Page 10 - magazin-március
P. 10

8  Jubileumi ünnepség az ország házában

      Jubileumi ünnepség az ország házában
    HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK A magyar katasztrófavédelmi rendszer és a erõ vagy felszerelés hiánya egyszer sem általános alelnök kötötte fel a csapatzászlóra.


                                           A szalagkötés ünnepélyes mozzanata
                        akadályozta a védekezést, a veszélyhelyze-
      hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
                                          után Tatár Attila fõigazgató lépett a szónoki
      megalakulásának tizedik évfordulója alkal-
                        tek számának és jellegének változásához fo-
                        lyamatosan igazodtak a bevethetõ eszközök.
      mából ünnepséget tartottak február 24-én az
                                          emelvényre. A tábornok a tíz éve hatályba
      Országház Felsõházi Üléstermében. Jelen
                                          tásáról, szervezetérõl és a veszélyes anya-
      volt az Országgyûlés elnöke, a katasztrófavé-
                        a polgármesterek, a lakosság, az ifjúság fel-
      delmet felügyelõ miniszterek, a szervezet el- A miniszter kiemelte a védelmi bizottságok, lépett, a katasztrófák elleni védekezés irányí-
                                          gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
                        készítésének fontosságát.
      sõ fõigazgatója, megyei igazgatók, parancs-               védekezésrõl szóló törvényrõl elmondta: jog-
      nokok, a társszervek, a szakmai és érdek-             alapot biztosított egy egységes rendvédelmi
      képviseleti szövetségek képviselõi.                   szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szer-
       A csapatzászló bevonulását, a magyar és               vezet létrehozására – a szakterülettel össze-
      az európai uniós himnusz elhangzását köve-               függõ ágazati feladatok irányítására, össze-
      tõen dr. Katona Béla, az Országgyûlés elnöke              hangolására és végrehajtására. Az országos
      köszöntötte a születésnapját ünneplõ szerve-              katasztrófavédelmi fõigazgató felidézte az el-
      zetet. Mint mondta, a katasztrófák elleni vé-              múlt tíz esztendõ legnagyobb káreseménye-
      dekezés az ember egyik legrégebbi tevékeny-               it, kihívásait a 2000-es tiszai ciánszennye-
      sége. Beszélt arról is, hogy évszázadok óta               zéstõl kezdve a rendszeresen jelentkezõ árvi-
      speciális szaktudással és felszereléssel dol-              zeken át a rendkívüli idõjárási jelenségekig.
      goznak a védekezésben résztvevõk, és egyre               Tatár Attila beszélt az ország mentõ tûzvé-
      nagyobb szerepe lesz a megelõzésnek, ami-                delmének szakmai szövetségekkel konszen-
      vel megszüntetni nem, ritkítani azonban lehet              zusban történt átalakításáról, a fehér foltok
      a katasztrófákat, mérsékelni lehet azok kárté-             önkéntes köztestületi tûzoltóságok létrejöt-
      teleit. A huszadik század végére kialakultak a             tével való csökkentésérõl, a nemzetközi
      jól szervezett hivatásos szervezetek, de az is             szakmai jogi szabályok hazai jogrendbe való
      kiderült, hogy a nagy, kiterjedt események-               illesztésének folyamatáról, az évek során
      nél szükség van egy koordináló szervezetre.               végrehajtott technikaieszköz-fejlesztésekrõl,
      Ez lett a katasztrófavédelem. Az Országgyû- Ezt követõen Babák László pv. ezredes, a 3 éves lakosság-felkészítési programról. A
      lés elnöke emlékeztetett arra, a pártok szo- az OKF Humán Fõosztályának vezetõje, az számvetésbõl nem maradt ki a magyar ka-
      katlan összhangban, több mint 90 százalékos ünnepség moderátora felolvasta Sólyom tasztrófavédelem nemzetközi tevékenysége
      támogatottsággal fogadták el tíz éve a tör- László köztársasági elnöknek az önkormány- sem, szó esett az Európai Unió, a NATO, az
      vényt. Katona Béla úgy fogalmazott: „ez a zati miniszterhez írt zászlószalag-adományo- ENSZ keretein belül végzett munkáról, az e
      rendszer mûködik, jól mûködik. Végre van zó levelét, melyben az államfõ így fogalma- nemzetközi szervezetekben vállalt magyar
      egy szervezet, aminek biztos jogszabályi hát- zott: „…az Országos Katasztrófavédelmi Fõ- részvételrõl. Végezetül a fõigazgató kijelen-
      tere van…végre van egy szervezet, aminek a igazgatóság megalakulása 10. évfordulója al- tette:„összességében az elmúlt évtizedben a
      munkájához többé-kevésbé megteremtõdtek kalmából, elismerve a szervezet elmúlt évek- katasztrófavédelmi rendszer képes és alkal-
      a technikai, személyi hátterek, végre van egy ben elért eredményeit, zászlószalagot ado- mas volt a különbözõ típusú katasztrófák
      szervezet, aminek a munkáját ismerik és elis- mányozok. A zászlószalag-adományozásával megelõzésére, a már kialakult események
      merik az emberek… A csapatzászlóra köten- egy idõben áldozatos munkájukért köszöne- kezelésére…az elért eredmények többségé-
      dõ szalag a katasztrófavédelemben dolgozók temet fejezem ki a katasztrófavédelem terü- nek feltétele volt a katasztrófák elleni véde-
      elismerését példázza.”       letén dolgozó hivatásos és önkéntes tûzol- kezés rendszerének kialakítása.”
       Ezt követõen Varga Zoltán (képünkön), a tóknak, a polgári védelem személyi állomá- A nemzetközi szervezetek képviselõinek
      katasztrófavédelmet felügyelõ önkormány- nyának.” Az államfõ által adományozott em- jubileumi köszöntõje következett. Maurits R.
      zati miniszter emelkedett szólásra. Kijelen- lékszalagot Palásti Ferenc dandártábornok, a Jochems nagykövet, a NATO fõtitkár mûvele-
      tette: a számok bizonyítják, hogy mind több Köztársasági Elnök Hivatala fõosztályvezetõje tekért felelõs helyettese vázolta a NATO és
      katasztrófa sújtja a világot az utóbbi évek- kötötte fel a csapatzászlóra. Utána a házel- Magyarország közötti együttmûködés rövid
      ben. Az elszenvedett károk minden alkalom- nök kötött szalagot, majd az önkormányzati történetét és fejlõdési ívét, s mindebben az
      mal rávilágítanak egy jól mûködõ katasztró- miniszter tette ugyanezt. Varga Zoltán egy- OKF szerepét. Szavaival élve az OKF „hozzá-
      favédelmi rendszer szükségességére. Az egy ben díszoklevelet is adományozott a kataszt- adott értékkel” járul hozzá a biztonság megte-
      évtizede hatályba lépett törvény pedig egy rófavédelemnek, melyet dr. Tatár Attila tû. al- remtéséhez. A NATO, a tagországok, a ka-
      ilyen rendszert hozott létre. A szabályozás és tábornagy, országos katasztrófavédelmi fõ- tasztrófa-elhárítási szervezetek olajozott
      a struktúra mûködõképességét jelzi, hogy az igazgató vett át. A Magyar Polgári Védelmi együttmûködésének fontossága a Haitinak
      eltelt évek alatt végbement értékelések, el- Szövetség szalagját dr. Endrõdi István ny. pv. nyújtott segítség koordinációjában is megnyil-
      lenõrzések, felülvizsgálatok egyszer sem ezredes, országos elnök, a Hivatásos Önkor- vánult és megnyilvánul. A nagykövet további
      kérdõjelezték meg a rendszer szükségessé- mányzati Tûzoltóságok Országos Szövetsé- sikereket kívánt a magyar katasztrófavédelem
      gét és alkalmasságát, ráadásul több európai géét Egri Gyula tû. alezredes, bizottsági el- és társszervei minden munkatársának.
      ország mintának tekintette a magyar mo- nök, a Létesítményi és Önkéntes Tûzoltók Or- Demetrio Innocenti szakértõ, az ENSZ
      dellt. Rámutatott: az utóbbi években emberi szágos Szövetségéét pedig Leidinger István ISDR Európai Regionális Irodájának vezetõ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15