Page 14 - magazin-március
P. 14

12  tani tudták. Abból a szempontból is szeren- Polgári Védelmi Világnap

                        Polgári Védelmi Világnap
    HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK csésnek és sikeresnek mondható ez a kikül- az Önkormányzati
      gyógyszerekkel történõ ellátását is biztosí-

                        az Önkormányzati
      detés, hogy mindenki épségben, egészsé-
      gesen tért haza. A logisztika megszervezése
      az EU közremûködésével a korábbiakhoz ké-
                        Minisztériumban
                        Minisztériumban
      pest egyfajta új lehetõséget is teremtett
      számunka. Nagyon fontos azt is megemlíte-
      ni, hogy a hazai háttér-koordinációban több
      minisztérium munkájára is szükség volt. A
                        delmi Világnap alkalmából 2010. március 1-
                                          most került sor.
      sikeres küldetés érdekében az Egészségügyi A nemes hagyományt követve a Polgári Vé- Ennek ünnepélyes eredményhirdetésére is
      Minisztériumnak, a Külügyminisztériumnak, jén sokak számára emlékezetes ünnepség A világnapi rendezvényen részt vett
      a Honvédelmi Minisztériumnak, az Önkor- zajlott le az Önkormányzati Minisztérium Jauernik István, az Önkormányzati Miniszté-
      mányzati Minisztériumnak összehangoltan, Márványaulájában. A jeles nap és ünnepelt- rium államtitkára, dr. Hoffmann Imre tû. ve-
      koordináltan kellett eljárni, együttmûködni. jei tiszteletére dr. Pataki István szakállamtit- zérõrnagy, az OKF hatósági fõigazgató-he-
      Ezért nagy köszönet az itthoniaknak is!”  kár mondott köszöntõt, majd – dr. Tatár Atti- lyettese, dr. Muhoray Árpád pv. vezérõr-
                        la tû. altábornagy, az OKF fõigazgatója és dr. nagy, az OKF veszélyhelyzet-kezelési fõigaz-
      Bátorságért Érdemjel        Endrõdi István ny. pv. ezredes, az MPVSZ or- gató-helyettese, Kivágó Tamás pv. dandártá-
                        szágos elnöke társaságában – elismerése-
                                          bornok, az OKF gazdasági fõigazgató-helyet-
      mindenkinek!            ket adott át az arra érdemesített polgári vé- tese. Úgyszintén jelen voltak az MPVSZ el-
                        delmi munkatársaknak és a tematikus gyer- nökségének tagjai, az érintett érdekképvise-
      Nemcsak az OKF, hanem az Önkormányzati mekrajz-pályázat gyõzteseinek. Az esemény letek reprezentánsai, az elismerésben része-
      Minisztérium vezetése is nagyra értékelte a elõtörténetéhez tartozik, hogy a Polgári Vé- sülõ polgári védelmi dolgozók, a rajzpályázat
      Haitiban dolgozó katasztrófavédelmi, egész- delmi Világszervezet megalakításának 20. nyertesei és hozzátartozóik.
      ségügyi szakemberek tevékenységét. 2010. évfordulóján, 1992-ben kezdeményezte a vi- Az ünnepséget Kelemenné Polyák Kata-
      február 12-én az Önkormányzati Minisztéri- lágnap megrendezését. Hazánk az elsõk kö- lin minisztériumi osztályvezetõ – jelen eset-
      um márványaulájában Varga Zoltán önkor- zött csatlakozott e felhíváshoz, így az idén ben moderátor – nyitotta meg, és ünnepi kö-
      mányzati és dr. Székely Tamás egészség- immár 18. alkalommal méltatja a közvéle- szöntõje megtartására kérte fel dr. Pataki Ist-
      ügyi miniszter ünnepélyes keretek között el- mény, a szakma a bajba jutottak megsegíté- vánt. A szakállamtitkár a biztonságnak a
      ismeréseket adott át a földrengés sújtotta sét hivatásul választó szakembereket. A má- közgondolkodásban és mindennapi életünk-
      Haitin segítséget nyújtó egészségügyi men- sik elõzmény pedig az, hogy nemrég – a Ma- ben betöltött helyével és szerepével, a biz-
      tõcsapat tagjainak. Rövid méltató beszédé- gyar Polgári Védelem, illetve jogelõdje, a tonság természetes igényének sajátossága-
      ben az önkormányzati miniszter konstatálta, Légoltalom megalakulásának 75. évfordulója ival vezette be szónoklatát. „A békeidõszaki
      hogy az utóbbi évek egyik legsúlyosabb ter- alkalmából – az MPVSZ és az OKF „Segíts a veszélyhelyzetekben ma Magyarországon
      mészeti katasztrófája történt a karibi ország- bajban” jelmondattal gyermekrajz-pályáza- mintegy 78 ezer ember áll készen a segít-
      ban, amire az Önkormányzati Minisztérium, tot hirdetett meg, amelyre 228 különbözõ is- ségnyújtásra. Felkészültségük szinten tartá-
      több tárca, az OKF a civil szervezetekkel hoz- kolából összesen 2746 pályamû érkezett be. sához, gyarapításához nélkülözhetetlen a
      zálátott a lehetõségekhez mért segítség és
      támogatás megszervezéséhez. A Haitiból
      érkezõ sajtójelentések tükrében, az elvég-
      zettek és történtek kapcsán Varga Zoltán
      méltatta a hazai katasztrófavédelmi rend-
      szert: „Ilyen események kapcsán látszik,
      hogy azok lépések, intézkedések, amelyeket
      a magyar kormány a biztonság, a katasztró-
      favédelem érdekében hoz – azok bizony
      szükségesek.” A tárcavezetõ köszönetét fe-
      jezte ki bátor helytállásukért a karibi ország-
      ban járt egészségügyi dolgozóknak és mind-
      azoknak, akik részt vettek a küldetés meg-
      szervezésében. „A földrengés okozta ka-
      tasztrófa következményeinek felszámolása
      során tanúsított kiemelkedõ helytállása, bá-
      tor magatartása elismeréséül” a Magyar
      Köztársaság önkormányzati minisztere Bá-
      torságért Érdemjelet adományozott a Haitin
      járt csapat minden tagjának.
                 Turányi József
                        A Polgári Védelem Világnapja alkalmából hagyományosan koszorúzási ünnepséget tartottak
                        a légoltalom és a polgári védelem hõsi halottjai emlékét õrzõ márványtáblánál az Országos
                        Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság épületében.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19