Page 15 - magazin-március
P. 15

13


    Magyar Polgári Védelmi Szövetség tevé-
    kenysége, a feladatok egységesítéséhez és
    szervezéséhez pedig az Országos Katasztró-
    favédelmi Fõigazgatóság munkája… Napja-
    inkban a magyar polgári védelem mind fel-
    építésében, mind feladatrendszerében és
    mûködésében alkalmas a polgári veszély-
    helyzetek kezelésére.” Végezetül a miniszté-                                KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
    rium vezetése nevében dr. Pataki István gra-
    tulált a kitüntetetteknek, további sok sikert,
    jó erõt, egészséget kívánt a polgári védelmi
    dolgozóknak céljaik megvalósításához, min-
    dennapi személyes életükhöz.
     Az államtitkári köszöntõ után a Duna
    Szimfonikus Zenekar vonósnégyesének elõ-
    adásában rövid ünnepi mûsor következett:
    Mozart: Kis divertimento, Gerswin: Megölel-
    nélek, Joplin: Sunburst Rag. Közremûködött: Fotó: Páros György
    Boniszlavszkyné Rudnyickaja Tatyjana (I. he-
    gedû), Csáky-Bogár Rita (II. hegedû), Kovács
    Attila (brácsa) és Baráti András (gordonka).
     A nagy tapssal fogadott zeneszámokat tikus gyermekrajz-pályázat nyerteseinek. Az ünnepséget záró állófogadáson dr.
    követõen dr. Pataki István, dr. Tatár Attila és (Az elismerésben részesültek listája a Tatár Attila mondott pohárköszöntõt.
    dr. Endrõdi István elismeréseket adott át a http://www.katasztrofavedelem.hu/hirek.ph   Turányi József
    polgári védelem munkatársainak és a tema- p?id=5647 weboldalon olvasható.)

    „Velünk élõ légoltalom, polgári védelem”
    „Velünk élõ légoltalom, polgári védelem”    2010. március 3-án a HM Hadtörténeti Inté- igazgatója, dr. Hoffmann Imre tû. vezérõr-
    zet és Múzeumban a Magyar Polgári Védelmi nagy, az OKF hatósági fõigazgató-helyettese,
    Szövetség (MPVSZ) és az Országos Kataszt- dr. Muhoray Árpád pv. vezérõrnagy, az OKF
    rófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) közös szer- veszélyhelyzet-kezelési fõigazgató-helyette-
    vezésében – a magyar polgári védelem létre- se, Kivágó Tamás pv. dandártábornok, az OKF
    jöttének 75. évfordulója alkalmából, megem- gazdasági fõigazgató-helyettese, Juhász Ist-
    lékezve a légvédelemrõl szóló 1935. évi XII. ván vezérõrnagy, a HM Hadmûveleti és Ki-
    törvénycikk elfogadásáról – „Velünk élõ légol- képzési fõosztályának vezetõje, dr. Holló Jó-
    talom, polgári védelem” címmel szakmai, tu- zsef ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Inté-
    dományos konferenciát tartottak.  A fórum zet és Múzeum fõigazgatója, Orovecz István
    munkájában részt vett dr. Pataki István, az ny. pv. vezérõrnagy, az MPVSZ szakmai elnö-
    Önkormányzati Minisztérium szakállamtitká- ke és a társszervek vezetõi, képviselõi. Dr.
    ra, dr. Tatár Attila tû. altábornagy, az OKF fõ- Endrõdi István ny. pv. ezredes, az MPVSZ or-                                       szágos elnöke, a tudományos fórum moderá-
                                       tora felkérésére dr. Tatár Attila tartott meg-
                                       nyitó beszédet. Ezt követõen „A polgári véde-
                                       lem helye és szerepe, feladatai hazánkban a
                                       XXI. század elsõ évtizedében” címmel dr.
                                       Muhoray Árpád pv. vezérõrnagy, veszély-
                                       helyzet-kezelési fõigazgató-helyettes tartott
                                       elõadást. „A XX. század társadalmi fejlõdé-
                                       sét, válságait, háborúit meghatározó politikai
                                       tényezõk, katonai doktrínák, hadászati elvek,
                                       valamint a légi támadóeszközök és az alkal-
                                       mazott fegyverek meghatározó jelentõsége a
                                       légoltalom, polgári védelem közel nyolc évti-
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20