Page 9 - magazin-január-február
P. 9

7


    zül kiemelkednek az európai uniós projektek tokat. A szakterület évente több gyakorlaton hálózatába 14 új mérõállomás került telepí-
    alapján finanszírozott, általunk megszervezett is részt vett, melyekbõl kiemelkedik a 2004- tésre. A szakterület részt vett a NATO-tagság-
    HUROMEX és DECATHLON gyakorlatok. A es Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Törzs- ból adódó polgáriveszélyhelyzet-tervezés, il-
    katasztrófavédelem központi ügyelete az elsõ vezetési, valamint a CONVEX-3 (2005) HUN letve az EU-s kritikusinfrastruktúra-védelem
    három évben a rendvédelmi szervek integrált nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gya- és az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat
    szolgálataként az ORFK-n mûködött. Ma az korlat. A szakterület sikeresen vett részt több kidolgozásában. A kezelt események közül
    OKF-en, és ellátja az Önkormányzati Minisz- nagy európai uniós projektben (például DSS- korábban nem tapasztalt veszélyhelyzetet te-
    térium ügyeletét is, felelõseként a kormány- NET, EURANOS, IMPACT). Az országos hát- remtett a 2000 elsõ hónapjaiban bekövetke-
    ügyelet számára felterjesztett jelentéseknek. térsugárzást mérõ korai riasztási rendszer fej- zett tiszai cianidszennyezés. Jelentõs kihívás KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. január-február
    Ügyeletünk nemzeti kapcsolattartó pontként lesztésének eredményeként a gerjeni, osztrák volt a 2001-es tarpai gátszakadás, a beregi
    mûködik az EU Polgári Védelmi Mechaniz- tulajdonú automata radiológiai megfigyelõ ál- árvíz a Tiszán, a 2002 nyarán a Dunán levonu-
    mus, a NATO Válságreagálási Központ és az lomás 2006-ban lett üzembe helyezve, az ÖM ló árhullám és a 2003 februárjában kialakult
    ENSZ OCHA felé.          sugárvédelmi ellenõrzõ rendszere 2008-ban rendkívüli hóhelyzet is. 2005-ben a Hernád fo-
     A veszélyhelyzet-kezelési szakterület jött létre, 2009-ig az OKF radiológiai távmérõ lyón alakult ki árhullám, majd 2006 elején a
    dr. Tóth Ferenc pv. ezds. vezetésével felügye-
    li a területi szervek veszélyhelyzet-kezelési te-
    vékenységét, koordinálja az ár- és belvizek el-
    leni védekezés lakosságvédelmi feladatait,
    összehangolja a rendkívüli idõjárással kap-
    csolatos feladatokat, mûködteti a KKB Ve-
    szélyhelyzeti Központot. Szakmailag irányítja
    és összehangolja az Országos Sugárfigyelõ,
    Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszer mûködését, vég-
    zi a sugárzási helyzet értékelését, ellátja az or-
    szág nukleárisbaleset-elhárítási korai riasztási
    feladatait. Közremûködik az Országos Nukleá-
    risbaleset-elhárítási Intézkedési Terv kidolgo-
    zásában és karbantartásában. Tervezi a valós-
    idejû, on-line, nemzetközi nukleárisbaleset-el-
    hárítási döntéstámogató rendszer központjá-
    nak mûködését, a nukleárisbaleset-elhárítás-
    sal összefüggõ lakossági tájékoztatási felada-

   Fotók: Páros György
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14