Page 4 - magazin-március
P. 4

2

                     KRÓNIKA
    KRÓNIKA 2009
                     KRÓNIKA                        JANUÁR               FEBRUÁR

                        9. Tûzoltótiszthelyettes-avató ünnepségre 10. Az egykori Fõvárosi Légoltalmi Szük-
                        került sor Hajdúszoboszlón, ahol az év elejé- ségkórház – mai nevén: Sziklakórház – meg-
                        tõl az addigi önkéntes tûzoltóságot hivatá- nyitásának 65. évfordulója alkalmából em-
                        sos önkormányzati tûzoltóság váltotta fel. A léktáblát avattak az intézmény bejáratánál.


                        rendezvényen rész vett Jauernik István, az 23. Az RSOE szervezésében – magyar és
                        Önkormányzati Minisztérium államtitkára, osztrák katasztrófavédelmi szakemberek rész-
                        dr. Tatár Attila tû. altábornagy, az OKF fõigaz- vételével – Gyõrben megtartották a NeuRISK
                        gatója.               projekt indító konferenciáját. A rendezvényt
                        14. A kora reggeli órákban 11 kamion ütkö- Kivágó Tamás pv. ddtbk., az OKF gazdasági fõ-
                        zött össze az M7-es autópálya Budapest fe- igazgató-helyettese nyitotta meg.
                        lé vezetõ oldalán Zalakomárnál. Az estig tar- 24. A 2008-as évet értékelõ és a 2009-es
                        tó mûszaki mentési feladatokat a tûzoltóság, feladatokat megjelölõ állományértekezletet
                        a katasztrófavédelem munkatársai eredmé- tartottak az OKF-en.
                        nyesen megoldották.         25. A Papp László Sportarénában – „Polgá-
                        27. Havazás, esõ, jegesedés, szélvihar mi- ri védelemmel a lakosságért” jelmondattal –
                        att Vas és Zala megyében a villamosener- egész napos rendezvénysorozattal méltatták
                        gia-ellátási hálózatban vezetékszakadások, a Polgári Védelem Napját.
                        oszlopkidõlések következtek be. A részleges 25-26. A Polgári Védelem Napjához kötõ-
        2009              pülést érintett. A helyreállítás több napig ten kétnapos, nemzetközi munkamûhelyen
                                          dõ rendezvénysorozat keretében Budapes-
                        vagy teljes áramszünet mintegy száz tele-
                                          összegezték az EU-HUROMEX 2008 gyakor-
                        tartott.
                                          lat tapasztalatait.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9