Page 12 - magazin-március
P. 12

10  Évértékelõ értekezlet                          mondott azon döntéshozóknak, akik a szak-

    HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK és szerátadás   felül a biztonság jogát és követelményét. mai koncepció kidolgozásakor napirenden
      Évértékelõ értekezlet

                                          tartották a speciális felszerelések beszerzé-
      és szerátadás
                                          sét, illetve a város önkormányzatának, amely
                                          a nehezülõ gazdasági helyzet ellenére elõte-
                                          remtette a 32 millió forintos önrészt. Emlé-
      Évértékelõ értekezlet és tûzoltó gépjármûvek
                                          keztetett arra, hogy Mosonmagyaróvár utol-
      ünnepélyes átadása zajlott február másodi-
                                          jára 1978-ban vehetett át magasból mentõ
                        Varga Zoltán kijelentette, hogy bár az ország
      kán az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
                                          tolólétrát két éve már csak külön engedéllyel,
      gatóságon. A rendezvényen jelen volt és be-
                        mondásra, a tûzoltóságok technikai fejlesz-
      szédet mondott Varga Zoltán önkormányzati a válság miatt sok területen kényszerült le- gépjármûvet, az azóta szolgáló IFA gépezetes
                        tése tovább folyik. Ennek egyik mozzanata-
                                          csak életmentés céljára lehet használni. A
      miniszter. Az eseményen jelen voltak az OKF ként e napon Miskolc, Mosonmagyaróvár, parancsnok úgy fogalmazott, amikor az új lét-
      vezetõi, a megyei katasztrófavédelmi igaz- Szeged és Szentendre hivatásos önkor- ra begördül a laktanya udvarára, az a több
      gatóságok elsõ emberei, a hivatásos önkor- mányzati tûzoltóságai egy-egy magasból mint száznegyven éves tûzoltóság történel-
      mányzati tûzoltóságok és az önkéntes tûzol- mentõ jármûvet vehetnek át, Kecskemét pe- mének egyik legszebb fejezete lesz.
      tóságok parancsnokai, a szakmai szövetsé- dig egy 35 tonna teherbírású tûzoltó autóda- A hozzászólást követõen a miniszter, az
      gek vezetõi.            ruval lesz gazdagabb, és magasból mentõvel OKF vezetõi, a gyártók, az önkormányzatok
       Elsõként dr. Tatár Attila tû. altábornagy, bõvül a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ képviselõi, az érintett parancsnokok az épü-
      országos katasztrófavédelmi fõigazgató szerállománya is. A folyamat nem zárult le, let elé vonultak, ahol megtekintették a felso-
      emelkedett szólásra. A tábornok részlete- hiszen, mint ahogy a miniszter mondta, már rakozott jármûveket, elbeszélgettek azok ke-
      sen, szakterületrõl szakterületre haladva ér- a 2010-2012-es fejlesztési programot is jó- zelõszemélyzetével.
      tékelte a 2009-es esztendõt, az elvégzett fel- váhagyta. A közelgõ választásokra utalva A szemlét követõen szakmai tájékoztató
      adatokat, a jogszabályi környezet változását, Varga Zoltán így fogalmazott: „Sok minden következett az aktuális feladatokról. Itt a töb-
      a végrehajtott mûszaki fejlesztéseket, a ka- változhat. Egy dologban azonban biztos va- bi között szó esett a jelentési, tájékoztatási
      tasztrófavédelem nemzetközi tevékenysé- gyok. Nem fog változni a társadalom igénye rendrõl; az igazgatóságokon, laktanyákban,
      gét. A power point-os bemutatóval illusztrált a biztonság csak Önök által garantálható kirendeltségekben folytatandó, elõírások
      elõadásban a fõigazgató számszerû adatok- szeletére. Kérem Önöktõl, hogy továbbra is szerinti életvitelrõl; a tûzoltói túlszolgálati
      kal támasztotta alá mondandóját. Sok egyéb legjobb tudásukkal, felkészültségükkel vé- perek állásáról; a cafeteria változásáról; a
      mellett elmondta, az elõzõ évben a hivatásos gezzék feladataikat, teljesítsék esküjükben, szakközépiskolai idõ nyugdíjba való beszá-
      önkormányzati tûzoltóságok és a mûködési fogadalmukban vállalt kötelességüket.” mításáról; a panelprogram tûzmegelõzési
      területet vállaló önkéntes tûzoltóságok ösz- A beszédet követõen a miniszter és a ka- vonatkozásairól; a vizek kártételeirõl; az óvó-
      szes vonulási eseményszáma 71.226 volt, tasztrófavédelmi fõigazgató átadta az új esz- helyekrõl; a polgári védelmi kötelezettség
      melybõl 26.507 a tûzeset, 33.705 a mûszaki közöket átvevõ tûzoltóságok és önkormány- korhatárairól, valamint a települések pv be-
      mentést igénylõ káreset és 11.104 a téves zatok képviselõinek a jármûvek indítókulcsa- sorolásáról. Végezetül elhangzott, hogy az
      jelzések, vaklármák száma volt. A tábornok it és az emléklapokat.   esztendõ elsõ negyedében újraindulnak a ré-
      rávilágított: a mûszaki mentéseken belül el- Az átvevõ tûzoltóságok nevében Sallai giós értekezletek.
      szaporodtak a szélsõséges idõjáráshoz köt- Péter tû. alezredes, mosonmagyaróvári pa-   Galántai Judit
      hetõ esetek, a tüzeken belül pedig a szabad rancsnok mondott beszédet. Köszönetet
      területen, erdõkben, egyéb hasonló helye-
      ken keletkezett lángok aránya nõtt. Dr. Tatár
      Attila értékelése során köszönetet mondott
      az elvégzett munkáért, a helytállásért a hiva-
      tásos és önkéntes tûzoltóknak, az együttmû-
      ködésért, konstruktivitásért a szakmai szö-
      vetségeknek, egyben reményét fejezte ki,
      hogy a szakma mindezen szereplõi közösen
      egységes, stabil, kiszámítható katasztrófa-
      védelmet alkotnak majd a jövõben is. Vége-
      zetül a tábornok 2010 egyik legfontosabb
      feladatának a jövõ évi magyar európai uniós
      elnökségre való felkészüléssel kapcsolatos
      teendõket határozta meg.
       A fõigazgatót követõen Varga Zoltán, a
      katasztrófavédelmet felügyelõ önkormány-
      zati miniszter mondott beszédet. Csatlakoz-
      va az elõtte szóló tábornokhoz, a tárcaveze-
      tõ úgy fogalmazott, az idei esztendõ egyik
      legfontosabb feladata a mûködõképesség
      fenntartása lesz, szigorú takarékosság mel- Fotó: Páros György
      lett. A miniszter hangsúlyozta, ezek a takaré-
      kossági szempontok azonban nem írhatják
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17