Page 12 - magazin-január-február
P. 12

10  A humánigazgatás tíz éve                        tés ütemére. A csatlakozással kapcsolatos,

    A SZAKTERÜLETEK A 10 ÉVRÕL A kezdetek mint 150 fõs létszámmal a KOK az aláren- jelzéseink viszont az akkori politika „ingerkü-
      A humánigazgatás tíz éve
                                          munkaidõt érintõ kötelezettségeinkre való

                                          szöbét” nem érték el, ezért az elmaradt túl-
                        deltségünkbe került.
                                          órák és annak kamatai most 7-8 milliárdos
      A két országos parancsnokság megyei és
                                          terhet jelentenek az ország költségveté-
      országos szervei integrációjának szervezé-
                                          sének. A vidéki katasztrófavédelmi és tûzol-
                        A munkás évek
                                          tó szervezetek több mint ötven éven át jól
      si és személyzeti feladatai voltak azok az
      elsõdleges teendõk, amelyeket a lehetõ
                                          mûködõ egészségügyi ellátása napjainkra
                        Kiemelten fontos feladatunknak tekintettük,
                                          minden erõfeszítésünk ellenére megoldatlan,
      legrövidebb idõ alatt kellett a humán szer-
                        hogy országosan, egységesen jó színvonalú,
      veknek elvégezniük. Az elsõdleges cél az
                        törvényes személyzeti munka folyjék, ennek
                                          idõben és több változatban kidolgozott ja-
      volt, hogy 2000. január 20-ig valamennyi
                                          tásra a döntéshozóknál.
      dolgozó jogviszonya tisztázott legyen, füg-
                        nokokat és a humán munkakörben dolgozó-
      getlenül attól, hogy az új szervezetben vál-
      lal-e beosztást, vagy sem, biztosítani kel- érdekében gyakran hívtuk össze a parancs- vaslataink azonban nem találtak meghallga-
      lett, hogy február 2-án mindenki illetmény-
      ben, vagy a felmentés idejére járó átlagke-
      resetben részesüljön. A Belügyminisztéri-
      um vezetése példás gyorsasággal gondos-
      kodott arról, hogy az alapító okiratok és a
      szervezési állománytáblák rendelkezésre
      álljanak, meghozták a személyi döntése-
      ket, a fõigazgatóság és a megyei igazgató-
      ságok vezetõi még elõzõ év utolsó munka-
      napján kinevezésüket megkapták, ezeket
      dr. Pintér Sándor személyesen adta át.
      Ezek az elõzmények jelentõsen megkönnyí-
      tették az országos és területi szervek sze-
      mélyzeti munkáját, mert tisztázott volt a
      munkáltató személye, az alárendeltségi vi-
      szonyok, a szervezeti egységek kialakítá-
      sát és elhelyezését országos, területi és
      helyi szinten meg lehetett kezdeni, és janu-
      ár végére be lehetett fejezni. Két olyan
      szervezet integrációja zajlott, melynek fel- kat továbbképzésre, ellenõrzéseinket a helyi Kiemelkedõ eredményeink
      adatrendszere, gazdálkodása, személyzeti szervekre (tûzoltóságokra) is kiterjesztettük,
      szakmai mûködése, a bérszínvonal, a dol- ennek eredményeként az elvárható színvonal A szakszervezetek egyetértésével kiadatott
      gozók mentalitása (pv-sek tervezõ szerve- a harmadik év végére alakult ki. A személy- az Etikai Kódex, amelyet más rendvédelmi
      zõ, tûzoltók gyors végrehajtásra törekvõ) zeti munka hatékonyságának növelése érde- szerv napjainkig nem tudott elkészíteni. A
      jelentõsen eltért. Az OKF vezetése folya- kében 2002-ben a megyei igazgatóságokon váltásos szolgálati rendben dolgozó tûzoltók
      matosan igyekezett – kisebb, nagyobb si- megszervezõdtek a személyzeti osztályok. A munkaidõ-csökkentését a létszám jelentõs
      kerrel – a polgári védelmi és tûzoltó sze- fõigazgatóságon a személyzeti terület az ok- növelésével lehetett megoldani, ezért 2007-
      mélyzeti egyensúly kialakítására és fenn- tatási feladatok növekedése miatt Oktatási ben 500 és 2008-ban 550 státussal növeke-
      tartására. Az OKF valamennyi szervezete Osztállyal bõvült, és 2003-ban lehetõség dett a tûzoltóságok létszáma, továbbá erre
      az elsõ évben jelentõs létszámhiánnyal nyílott Egészségügyi és Pszichológiai Osz- az idõre esett két nyugállományba vonulási
      küzdött, amit több mint 260 fõ felvételével tály kialakítására, rövid ideig a rendezvény- hullám is. A két év alatt közel kétezer fiatal-
      kellett enyhíteni. Jelentõs feladat volt az új szervezés is a Humán Fõosztály feladata ember tûzoltószakképzését, vizsgáztatását
      szervezet számára a szabályzók elkészíté- volt. A BM Kórház megszûnése miatt (2006- kellett megszervezni és a KOK-kal, a megyei
      se, a képzési és a humánstratégia kialakí- ban) fõosztályunk szervezetében létre kellett igazgatóságok állományával elvégezni. Ez a
      tása. Az OKF szervezeti struktúrájának ki- hozni négy fõvel két orvosi rendelõt is. teljesítmény a katasztrófavédelmi szervek
      alakítása idõtállónak bizonyult, mert az el-              képzési kapacitásának többszörösét igényel-
      múlt tíz évben jelentõs változásokat nem Kudarcaink          te. A kiemelkedõ teljesítmény elnyerte mél-
      kellett végrehajtani, a Központi Javítóüzem               tó jutalmát, mert a tûzoltóság történetében
      megszûnése és a KOK OKF alá rendelése A tíz év eredményei mellett be kell számol- elõször, két alkalommal is 700-700 tûzoltó
      volt a két legszámottevõbb módosítás. A nunk sikertelenségeinkrõl is. Annak ellenére tett impozáns esküt a Hõsök terén. Stájeror-
      két szervezet integrációja következtében nem sikerült az EU-csatlakozással egy idõ- szági katasztrófavédelmi partnereink megis-
      450 fõs státus-csökkenés következett be, ben rendezni a tûzoltók munkaidejét, hogy mertették fõosztályunk vezetésével a náluk
      így 2000. január 1-jén az OKF státusainak már 2003-ban kerestük a megoldásokat, de veszélyhelyzetek alkalmával mûködõ önkén-
      száma 1929 volt, amely az elmúlt hét év a tûzoltóparancsnokok és a szakszervezetek tes pszicho-szociális ellátó rendszert, a KIT-
      alatt lezajlott szervezeti változásokat köve- egy részének ellenállása miatt nem lehetett et. Magyarországon ezt megelõzõen is volt
      tõen 1790-re mérséklõdött úgy, hogy több egyezséget kialakítani a munkaidõ-csökken- pszichológiai támogatása a polgári védelem-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17