Page 4 - magazin-november
P. 4

VÉGSŐ BÚCSÚ

      November 16-án szülővárosá-                       vát nyújtva kezdett el és feje-
      ban, Egerben helyezték végső                      zett be, minden kihívásra pre-
      nyugalomra Bartók Péter tűz-                      cízen felkészült. „Szervező-
      oltó dandártábornokot, a BM                       képességét, széles látókörét,
      Országos Katasztrófavédelmi                       rendszerben történő gondol-
      Főigazgatóság gazdasági fő-                       kodását, nagy tárgyi tudását
      igazgató-helyettesét. A tábor-                     és kiemelkedő emlékezőte-
      nok életének negyvennegye-                       hetségét nap mint nap megta-
      dik évében türelemmel viselt,                      pasztaltuk.” – fogalmazott
      hosszan tartó, súlyos betegség                     Góra Zoltán. Emlékezett az
      következtében hunyt el.                         utolsó közös munkával töltött
       Római katolikus szertartás                      napra, majd felidézte későbbi
      keretében Szabó József Béla                      beszélgetéseiket, és a napot
      címzetes kanonok búcsúzott a                      is, amikor Bartók Péter meg-
      hivatásos katasztrófavédelmi                      kapta élete legnehezebb és
      szerv gazdasági főigazgató-                       megoldhatatlannak bizonyult
      helyettesétől, majd a szerve-                      feladatát – a betegség legyő-
      zet nevében dr. Góra Zoltán                      zéséért folytatott küzdelmet.
      tűzoltó altábornagy, főigazga-              Fotók: Szőke Péter A  katasztrófavédelem
      tó mondott búcsúbeszédet. Felidézte az elhunyt    halottjáról a főigazgatót követően a barátok
      életútját, szakmai pályafutását, amelyről nem-    nevében dr. Demény Ádám, a Közbeszerzési és
      csak a köszönet és a hála szavaival szólt, hanem   Ellátási Főigazgatóság vezetője emlékezett meg.
      azt követendő példaként is állította mindenki    Beszélt a néhai tábornok szeretettel és szenve-
      elé. Elmondta, hogy Bartók Péter minden felada-   déllyel élt életéről, elmondta azt is, hogy meny-
      tot nagy lendülettel, felkészülten, tudása legja-  nyire fontos volt és sokat jelentett mindkettőjük
                                számára a barátságuk, a találkozásaik és az
        Bartók Péter 1978. január 4-én született    együttgondolkodás öröme. Úgy fogalmazott:
      Egerben. 2001-ben a Miskolci Egyetemen köz-     „Nemcsak egy tábornoktól, egy szerető család-
      gazdász, majd 2008-ban okleveles könyvvizs-     apától búcsúzunk, hanem egy nyíltszívű barát-
      gáló végzettséget szerzett. 2002. február elsején  tól is, akivel már soha többé nem foghatunk
      került a Belügyminisztérium állományába,      kezet, s nem válthatunk szót a világ nagy s apró
      2006-tól főosztályvezető-helyettesként dolgo-    dolgairól.”
      zott, 2014 júliusától a Belügyminisztérium       A beszédek után a gyászolók végső nyug-
      Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályát     helyére kísérték Bartók Pétert, a sírnál Szabó
      vezette. 2016  novemberében   került  a   József Béla kanonok búcsúzott. A közös imádsá-
      Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-      got követően az urnát egy tűzoltógépjármű szi-
      védelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-     rénájának hangja mellett helyezték végső nyug-
      helyettesi beosztásába. Kiemelkedő tevékeny-    helyére, majd felcsendültek az Il Silenzio hang-
      sége elismeréseként Magyarország köztársasá-    jai, és a díszszázad tiszteletadást teljesített.
      gi elnöke 2019. október 23-i hatállyal tűzoltó
      dandártábornokká nevezte ki.                                KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9