Page 3 - magazin-március
P. 3

1

    Teljesített elvárások,                         A tartalomból
    Teljesített elvárások,

    teljesítendõ célok                           Krónika 2009
    teljesítendõ célok
                                       ..................................................................2
                                       Hírek - tudósítások
    Év eleje szigorúan véve már elmúlt ugyan, ám az elõzõ esztendõ értékelése, az új év feladatai-
    nak megszabása hagyományosan februárban történik. Nem volt ez másképpen 2009-2010 ese- ! A katasztrófavédelem  KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
    tében sem. Az elmúlt idõszakról a katasztrófavédelem országos vezetésének átfogó véleménye, jubileumi ünnepsége..............................8
    hogy a pénzügyi, gazdasági helyzet, a nehézségek, a létszámmal való gazdálkodás kihívásai el-
    lenére a tûzoltóságok, a polgári védelem, vagyis a katasztrófavédelem rendszere teljesítette az
    elvárásokat, megfelelt az elé állított követelményeknek.
     Mivel egy teljes évet ezen az oldalon maradék nélkül felidézni lehetetlen, álljon itt néhány
    kiragadott példa a 2009-ben végrehajtott hatósági, veszélyhelyzet-kezelési, gazdálkodási fel-
    adatok közül. A szakmai szabályozók átalakítása – a korábban kinyilvánított kormányzati szán-
    déknak megfelelõen – az egységes, integrált rendszer erõsítése érdekében zajlott. Az OKF 28
    saját kezdeményezésû elõterjesztésébõl 13 jelent meg jogszabályként az elõzõ esztendõben. E
    munkának egyebek mellett fontos része volt a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rende-
    letének módosítása, az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat kiadásának elõkészítése, a
    32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet a tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztá- ! A haiti segítségnyújtásban részt vállalók
    si és Segítségnyújtási Tervrõl, a mûködési területrõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kap- elismerése...........................................11
    csolatos költségek megtérítésérõl. A jogszabályi környezet változása hozott azonban hátrányt ! A PV Világnapja alkalmából .................12
    is – mondani sem kell, hogy nem az OKF kezdeményezésére –, hiszen 2010. január 1-jétõl az
    ADR-ellenõrzésekbõl befolyó bírságok a központi költségvetésbe kerülnek, nem az eljáró ható- Idõszerû kérdések
    sághoz, pedig idáig ebbõl a pénzbõl teremtették meg az ellenõrzések személyi, mûszaki, tech- ! A katasztrófavédelem
    nikai feltételeit. Értékelõ, feladatszabó beszédében ezért az OKF fõigazgatója azt ígérte, igyek- feladatai 2010-ben ...............................17
    szik elérni, hogy ezek az összegek mégis a megyei igazgatóságoknál, a fõigazgatóságnál ma-
    radhassanak.
     Az ország veszélyeztetettségébõl adódó feladatok mellett az események megkövetelték,
    megkövetelik – a rendkívüli idõjárással összefüggésben – a kritikus infrastruktúrák folyamatos
    vizsgálatát, tervezését, valamint a települések vezetõinek fokozottabb felkészítését, segítését.
    Ennek módja lehet egy olyan tevékenységlista összeállítása, amely tartalmazza a többi között
    konkrét helyzetekre a megoldásokat, mintegy támasztékot nyújtva a polgármestereknek.
     A mentõ tûzvédelem területén egy több éves folyamat ért véget, hiszen a települések va-
    lós tûzvédelmi veszélyeztetettségét objektív, mérhetõ módon kifejezõ, 2007-ben széles szakmai
    együttmûködéssel kidolgozott szempontrendszer lehetõvé tette, hogy az önkormányzati minisz-
    ter egyetlen, közös rendeletben szabályozza a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központi- ! 75 éves a magyar polgári védelem......20
    lag finanszírozott létszámát, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok
    szervezési kategóriába sorolását és készenlétben tartandó legkisebb gépjármû- és technikai ál- Az igazgatóságok életébõl
    lományát.                               ................................................................22
     A polgári védelem területén szokatlanul hosszú közigazgatási egyeztetés után elkészült a
    polgári védelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló kormány-elõterjesztés. A
    szabályozás rendezi a lakossági célú óvóhelyek kijelölésének hiányzó ismérveit, feloldja a hon-
    védelmi törvénnyel a polgári védelmi kötelezettség tárgyában fennálló életkori ütközést.
     A katasztrófavédelem nemzetközi tevékenységébõl kiemelhetõ, hogy 2009-ben Magyaror-
    szág képviseletében az OKF töltötte be az ENSZ INSARAG Afrika/Európa/Közel-Kelet Regionális
    Csoport régiós elnöki tisztségét, és az õsszel megszervezte a régió éves ülését Budapesten. A
    magyar szakemberek a múlt évben is részt vettek a nagy nemzetközi gyakorlatokon, és folya-
    matosan zajlott, zajlik a felkészülés is a 2011-es uniós elnökségre.
     Az elmúlt esztendõ értékelése nem lenne teljes, ha nem esne szó a tûzoltói és polgári vé-
    delmi szakmai szövetségekrõl, melyekre az OKF stratégiai partnerként tekint, és amelyek az el-
    múlt év során is alkotó, eredményes együttmûködést tanúsítottak. Az országos katasztrófavé-
    delmi fõigazgató e szervezeteknek köszönetét fejezte ki konstruktív hozzáállásukért.  Mint Címoldalon:
    ahogy megköszönte az összes hivatásos, önkéntes és létesítményi tûzoltónak, a polgári védel- A katasztrófavédelem
    mi kirendeltségek és irodák munkatársainak a 2009-ben nyújtott teljesítményt. jubileumi ünnepségérõl
     A katasztrófavédelem elé a 2010-es esztendõre kitûzött célok között szerepel a katasztró- (Fotó: Páros György)
    fák és veszélyhelyzetek hatékony megelõzése és eredményes kezelése, az integrált katasztró-
    favédelmi rendszer fejlesztése, a 2011 elsõ félévi magyar EU-elnökségre történõ felkészülés be- Az Országos Katasztrófavédelmi
    fejezése, a jogalkotási feladatok vitele, a mentõ tûzvédelem fejlesztésének folytatása, a mûkö- Fõigazgatóság hivatalos honlapja
    dõképesség szigorúan költségtakarékos fenntartása.                az Interneten:
                           Összeállította: Galántai Judit www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8