Page 9 - magazin-január
P. 9

Portré     Dr. Sárkány Sándor tűzoltó százados

     VÍZTORONY BELSEJÉBŐL


     MENTETTEK
       r. Pintér Sándor, Magyarország belügymi-     lésben, a légzőkészüléket a kezükben tartva
     Dnisztere Bátorságért Érdemjelet adományo-      haladtak felfelé.
     zott Fülöp József tűzoltó főtörzsőrmesternek és    Miután felértek, saját palackjukból levegőt
     Rókus László tűzoltó főtörzsőrmesternek, a      juttattak a glóbusz belsejébe, amelytől az ájult
     komlói hivatásos tűzoltóparancsnokság beosz-     munkások magukhoz tértek, de a tudatuk nem
     tott tűzoltóinak, valamint Ginzer Gábor tűzoltó   volt tiszta, így nem tudtak együttműködni.
     őrmesternek, a dombóvári hivatásos tűzoltó-     Egyikük többször elájult, őt a személybiztosítást
     parancsnokság beosztott tűzoltójának szaksze-    végző tűzoltó térítette magához. A sérülteket a
     rű, bátor és önfeláldozó beavatkozása elismeré-   mentőkötél hossza miatt csak szakaszosan, több
     seként. Az érdemjelet a kitüntetettek 2019. de-   ütemben tudták leengedni.
     cember 14-én vették át.                A rendkívül megterhelő és veszélyes körül-
      Két munkás festési munkálatokat végzett      mények között végzett mentés sikerrel zárult, a
     Palé településen, a hidroglóbuszban október 16-   tűzoltók mind a két, magatehetetlen állapotban

                                         Fotók: Szőke Péter
     án, amikor a levegőt biztosító vezeték szétsza-   lévő munkást levitték. A súlyos mérgezést szen-
     kadt. A munkások levegő-utánpótlás nélkül      vedett sérülteket mentőhelikopter szállította
     maradtak, és rosszul lettek. A dombóvári egysé-   kórházba.
     gek mellett a sásdi katasztrófavédelmi őrs gép-    A mentésben a három tűzoltó oroszlánrészt
     járműfecskendője is a helyszínre érkezett.      vállalt, szakszerű, bátor és önfeláldozó beavat-
      A mentésben résztvevő kollégák a hidrogló-     kozásuknak,   példaértékű   helytállásuknak
     busz tartószerkezetén belüli létrán mentek fel a   köszönhetően megakadályozták egy esetleges
     gömb belsejébe. A feljáró nagyon szűk és nehe-    tragédia bekövetkeztét.
     zen járható volt, a tűzoltók teljes menetfelszere-


                      2020. JANUÁR                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14