Page 8 - magazin-március
P. 8

6                                      OKTÓBER

    KRÓNIKA 2009                                1-2. Az OKF szervezésében, Budapesten


                                          ülésezett az ENSZ INSARAG Afrika /Európa/
                                          Közel-Kelet Regionális Csoportja, melynek
                                          elnöke 2009-ben dr. Tatár Attila tûzoltó altá-
                                          bornagy, az OKF fõigazgatója volt.                                          2-12. Magyar mentõcsapatok dolgoztak a
                                          földrengés sújtotta Indonéziában.
                                          4-7. Tapasztalatcsere céljából finn kataszt-
                                          rófavédelmi küldöttség tartózkodott Magya-
                                          rországon, 5-én magyar-finn katasztrófavé-
                                          delmi fõigazgatói találkozóra került sor Buda-
                                          pesten.
                                          6. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
                                          Igazgatóság október 6-án nagyszabású tûz-
                                          oltási, mûszaki mentési gyakorlatot hajtott
                                          végre a Szegedi Tudományegyetem objektu-
                                          mában. A feltételezés szerint földrengés súj-
                                          totta Szegedet.
                                          7. Külsõ védelmi terv alapján komplex gya-
                                          korlatot tartottak Horton (Heves), melynek
      tak a Fejér megyei Alapon. A történések 21-24. Rajna-pfalzi katasztrófavédelmi de- célja volt a lakosságvédelmi feladatok gya-
      egy képzeletbeli paksi erõmûi baleseten ala- legáció járt Magyarországon. korlása egy súlyos ipari baleset miatt kiala-
      pultak.               22. A polgármester által meghatározott, kult helyzetben.
      11. Az amerikai terrortámadás nyolcadik külsõ védelmi tervbõl felkészítõ teljes gya- 10. Megnyerte az FTP szakmai versenyét,
      évfordulóján a tûzoltók önfeláldozásának korlás zajlott Dunaújvárosban.  és így negyedszer állhatott fel a dobogó tete-
      szentelt megemlékezést tartottak az OKF-en. 23. Kazincbarcika és Berente (BAZ) telepü- jére az FTP Belvárosi Tûzõrségének csapata.
      Az ünnepségen részt vett Jeffrey Levin, az léseken külsõvédelmiterv-gyakorlatot tar- 12. Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsé-
      Egyesült Államok nagykövetségének ügyvi- tottak, ezzel egy idõben a BorsodChem Zrt. ge támogatásával Tófej polgármestere rend-
      võje.                is megtartotta belsõvédelmiterv-gyakor- kívüli esõzés következtében kialakult ka-
      13. A horvátországi Hodosan és Gorican te- latát.           tasztrófahelyzet felszámolására vonatkozó
      lepülések tûzoltóságai szervezésében került 23. Hagyományteremtõ céllal elsõ alkalom- gyakorlatot vezetett le a település polgári vé-
      sor az államhatárt képezõ Mura folyó mal rendeztek lépcsõfutó versenyt Salgótar- delmi szervezetei részére.
      letenyei hídján – amely egyben határátkelõ jánban a tûzoltók. Az egyéni versenyt Ragá- 13. Légijármû balesetét szimuláló veszély-
      is – a „Híd-2009” gyakorlatra.   lyi Gábor, a salgótarjáni tûzoltóság zászlósa, helyzet-kezelési bemutató gyakorlatot tartot-
      17. SZÉLVIHAR-2009 elnevezéssel, a szél- a csapatversenyt pedig a balassagyarmati tak Tatán.
      sõséges idõjárás okozta károk felszámolása önkormányzat tûzoltóságának kettes számú 14. Ünnepséget rendeztek az Országos Ka-
      érdekében, felkészítés és komplex mentési csapata nyerte.       tasztrófavédelmi Fõigazgatóságon a Termé-
      gyakorlat zajlott Monokon (Borsod-Abaúj-               szeti Katasztrófák Csökkentésének Világnap-
      Zemplén).                                ja alkalmából.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13