Page 5 - magazin-január
P. 5

szert kért a helyszínre, ame-
     lyek Hatvanból és Gyön-
     gyösről indultak el. Ezekkel
     együtt összesen hatvan tűzol-
     tó tizennyolc vízsugárral
     vette körbe a tüzet, amelyek-
     ből néggyel a csarnok még
     épségben lévő részeit védték,
     a többivel pedig a lángokat
     oltották. A tetőszerkezet több
     helyen beszakadt, és a stati-
     kailag meggyengült szerkezet
     miatt nem lehetett behatolni
     az épületbe. Ráadásul sűrű, a
     város felé terjedő füst borítot-
     ta be a környéket, emiatt két
                                             Fotók: JNSZ MKI, Jászberény HTP
     katasztrófavédelmi mobil la-
     bor is folyamatos méréseket végzett a létesít-     A tüzet végül csaknem hatórányi megfeszített
     mény környékén. Egészségre ártalmas koncent-     munka árán sikerült megfékezni. Az utómunká-
     rációt egyik helyen sem mutattak a műszerek,     latokra a jászberényi tűzoltók maradtak a hely-
     így lakosságvédelmi intézkedéseket sem kellett    színen, akik hőkamerás mérésekkel derítették fel
     tenni.                        a még izzó részeket, amelyeket egy vízsugárral
                                             és kéziszerszámok-
                                              kal meg is szüntet-
                                              tek. Ezzel még nem
                                              ért véget az ügyben
                                              a katasztrófavéde-
                                              lem tevékenysége.
                                              A jelentős kárérték
                                              miatt a tűz keletke-
                                              zési okát is vizsgál-
                                              ja a hatóság, tűz-
                                              vizsgálati eljárás
                                              keretében. Ennek
                                              tűzeseti helyszíni
                                              szemléje az oltási
                                              munkálatokat kö-
                                              vetően azonnal el-
                                              kezdődött.                      2020. JANUÁR                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10