt évtized igazolta, hogy a kialakított tervezési, irányítási, szervezeti és mûködési rendszer
    alkalmas a veszélyhelyzetek kezelésére a kisebb súlyú, lokális eseményektõl a jelentõs, kiterjedt, sú- Hírek, tudósítások
    lyos veszélyhelyzetekig. Az elmúlt idõszak bõvelkedett nagy horderejû, rendkívüli ügyekben, éves
                                       ................................................................37
    rendszerességgel kellett árvízi védekezést szervezni a Tiszán, a Dunán, kezelni kellett a rendkívüli
    idõjárás okozta helyzeteket, az ár- és belvizeket, az ipari, mezõgazdasági, lakóházi és a kiterjedt er- Az igazgatóságok életébõl
    dõtüzeket, a veszélyesanyag-szállítmány- és ipari balesetek életet és vagyont fenyegetõ helyzeteit,
    a pandémiaveszélyt. Az egységes, integrált katasztrófavédelmi rendszer jól vizsgázott. A katasztró- ................................................................48
    favédelem rendszerének erõsítését célzó intézkedések az állampolgárok egyenlõ biztonsága és a
    kockázatokkal arányos fejlesztés elvének szem elõtt tartásával születtek mind a tûzoltóság létszám-
    fejlesztése, mind a mûszaki-technikai fejlesztés területén, a reagálóképesség és a szolgáltatás mi-
    nõségének javítása érdekében. A magyar modellt számos európai ország tekintette példának saját
    szervezete megtervezése és kialakítása során. A hasonló irányítási rendszer hatékonyabbá tette a
    katasztrófavédelmi együttmûködést a régióban, erõsítve a térség egységét, stabilitását.
     A katasztrófavédelem teljesítményeinek – bárhonnan közelítjük is meg azokat – legfontosabb
                                       Címoldalon:
    forrása mégiscsak az ember, a tûzoltó és a polgári védelmi szakember. Kollégáinknak újból és újból,
    emberpróbáló körülmények között, élesben kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket, állóké- Tízéves a magyar
    pességüket és áldozatkészségüket. Hozzáértésükön, jellemükön, emberi tartásukon múlott sokszor katasztrófavédelem
    az, hogy sikerült a veszélyeztetett emberéleteket, anyagi értékeket megmenteni. S ez az alaphelyzet
    a jövõben sem változik. A katasztrófavédelemben az emberi tényezõ lesz a legfontosabb. A mögöt- Hátsó borítón:
    tünk hagyott évtized másik fontos tanulsága az, hogy a veszélyhelyzetek egyre összetettebbé, bo- A katasztrófavédelem tíz éve
    nyolultabbá válnak, az elsõdleges beavatkozóknak mind több rétû feladatsort kell megoldaniuk – s képekben
    erre egyetlen szervezet nem is képes. Egyre többször adódnak olyan problémák, amelyek különbö-
    zõ fajtájú és szintû beavatkozásokat igényelnek egyszerre, s többszereplõs jellegük megköveteli a jól
                                                (Fotó: Páros György)
    begyakorolt, koordinált katasztrófa-elhárító tevékenységet. A jövõ útja: az együttmûködés útja. A
    társadalom azt várja, hogy katasztrófavédelme a veszélyhelyzeteket az elõttünk álló évtizedekben is
                                         Az Országos Katasztrófavédelmi
    képes legyen szakszerûen, korrekten, emberségesen és az adott szituációban szükségszerûen meg- Fõigazgatóság hivatalos honlapja
    jelenõ, együttmûködõ partnereivel összehangolt tevékenységgel kezelni.      az Interneten:
                                 Barsi Tomaj  www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8