Page 11 - magazin-március
P. 11

9 KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. március

   Fotók: Páros György
    munkatársa elismeréssel szólt a magyar ka- hatékonyabb katasztrófa-elhárító rendszer delem eredményes tevékenységét megkö-
    tasztrófavédelem vezetésének a nemzetközi mûködtetését. Meg kellett alkotni mind a kor- szönte, majd felszólalását azzal fejezte be: Le-
    együttmûködés tökéletesítése, a katasztró- mány, mind az önkormányzatok, mind a vég- gyen katasztrófamentes évük!
    fák megelõzése, következményeik mérséklé- rehajtás szintjén a katasztrófavédelem irányí- Dr. Göndör István, az MSZP frakcióveze-
    se érdekében tanúsított elkötelezettségérõl. tásának egységes rendjét. Olyan szabályozást tõ-helyettese saját családi tapasztalataira hi-
    Az ENSZ-szakértõ nagyra értékelte az OKF kívántak, amely szerint a különbözõ katasztró- vatkozva az átlagember veszélyhelyzetekbe
    teljesítményét és tapasztalatait a speciális fa-helyzetekben adódó feladatok megoldását kerülésének jellemzõ problémáit írta le: több-
    kutató-mentõ csapatok ENSZ INSARAG ugyanazon szerv irányítja és koordinálja, ezál- nyire felelõtlenségének következményeit
    módszertana és követelményrendszere sze- tal kialakulhat egy gyakorlott apparátus, szenvedi el, s a nehézségekhez gyakran tár-
    rinti kiképzése terén.       amely gyorsabbá és szakszerûbbé teszi a vég- sul a tudatlanság, az adott veszélyhelyzet ke-
     Babák László pv. ezredes tolmácsolta rehajtást. A hivatásos állami tûzoltóság és a zelésére való felkészületlenség. Hangsúlyoz-
    Peter Zanglnak, az Európai Bizottság Huma- polgári védelmi szervek integrálásával 2000. ta: szükség volt egy ilyen törvényre azért is,
    nitárius Segítségnyújtási Fõigazgatósága január elsejétõl egyszerûbb, csökkentett lét- hogy a lakosság felelõsségérzetét fokozzuk, s
    vezetõjének üdvözletét. Levelében a vezetõ számú katasztrófavédelmi szervezet kezdte magasabb szintre emeljük felkészültségét a
    hivatalnok kifejtette: „a jövõben a hivatásos meg mûködését. A megalakulást követõ elsõ veszélyhelyzetek kezelésére. Egyetértett
    katasztrófavédelmi szervezet fontossága az év az összevonás eredményességét a konkrét azokkal, akik a szabályozás szükségességét
    Európai Unió szintjén még jobban megnö- veszélyhelyzetek kezelésében már bizonyítot- a többszereplõs katasztrófa-elhárításban
    vekszik. …Az erõs nemzeti kapcsolattartó ta is. Dr. Kontrát Károly befejezésként a ka- együttmûködõk tevékenységének koordiná-
    pontok elengedhetetlenek maradnak fejlõdé- tasztrófák elleni védekezésben érintett vala- ciós igényével támasztották alá. „A múlt év-
    sünk érdekében. Ez az, amiért remélem, mennyi szervezet és személy számára további tized azt igazolta, hogy Önök, katasztrófavé-
    hogy az OKF az európai polgári védelmi eredményes munkát kívánt. delemben dolgozók felkészültek sokirányú és
    együttmûködés szívében marad…”    Dr. Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fó- magas követelményeket támasztó feladataik
     Sabine Ehmke-Gendronnak, az EU Taná- rum elnöke emlékeztetett a tíz éve történtekre megoldására, és e feladatok többségét ered-
    csa polgári védelemmel, katasztrófa-véde- és megállapította: fontos volt a katasztrófavé- ményesen el is végezték.”
    lemmel foglalkozó fõtitkársága igazgatójá- delmi törvényt megalkotni, s itt olyan törvény A jubileum alkalmából az országos ka-
    nak az OKF fõigazgatójához címzett levelét született, amely egyaránt érintette az egyén, a tasztrófavédelmi fõigazgató emlékplakettet
    ugyancsak Babák László olvasta fel. „Szeret- család, a környezet biztonságát, sõt közvetve adományozott, s azt az ünnepség záró aktu-
    nék Önnek és csapatának gratulálni azért, a magyarországi befektetések biztonságát is. saként személyesen adta át a következõk-
    mert egy rendkívül szilárd és rugalmas ka- A gondolatot folytatva rámutatott a Seveso-II. nek: dr. Lamperth Mónikának, volt belügymi-
    tasztrófavédelmi rendszert építettek ki, Irányelv jogrendünkbe iktatásának és gyakor- niszternek, dr. Bakondi Györgynek, az OKF
    amely nagymértékben növeli a többi uniós lati végrehajtásának fontosságára. Kiemelte, elsõ fõigazgatójának, Demetrio Innocenti-
    polgár biztonságát is” – írta többek között hogy az MDF szándékaival egyezõ, komplex, nek, az ENSZ ISDR Regionális Iroda képvise-
    Sabine Ehmke-Gendron.       jó katasztrófavédelmi törvény született tíz év- lõjének, Maurits R. Jochems nagykövetnek,
     A külföldi vendégek után a parlamenti pár- vel ezelõtt. „Mi egy jó törvényre mondtunk a NATO fõtitkár-helyettesének.
    tok képviselõinek felszólalásai következtek. A igent – mondta, majd a hivatásos katasztrófa- Dr. Tatár Attila zárszavát követõen a ka-
    Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviseleté- védelmi szervezet vele szemben helyet foglaló tasztrófavédelem jubileumi ünnepsége a
    ben dr. Kontrát Károly frakcióvezetõ-helyettes képviselõihez fordulva mintegy elismerésként Szózattal ért véget. (Az ünnepségrõl készült
    hangsúlyozta, hogy a polgári kormány már így fejezte be – s önök jól töltötték meg szak- képriportunk a borítón!)
    1998-as megalakulásakor célul tûzte ki egy mai tartalommal.” Az integrált katasztrófavé- Galántai Judit, Turányi József, Barsi Tomaj
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16