Page 9 - magazin-március
P. 9

7


    15. Akril-nitrilt szállító tartályvonat és autó-            tére rendezett ünnepséget az Önkormányza-
    busz ütközött Nyergesújfaluban a Zoltek Zrt.              ti Minisztérium.
    ipari bejáratánál – legalábbis ezt feltételez-             19-20. Soros, 12. ülését tartotta a
    ték a teljes külsõvédelmiterv-gyakorlat szer-             Magyar-Szlovák Katasztrófavédelmi Állandó
    vezõi.                                 Vegyes  Bizottság  a  felvidéki
    16. A KOK-on tartotta soros – 2009. II. fél-              Kistapolcsányban.
                                       24. Lakitelken (Bács-Kiskun) a Termofarm
                                       Kft. belsõ, az önkormányzat pedig kül- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
                                       sõvédelmiterv-gyakorlatot hajtott végre, tel-
                                       jes körûen.
                                       27. Megkezdte mûködését a 1752, a Nem-
                                       zeti Segélyvonal.

                                       DECEMBER

                                       1. E naptól Tóth Tibor mk. tûzoltó alezredes
                                       tölti be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
                                       Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõi
                                       posztját.
                                       10. „Rendkívüli idõjárási viszonyok
                     kéntes tûzoltóknál az Atomix csapata nyer- Abaújban – 2009” elnevezéssel katasztrófa-
                     te. A VFCS-k versenyében a Fejér Megyei elhárítási és együttmûködési gyakorlatot
                     Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata bi- tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
                     zonyult a legjobbnak.        Fony község területén.
                     8. Thüringiai katasztrófavédelmi delegáció 15. Két félnehéz kategóriájú gépjármûfecs-
                     érkezett hazánkba a magyar katasztrófavé- kendõt, két középkategóriás mûszaki mentõ
                     delmi rendszer tapasztalatainak tanulmá- jármûvet, valamint négy, kifejezetten autó-
    évi – regionális értekezletét az OKF Heves, nyozására, illetve a saját tapasztalatok át- pálya-alagutak  védelmére  kialakított
    Nógrád és Pest megye tûzoltóságai, vala- adására.        havária-konténert adtak át az M6-os autópá-
    mint az FTP és a Repülõtéri Katasztrófavé- 12. Külsõvédelmi-terv gyakorlat zajlott lya alagútjainak védelmében érdekelt tûzol-
    delmi Igazgatóság parancsnokai számára. Orosházán, a Guardian Orosháza Kft. sík- tóságoknak.
    20. Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az üveggyárának a települést veszélyeztetõ ha- 17. Varga Zoltán önkormányzati miniszter
    1956. évi forradalom és szabadságharc kez- tásai kezelésére.     és az OKF szakmai vezetése 32 tûzoltóautót
    detének 53., valamint a Magyar Köztársaság 17-18. A FER Tûzoltóság a MOL Nyrt. tá- adott át mintegy 2,6 milliárd Ft értékben.
    kikiáltásának 20. évfordulóját méltatva meg- mogatásával Budapesten rendezte meg im- 21. Orosházán ünnepélyes keretek között
    emlékezést tartottak az Önkormányzati Mi- már hagyományos fórumát, az Olaj- és Békéscsaba, Orosháza, Mezõkovácsháza,
    nisztériumban.           Vegyipari Tûzoltóságok 5. Nemzetközi Kon- Tótkomlós tûzoltóságai új szerkocsikat ve-
    25-29. Luo Pingfei miniszterhelyettes ve- ferenciáját.        hettek át Varga Zoltán önkormányzati mi-
    zetésével a Kínai Népköztársaság Polgári 19. A szolgálatteljesítés közben, a szolgála- nisztertõl.
    Ügyek Minisztériumának (MCA) szakmai ti kötelmekkel összefüggésben megsérült hi- (Turányi József, Galántai Judit)
    küldöttsége tartózkodott Magyarországon. vatásos és nyugállományú tûzoltók tisztele-
    29. 300 négyzetméteres égetõgödör és tar-
    tályvagon tüzének oltása is zajlott a Szajol
    (Jász-Nagykun-Szolnok) község külsõ védel-
    mi tervének gyakorlatán.
    30. Teljes körû külsõvédelmi-terv gyakorlat
    zajlott a felsõ küszöbértékû Total Hungária
    Kft. Újudvari Töltõüzemben (Zala) .

    NOVEMBER

    5. A térség legjelentõsebb iparibaleset-
    megelõzési gyakorlata zajlott le a
    Cserkeszõlõn (Jász-Nagykun-Szolnok) a
    strandfürdõben használt klórgázzal kapcsola-
    tos esetleges baleset kezelése céljából.
    6-7. Pakson lezajlott a VII. Országos Tûzol-
    tó Szakmai és a III. Országos Veszélyhelyze-
    ti Felderítõ Csoport Szakmai Vetélkedõjének
    döntõje. A tûzoltók csapatversenyét a hiva-
    tásosoknál Szentes, a létesítményi és ön-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14