Page 13 - magazin-március
P. 13

11

    A haiti segítségnyújtásban                       menekülttáborokban gyakorlatilag nem volt
    A haiti segítségnyújtásban
                                       egészségügyi ellátás! Rengeteg olyan sérült
    részt vállalók elismerése                       volt, akit megoperáltak, de helyhiány miatt
    részt vállalók elismerése
                                       kihelyezték a táborokba. A krónikus betegek,
                                       a gyerekek ellátása sem volt megszervezve.
                                       Mi ebbe kapcsolódtunk be. Felmértük, mi-
    Mint köztudott, 2010. január 12-én rendkívü- au-Prince belvárosában az ún. Spanyol Kór- lyen betegek vannak, osztályoztuk az állo-
    li erõsségû földrengés rázta meg Haiti nagy háznál kezdte el karitatív munkáját. A csapat mányt. Gyógyszereztük azokat, akiken már KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március
    részét. A földmozgások óriási pusztítást vé- a hat mûveleti nap alatt mintegy háromezer ez is segített. Egyébként is szinte minden
    geztek az egyébként is fejletlen, az ilyen ka- beteg ellátását tudta biztosítani azokkal az betegséggel találkoztunk, s az akut ellátan-
    taklizmákhoz felkészületlen karibi országban. eszközökkel, felszerelésekkel, amelyeket – dóakat – a krónikus betegek, sebek, a felsõ
    A halálos áldozatok száma a hivatalos ada- az ENSZ ajánlásai alapján – magával szállí- légúti hurutok stb. – elláttuk. Ez jelentette
    tok szerint már elérte a 230 ezret. A haitiak
    százezreinek van szüksége alapvetõ élelmi-
    szerre, vízre, orvosságra, lakhelyre. A tragi-
    kus tények máris két szomorú katasztrófa-
    történeti következtetést jelentenek. Az egyik
    az, hogy a karibi országot sújtó földindulás
    halálos áldozatainak a száma nagyságrendi-
    leg már akkora, mint a 2004 végén az Indiai-
    óceánon, partvidékén, szigetein végigsöprõ
    szökõár halottainak a száma. A másik pedig
    az, hogy az utóbbi évtizedek emberveszte-
    ségben legsúlyosabb földrengése és utóren-
    gései romboltak Haitiban.

    A katasztrófa színhelyén      Fotó: Páros György

    A széleskörû nemzetközi segítségnyújtás ke-
    retében több honi minisztérium és az OKF
    szervezésében január 24-én utazott el egy tott a katasztrófa helyszínére. Segíteni tud- munkánk nagy részét” – nyilatkozta a sajtó
    egészségügyi mentõcsapat – mintegy más- tak mintegy ezer olyan betegen, sérültön, munkatársainak az orvos hazaérkezésük
    fél tonna egészségügyi szakfelszereléssel és akik közvetlen beavatkozást igényeltek, és után a pápai katonai repülõtéren. Ugyanitt
    a teljes önellátás eszközeivel – a karibi or- mintegy kétezer beteget vizsgáltak meg és Jackovis Péter csapatvezetõ elmondta,
    szágba. A hatfõs csoport az OKF, a Fõvárosi láttak el gyógyszerekkel…  hogy tulajdonképpen 24 órát dolgoztak az in-
    Központi Rendeltetésû Mentõszervezet                 dulásuk utáni mind a hét napon: „Én és az
    (FKRMSZ) és a Magyarországi Mentõcso- Hazatérés          orvos kollégák – a napi logisztika, a koordi-
    portok Szövetségének (MMSZ) önkéntesen                 náció, az infokommunikáció terén és orvos-
    résztvevõ – az ENSZ INSARAG (Nemzetközi A magyar mentõcsapat a MH Pápa Bázisre- szakmai téren is – komplex, többfunkciós
    Kutató és Mentési Tanácsadó Csoport) mi- pülõtér C-17 típusú nehéz teherszállító repü- feladatokat oldottunk meg. Kiérkezésünkkor
    nõsítésével rendelkezõ – mentõcsapatok lõgépével tért haza Haitiból. Az érkezõket a a katasztrófa-segítségnyújtás már „átvál-
    munkatársaiból állt. A különítmény vezetõje pápai repülõtéren dr. Tatár Attila tû. altábor- tott” humanitárius segítségnyújtásra, és
    Jackovics Péter pv. õrnagy, az OKF Kataszt- nagy, az OKF fõigazgatója és dr. Muhoray Ár- nagy szükség volt munkánkra.” Mint hallhat-
    rófa-elhárítási Osztályának vezetõje, helyet- pád pv. vezérõrnagy, veszélyhelyzet-kezelési tuk, a helyi infrastruktúra összeomlása, a
    tese, az orvos-szakmai vezetõ pedig dr. Pék fõigazgató-helyettes fogadta. Csak közvetve fosztogatások, az elementáris rend és élet-
    László, az Országos Mentõszolgálat Fõigaz- tartozik a témához, de feltétlenül említést ér- feltételek hiánya miatt a Haitin tevékenyke-
    gatóság Oxyológiai Módszertani Központjá- demel az – a honi sajtóból egyébként kevés- dõ egészségügyi dolgozóknak komoly nehéz-
    nak vezetõ fõorvosa volt. Az utazó csapat to- bé ismert – tény, hogy a Többnemzetiségû ségekkel kellett megküzdeniük minden nap.
    vábbi tagjai: Bozó Gyula, az Országos Men- Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Ne- A hazaérkezõket fogadó dr. Tatár Attila, az
    tõszolgálat mentõ szakápolója, dr. Böjte Jó- héz Légiszállító Ezredének (HAW) a pápai re- OKF fõigazgatója elismerõen értékelte a ma-
    zsef Attila háziorvos, Lukács András, az Or- pülõtérrõl indulva az volt a harmadik útja gyar különítmény haiti munkáját: "Mindenfé-
    szágos Mentõszolgálat mentõtisztje, Moga Haitiba, ahová svéd kérésre építõanyagot, leképpen sikeresnek tartom ezt a kikülde-
    Istvánné nefrologiai szakápoló.  gyógyszereket és más felszereléseket szállí- tést. Nem csak az elvégzett munka okán, hi-
     Honfitársaink  26-án  érkeztek  a tottak. Tehát a harmadik kiküldetésbõl visz- szen ez a csapat a hat mûveleti nap alatt
    katasztrófa-sújtotta Haiti fõvárosába, Port- szatérõen hozták haza a magyar orvosi men- mintegy háromezer beteg ellátását tudta biz-
    au-Prince-be. A csapat vezetõje felvette a tõcsapatot.      tosítani azokkal az eszközökkel, felszerelé-
    kapcsolatot az ENSZ Helyszíni Mûveletek A Haitiben, a kárhelyszíneken leggyak- sekkel, amelyeket – az ENSZ ajánlásai alap-
    Irányító és Koordinációs Központjával rabban felmerülõ orvosi feladatok kapcsán ján – magával vitt. Ez azt jelenti, hogy segí-
    (OSOCC) és az EU Polgári Védelmi Csoport- dr. Pék László elmondta, hogy kiérkezésük- teni tudtak mintegy ezer olyan betegen, sé-
    jának koordinátoraival. Az EU képviselõje ké- kor az akut ellátások már rég folyamatban rülten, akik közvetlen beavatkozást igényel-
    résének megfelelõen a magyar csoport Port- voltak, sõt jobbára befejezõdtek. „Viszont a tek, és mintegy kétezer beteg vizsgálatát és
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18