Page 8 - magazin-január-február
P. 8

6  személyes biztonságára. A lakosság bizton-

    A SZAKTERÜLETEK A 10 ÉVRÕL szülj fel!” komplex lakosságfelkészítési prog-

      ságkultúrájának fejlesztését szolgálja a „Ké-

      ram, melynek keretében folyik a közigazga-
      tási vezetõk képzése. Az OKF ajánlására épül
      a védelmi bizottságok elnökeinek és a pol-
      gármestereknek tervezett katasztrófavédel-
      mi irányítási, vezetési program. A pedagó-
      gusok felkészítése 2003 óta évente kétszer
      zajlik. A 40 órás akkreditált katasztrófavédel-
      mi pedagógus-továbbképzést eddig 563 fõ
      végezte el. A Nemzeti Alaptanterv alapján a
      tanulók veszélyhelyzeti oktatását-nevelését
      segítõ ajánlás készült a helyi pedagógiai
      programokhoz. 2008 õszén „112 fontos tud-
      nivaló veszélyhelyzetekben” címmel letölt-
      hetõ foglalkoztató füzet jelent meg a 8-10
      évesek számára. Az iskolák és szövetségek Kárenyhítés és helyreállítás
      10-19 éves tagjainak 2000 óta évente ka-                lékának felhasználási rendszerében a ka-
      tasztrófavédelmi ifjúsági versenyt hirdetünk. Az elmúlt évtized rendkívüli idõjárása követ- tasztrófavédelem területi szervei a helyszíni
      2007-tõl a megújult versenyen már komplex keztében kialakult intenzív szélviharok, felhõ- vizsgálatokon, a jegyzõkönyvek elkészítésé-
      szituációkban kell a diákoknak teljesíteniük. szakadások, ár- és belvizek, jégverések az ben és az utóellenõrzéseken mûködnek köz-
      Kezdeményeztük egy Európai Katasztrófavé- ország csaknem egész területén pusztítottak re. Az ózdi martinsalak felhasználásával ké-
      delmi Diákolimpia megrendezését. A kisebb-nagyobb mértékben. Majdnem min- szült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhí-
      www.lakossag.katved.hu lakosságfelkészí- den évben sújtotta az országot olyan termé- tésérõl 2001 után a Kormány többször is
      tési honlap elérhetõ az OKF és a MEH hon- szeti csapás, amelynek károsultjait – egyedi rendelkezett. Az egyedi kárenyhítési határo-
      lapjáról is. Mindenki számára hasznos ve- döntésekkel, speciális szabályozókkal, elkü- zatok elemzése biztosította a közpénzek fele-
      szélyhelyzeti tudnivalókat tartalmaz, vala- lönített pénzügyi forrásokkal – a Kormány- lõs felhasználását. A támogatás takaréko-
      mint speciális katasztrófavédelmi informáci- nak kellett segíteni. A helyreállítási, újjáépí- san, a társadalom igazságérzetével találkoz-
      ókat a közigazgatási, közoktatási vezetõk, tési feladatokban az önkormányzatok több- va történt…
      munkatársak részére. A lakossággal történõ sége elfogadta és igényelte a helyi és a te- Dr. Hoffmann Imre tû. vezérõrnagy,
      kommunikációt a lakossag@katved.hu köz- rületi szervek szakmai közremûködését. A az OKF hatósági fõigazgató-helyettese
      ponti e-mail cím biztosítja.    rendkívüli idõjárás okozta károk kezelése so-
                        rán a központi költségvetés vis maior tarta-
      Egy évtized a veszélyhelyzetek kezelésében
      Egy évtized a veszélyhelyzetek kezelésében


      2000. január 1-jén a BM Tûzoltóság Orszá- más tû. ezds. vezetésével ellátja a katasztró- növekedett. A fõosztály felelõs a bajbajutott
      gos Parancsnoksága és a BM Polgári Véde- favédelem területi szervei, valamint a tûzoltó- légi jármûvek felkutatását végzõ szolgálat ké-
      lem Országos Parancsnoksága szervezeté- ságok tûzvédelmi, mûszaki-mentési és ka- szenlétéért, részt vesz e terület jogi szabályo-
      nek és feladatkörének integrációjával meg- tasztrófa-elhárítási tevékenységének szak- zásának megújításában. Az országos rend-
      alakult a BM Országos Katasztrófavédelmi mai felügyeletét. Végzi a kárelhárításban szerben mûködõ 18 veszélyhelyzeti felderítõ
      Fõigazgatóság. A korábbi TOP mentõ tûzvé- résztvevõ erõk, eszközök, szervezetek nyil- csoport és a fõvárosi Veszélyhelyzeti Felderí-
      delme szakmai felügyelete és a polgári véde- vántartását, kidolgozza a kutatás-mentés, a tõ Szolgálat a katasztrófavédelem speciális
      lem lakosságvédelmi feladatai számos irányí- mûveletirányítás, a mûszaki mentõbázisok ABV feladatot ellátó egységei 2000-2008 kö-
      tó és felügyeleti teendõjének összevonásá- mûködési elveit, a helyszíni segítségnyújtás zött kerültek felfejlesztésre. Napjainkban a hi-
      ból egy mûveleti integráció jött létre, mely- koordinációját. Mûködteti a katasztrófavéde- vatali munkaidõn kívül 5 ügyeletes VFCS áll
      nek csúcsszerve a Veszélyhelyzet-kezelési lem ügyeleti rendszerét, valamint biztosítja a készenlétben. A civil speciális mentõcsapa-
      Fõigazgató-helyettesi Szervezet lett. Ennek mentõ tûzvédelem jogszabályi hátterének tok részére (a világon az elsõk között) kép-
      elsõ vezetõje Orovecz István pv. vezérõrnagy, naprakészségét. 2004-ben kezdõdött a tûzol- zést szerveztünk, mely az INSARAG ajánlása-
      a PVOP korábbi parancsnoka volt, majd tóságok diszlokációjának megújítása. Ez köl- in alapul. A sikeres vizsgát követõen hazánk
      2002. szeptember 15-e óta e tisztséget én csönhatásban valósult meg a hivatásos tûz- 1 nehéz és 2 közepes minõsítésû kutató-
      töltöm be. A szervezet vezetõje irányítja a oltók heti munkaidejének 48 órára történõ mentõ csapattal rendelkezik, melyek számos
      Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív csökkentésével, 500, majd 550 fõ hivatásos alkalommal eredményesen vettek részt nem-
      Törzsét. Az OKF-en mûködõ KKB Veszélyhely- tûzoltó felvételével, beosztásba helyezésé- zetközi katasztrófa-segítségnyújtásban. Ha-
      zeti Központ, valamint a Nukleáris Baleseti vel. A tûzoltói és veszélyhelyzeti csoportok zánk 2009-ben ellátta az INSARAG
      Információs és Értékelõ Központ is e szerve- vonulási száma 10 év alatt az évi 58 ezerrõl regionáliselnöki tisztét, és 38 ország részére
      zet kereteiben látja el feladatát. 72 ezerre nõtt. A mentõ tûzvédelem fehér megrendezte az Afrika/Európa/Közép-Kelet
       A veszélyhelyzet-kezelési ágazaton belül foltjainak lefedése során az önkéntes tûzoltó- Regionális Csoport konferenciáját. Az elmúlt
      a mentésszervezési szakterület Szûcs Ta- ságok száma 10 év alatt több mint duplájára 10 év sok hazai és nemzetközi gyakorlata kö-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13