Page 4 - magazin-január-február
P. 4

2  Egy évtized a katasztrófavédelemben

    FÕIGAZGATÓI INTERJÚ A Magyar Köztársaság Országgyûlése 1999. június 22-én fogadta el 302 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 4 tartóz-
      Egy évtized a katasztrófavédelemben


      kodással a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
      esetek elleni védekezésrõl szóló törvényt, amely 2000. január elsején lépett hatályba. A tízéves évforduló alkalmából
      dr. Tatár Attila tûzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató nyilatkozott lapunknak.

      z Tábornok úr, a magyar katasztrófavéde-
                        országos károkat okozó viharok és esõzések.
                                          könnyen ismerték fel az egységes irányítási
      lem fennállásának kerek évfordulója nem- súlyos természeti csapások: ár- és belvizek, ben irányító és szervezõ fõhatóságok nem
      csak alkalom a visszatekintésre, hanem szin- A magyar jogalkotók felismerték, hogy a ka- rend elõnyeit, fontosságát. A jogalkotó szán-
      te kötelesség is a számvetés: teljesültek-e a tasztrófák elleni védekezés mindenekelõtt dékának és a demokratikus társadalmi viszo-
      jogalkotói szándékok, beváltak-e a katasztró- egy egységes rendszer létesítését követeli nyoknak megfelelõen nagy hangsúlyt kellett
      fák hatékony megelõzése, az eredményes meg, amelynek részesei az önkormányzatok, fektetni a katasztrófavédelmi rendszer civil
      védekezés érdekében tervezett jobbító, új- az állami szervek, a fegyveres és rendvédel- jellegének az elfogadtatására is.
      szerû megoldások? Milyen változások tör- mi szervek, nem-kormányzati szervezetek, A törvény jogalapot adott egy egységes
      téntek tíz év alatt? Hogyan alakult hazánk ka- önkéntes szervezõdések. Ez a felismerés ve- rendvédelmi szerv, a hivatásos katasztrófavé-
      tasztrófavédelmi helyzete, s milyen ma? zetett tíz évvel ezelõtt az életet és a vagyon- delmi szervezet létrehozására a katasztrófavé-
      Merre tovább?... Elõször lássuk talán a tör- biztonságot, a természetes és épített kör- delemmel összefüggõ ágazati feladatok irányí-
      vény megszületésének körülményeit! nyezetet veszélyeztetõ természeti és civilizá- tására, összehangolására és végrehajtására.
       – Európában, de Magyarországon is az ciós katasztrófák megelõzése és károsító ha- Nem csak a felkészült jogászok elõtt ismert jól
                                          a katasztrófavédelmi törvény indokolása: a
                                          törvényjavaslat azért mellõzte a korábbi „pa-
                                          rancsnokság” megnevezéseket, mert a NATO-
                                          tagországokban a katasztrófavédelmi szerve-
                                          zetek struktúrája, megnevezése nélkülözi a ka-
                                          tonai vonásokat és a „civil” jelleg a domináns.
                                          A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet ter-
                                          vezõ és szervezõ tevékenysége, hatékony ko-
                                          ordinációja a gyors válaszreagálás mellett kel-
                                          lõ súlyt adott a megelõzésnek és felkészülés-
                                          nek is. A szervezetet mára a társadalom, az
                                          önkormányzatok, a segítõ civil szervezetek
                                          egyaránt elfogadják.
                                           A katasztrófavédelmi törvény a polgári
                                          védelemrõl, a tûz elleni védekezésrõl, a mû-
                                          szaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló törvé-
                                          nyek rendelkezéseit csak a feltétlenül szüksé-
                                          ges mértékben változtatta meg. Ilyen jogsza-
                                          bályi keretek között lehetett és kellett kialakí-
                                          tani a közös mûködési rendet. Mind a polgári
                                          védelmi szervezetek, mind a hivatásos önkor-
                                          mányzati, illetve a köztestületi tûzoltóságok
                                          gyakorlati mûködése folyamatos maradt. A
                                          katasztrófák elleni védekezés egységes rend-
                                          szerén belül természetesen fennmaradt az ön-
      utóbbi évtizedekben jelentõsen megváltozott tásai elleni védekezés egységes irányítási kormányzati intézményként mûködõ, de a
      a biztonság fogalma és megítélése. Többek rendszerének kialakítására és mûködtetésé- központi költségvetésbõl normatív úton finan-
      között új kihívások jelentek meg a polgári re irányuló, a katasztrófák elleni védekezés- szírozott 112 hivatásos önkormányzati tûzol-
      biztonság terén is, pl. a veszélyes anyagok rõl szóló törvény megalkotásához. tóság önállósága, függetlensége. A rendvé-
      felhasználásával kapcsolatos új kockázatok, z Hogyan fogadták az érintett intézmények delem területén szokatlan széttagoltság, szét-
      a kritikus infrastruktúrák sérülékenysége, az egységes katasztrófavédelmi rendszer aprózottság sajátos viszonyt jelent a HÖT-ök
      vagy a globális klímaváltozás hatásai. A ha- megvalósítását?      és a szakmai felügyeletükért felelõsséget vi-
      gyományos polgári védelmi, tûzoltási, mû- – 10 évvel ezelõtt valamennyi döntésho- selõ hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
      szaki mentési, valamint az ezekkel összefüg- zó és érintett elismerte: hatékonyan felkészül- között. Nem vitatva a fenntartó önkormány-
      gõ lakosságvédelmi feladatok ellátása mel- ni és eredményesen beavatkozni csak egysé- zatok felelõsségét, országosan egységes
      lett az új kihívások új módszereket és ese- ges rendszerben lehetséges, azonban a gya- rendszer csak a szakmai követelmények egy-
      tenként új szabályozásokat is igényeltek. korlatban nem volt egyszerû a résztvevõk fe- séges meghatározásával, katasztrófahelyzet-
      Sürgették a változásokat a kilencvenes évti- lelõsségének, tevékenységének összehango- ben az erõkkel, eszközökkel való összpontosí-
      zed utolsó éveiben rendszeresen jelentkezõ lása. A védekezést korábban önálló hatáskör- tott gazdálkodással valósítható meg.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9