Page 5 - magazin-március
P. 5

3

                     ÁPRILIS
    27. Az OKF központjában elhelyezett már-                28. Szakmai tájékozódó látogatást tett az
    ványtáblánál koszorúzási ünnepséget tartot- 7. Az OKF állománygyûlésén részt vett és OKF-en a németországi Thüringia belügymi-
    tak a Polgári Védelem Napja alkalmából.  beszédet mondott dr. Gyenesei István, a ka- nisztériumi államtitkára által vezetett kül-
    27. A Polgári Védelmi Világnap alkalmából tasztrófavédelemért felelõs önkormányzati döttség.
    tárcaünnepséget tartottak az Önkormányzati miniszter.         29. Kecskeméten rendezték meg az Orszá-
    Minisztériumban.          8. A Kormányzati Koordinációs Bizottság meg- gos Tûzoltó Nap központi eseményeit. Az
    27. „A mûszaki mentések eszközei a tûzol- tartotta elsõ félévi rendes ülését, melynek mun- OKF Központi Tûzoltózenekarának fellépései,
    tóságnál 2009” címmel szakmai konferen- kájában részt vett dr. Tatár Attila tû. altábor- koszorúzás a Szentháromság-szobornál, ün- KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
    ciát rendeztek a KOK péceli oktatási épüle- nagy, az OKF fõigazgatója, dr. Muhoray Árpád nepi felvonulás, hivatalos ünnepség, állo-
    tében.               pv. vezérõrnagy, veszélyhelyzet-kezelési fõigaz- mánygyûlés, pályázati eredményhirdetés,
                     gató-helyettes, a KKB Operatív Törzs vezetõje. kiállítások, szakmai bemutatók, szórakoztató
    MÁRCIUS              16. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség mûsorok színesítették a gazdag ünnepi prog-
                     megtartotta éves küldöttgyûlését, amelyen ramot.
    3. A Polgári Védelmi Világnap programjához részt vett dr. Tatár Attila tû. altábornagy, or-
    idõzített ünnepi gyûlést, tematikus kiállítást szágos katasztrófavédelmi fõigazgató. MÁJUS
    és látványos bemutató gyakorlatot tartottak 22. Kaposváron tartották meg a Hivatásos
    a Hajdú-Bihar megyei Földesen.   Önkormányzati Tûzoltóságok Országos Szö- 5. A Tûzoltó Nap alkalmából koszorúzási ün-
    11. Az OKF és a Hivatásos Tûzoltók Függet- vetsége (HÖTOSZ) országos közgyûlését. nepséget tartottak az OKF fõépületének VI.
                                       emeleti folyosóján, a tûzoltóság hõsi halotta-
                                       inak emléktáblájánál.
                                       8. A Fõvárosi Polgári Védelmi és Katasztró-
                                       favédelmi Szövetség koszorúzási ünnepsé-
                                       get szervezett a II. világháborús bombázá-
                                       sok polgári áldozatainak budapesti emlék-
                                       mûvénél.
                                       8. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség
                                       szervezésében koszorúzási ünnepség zajlott
                                       le a légoltalom és a polgári védelem hõsi ha-
                                       lottainak emléktáblájánál a Budai Várban, a
                                       Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.
                                       11-14. Az OKF és az FPVI szervezésében
                                       EU-HUNEX DECATHLON 2009 elnevezéssel
                                       nagyszabású nemzetközi veszélyhelyzet-ke-
                                       zelési gyakorlat zajlott le Miskolcon és kör-
                                       nyékén. 13-án az EU-HUNEX DECATHLON
                                       2009-cel összekötött gyakorlatot tartott a
                                       KKB Földerengés Elleni Védekezési Munkabi-
    len Szakszervezete konferenciát tartott 23. Beregdarócon zajlott le a „Határon át- zottsága.
    Pécelen, a KOK Kiképzõ Bázisán a Merce- nyúló együttmûködés fejlesztése a magyar- 21-24. Tizenkilenc ország mintegy négy-
    des-Benz Atego típusú gépjármûvek bizton- ukrán határtérségben” címû pályázat elsõ ezer tûzoltója, veterán, önkéntes lánglovag-
    ságos mûködése feltételeirõl. Március 16- konferenciája.     ja, sok-sok hagyományõrzõ vendég vett rész
    20 között speciális oktatásban részesültek e
    jármûvek vezetõi.
    12. Az 1848-49-es forradalom és szabad-
    ságharc emlékére ünnepi állománygyûlést
    tartottak az OKF-en.
    12. A Duna Palota színháztermében rendez-
    ték meg az Önkormányzati Minisztérium ün-
    nepségét az 1848-49-es forradalom és sza-
    badságharc 161. évfordulójának tiszteletére.
    17. Az OKF, valamint társ- és alárendelt
    szervei együttmûködési megállapodást kö-
    töttek a Mecsek Autópálya Koncessziós
    Zrt.-vel.
    18. Balatonföldváron a Hotel Jogar Tovább-
    képzõ központban zajlott le a polgári védelmi
    kirendeltség-vezetõk soros konferenciája.
    23-26. Örményországban megrendezték
    az ENSZ INSARAG Afrika/Európa/Közel-Kelet
    Regionális Csoport Városi Kutató-mentõ Csa-
    patainak (USAR) szimulációs gyakorlatát.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10