Page 7 - magazin-március
P. 7

5


    haladó, rendkívüli árhullám vonult le, ami 29-augusztus 1. Immár 13. alkalom- ba. A lépcsõfutás egyéni gyõztese Pauska
    mintegy 30 települést érintett. Kitelepítések- mal rendezték meg a katasztrófavédelmi, Krisztián tiszaújvárosi létesítményi tûzoltó,
    re és útlezárásokra is sor került. Kis fáziské- polgári védelmi ifjúsági tábort a keszthelyi az erõpróba legjobbja pedig Oszlár Gábor tû.
    séssel megáradt, elöntötte árterületét, a part pv  kirendeltség  szervezésében,  a zászlós, a nyíregyházi tûzoltóság különleges-
    menti nyaralókat a Duna is. Az Önkormány- Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén lévõ szer-kezelõje lett.
    zati Minisztériumban a KKB soron kívüli ülé- Rezi várban.       29. A várost ért bombatámadás 65. évfor-
    sén tekintette át a Dunán és mellékfolyóin le- 30. A Farkasréti temetõben örök nyugalom- dulóján az áldozatok elõtt tisztelegtek Ceglé-
    vonuló árhullám kezelésének helyzetét. ra helyezték Varga Károly ny. tû. altáborna- den, a vasútállomáson álló emlékmûnél, KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
    30. Az OKF szervezésében megtartották a gyot, a Tûzoltóság Országos Parancsnoksá- majd megnyílt a „Légiveszély! Riadó!” címû
    Seveso Szakértõi Csoport 2009. év I. félévi gának egykori vezetõjét. idõszaki kiállítás a Városháza polgári védel-
    értekezletét. A szakmai fórumot dr. Hoff-             mi óvóhelyén.
    mann Imre tû. vezérõrnagy, az OKF hatósági AUGUSZTUS         29. Lezajlott az Országos Katasztrófavédel-
    fõigazgató-helyettese nyitotta meg.                  mi Triatlon Bajnokság Balatonföldváron. A
                     5. A Gödöllõi-dombság területén hirtelen le- hölgyeknél Faragó Éva (Bács-Kiskun MKI),
    JÚLIUS               hullott nagy mennyiségû esõ következtében az uraknál 35 év alatt Szilágyi Egon (FTP), 35
                     Tóalmásnál megduzzadt a Hajta-patak, a víz felett dr. Kanyó Ferenc (FTP) lett az elsõ.
    4. A Havranek József Tûzvédelmi Alapít- behatolt a közeli utcákba és szinte körbezárt
    vány és a székesfehérvári tûzoltóság meg- mintegy háromszáz házat.
    rendezte a II. Székesfehérvári Hagyományõr- 12. Szeged-Szõreg belterületén egy román
    zõ Tûzoltóversenyt.        turistabusz leszaladt az útról, és az azzal pár-
    12-18. 24 általános iskolás korú gyermek huzamos szervizútra esett, majd oldalára for-
    táborozott a Komárom-Esztergom Megyei dult. A buszon utazó 52 fõbõl 22 megsérült,
    Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképzõ és közülük 4 súlyosan.
    Raktárbázisán Komáromban.     18. Államalapító Szent István napja alkal-
    14. Mivel a hónap közepén a napi átlaghõ- mából tárcaünnepséget tartottak az Önkor-
    mérséklet meghaladta a 25 °C-ot, az orszá- mányzati Minisztériumban.
    gos tiszti fõorvos 2. fokozatú hõségriasztást 19. Az állami ünnep elõtti utolsó ülését tar-
    rendelt el.            totta az ünnepség biztonságáért felelõs Ope-
    16-19. Magyar, szerb, horvát, lengyel, ratív Törzs, mely július 2-a óta heti rendsze-
    szlovák gyerekek részvételével nemzetközi rességgel ülésezett.
    katasztrófavédelmi tábor zajlott a Bács-Kis- 19. A fõvárosi tûzoltóság elsõ félévi tevé-
    kun megyei Bácsalmáson.      kenységérõl, a további éves feladatokról, az
                                       SZEPTEMBER

                                       2. Igazgatóváltás Fejér megyében: Mihály
                                       János tû. ezredes helyébe Fülep Zoltán tû.
                                       alezredes lépett.
                                       2. Részleges kényszerhelyzeti gyakorlatot
                                       tartottak a repülõtéri és fõvárosi tûzoltók, a
                                       polgári védelem és a mentõszolgálat részvé-
                                       telével Ferihegyen.
                                       8. Megújította 2004-es együttmûködési
                                       megállapodását az OKF és az Országos
                                       Rendõr-fõkapitányság.
                                       8. Életének 81. évében váratlanul elhunyt
                                       Pécsi Sándor ny. alez., az MPVSZ gazdasági
                                       alelnöke.
                                       9. Békés megyében dr. Gáti Zoltán tû. ezre-
                                       des, igazgató nyugállományba vonult, poszt-
                                       jára addigi helyettese, dr. Takács Árpád pv.
                                       alezredes került.
                                       9-10. Gyõrött tartották az Országos Kispá-
                                       lyás Labdarúgó Bajnokságot, melynek gyõz-
    18. Rendkívüli erejû vihar söpört végig augusztus 20-ai ünnepi rendezvények bizto- tese a komlói tûzoltók csapata lett.
    Veszprém, Bács-Kiskun, Komárom-Eszter- sításáról tartottak sajtótájékoztatót az FTP-n. 9-12. Húszfõs magyar katasztrófavédelmi
    gom, Pest megyében és Budapest területén. 23-26. Túlélõtábort szerveztek Monor, mentõcsapat, magyar EU-koordinációs szak-
    A 23-áról 24-ére virradó éjjel tomboló orkán- Gyömrõ, Csévharaszt, Pilis és Ráckeve tér- értõ, valamint uniós megfigyelõ vett részt az
    erejû szél fõként Gyõr-Moson-Sopron, ségébõl érkezõ 10-18 éves fiatalok részére EU-DANUBIUS 2009 elnevezésû nemzetközi
    Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Szigetszentmiklóson.    veszélyhelyzet-kezelési gyakorlaton Románi-
    Vas és Zala megyékben, illetve a fõvárosban 24. Lezajlott a IV. Országos Tûzoltó Lépcsõ- ában.
    okozott jelentõs károkat.     futó-verseny és III. Országos Tûzoltó Erõpró- 10. Védelmi igazgatási gyakorlatot tartot-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12