Page 14 - magazin-december
P. 14

12

    KRÓNIKA ra normalizálódott. A KKB Tudományos Taná- tos helyettese arról tájékoztatott, hogy a ka- ezer tonna vörösiszap keletkezett. Az alap-

                                          anyagok és a gyártáshoz szükséges készle-
                        tasztrófa-elhárítási célelõirányzat folyamato-
      csa döntéseit az MTA kutatói által végzett, il-
                                          tek biztosítottak, tette hozzá, és megkezdték
      letve az általuk megerõsített eredményekre
                        san biztosítja a szükséges forrásokat, de az
      alapozva hozta meg – tette hozzá a fõigazga-
                        nyelhetnek pénzt költségeikre. Mint mondta,
      tó-helyettes. Mint mondta, ez a grémium ko- önkormányzatok a vis maior alapból is igé- a hazai és külföldi vevõk kiszolgálását is, így
                                          már bevétele is van a társaságnak. Kossa
      ordinálja a hazai és külföldi kutatók munkáját az elsõ igények már befutottak, és az elõle- György hangsúlyozta, hogy nagyon szoros
      is. Dr. Hoffmann Imre tájékoztatása szerint az gek folyósítása is megkezdõdött. 26-án gazdasági, pénzügyi és számviteli felügyelet
      utak, a házak, valamint a kertek tisztítása 90 megalakult a Kármentõ Alap bizottsága, mellett tevékenykedik a cég. Elmondta, ren-
      százalékban megtörtént, a vizek lúgosságá- amely a jelenleg rendelkezésre álló 750 mil- delkezésre áll a szükséges hely mind a ter-
      nak csökkentésére 18 ezer tonna gipszet lió forint hét százalékát az azonnali segítség mõföldekrõl begyûjtött iszap, mind a terme-
      használtak fel, a levegõ porszennyezettségét nyújtására elkülönítette. A bajba jutottak te- lés során keletkezõ hulladék számára.
      nyolc településen folyamatosan mérik. Ko- hát fûtésre, ruházkodásra ebbõl a pénz-   Újhegyi Katalin
      lontáron a honvédség a tönkrement gyalogos bõl kaphatnak támogatást.
      híd helyett újat épített, és elkészült a teher- Kossa György pv. alez-
      forgalom lebonyolítására alkalmas átkelõ is. redes, a MAL Zrt.-t fel-
      A fõigazgató-helyettes elmondta, október 28- ügyelõk koordinátora
      a óta a helyszínen tevékenykedik a karitatív arról számolt be,
      szervezetek munkáját összehangoló Civil Hu- hogy október 15-
      manitárius Koordinációs Központ, ezzel bizto- e, a termelés újra-
      sítva a településekre érkezõ adományok indítása óta több
      megfelelõ elosztását.        mint 22 ezer ton-
       Dr. Tollár Tibor gazdasági fõigazgató-he- na bauxitot dol-
      lyettes, a MAL Zrt.-t felügyelõ kormánybiz- goztak fel, és 10

      Akár 55 milliárd forintba is                                    tette,

                                                      t e r m é -
      kerülhet a vörösiszap-katasztrófa                              szetesen fo-
                                                 lyamatos az emberek
      A kárfelmérés, a helyreállítás jelenlegi hely- azonnal elfogadta a megállapításokat, má- tájékoztatása, például a helyi televízióban és
      zetérõl, illetve a három leginkább érintett te- sok további vizsgálatot, illetve méltányos- újságban, így a környéken élõk értesülhet-
      lepülés polgármesterével folytatott megbe- ságot kértek. Jelen pillanatban az ingatla- nek arról, „mi a következõ heti program”.
      szélés eredményeirõl tartott sajtótájékozta- nokban keletkezett károk összege 7,9 milli- A sajtótájékoztatón jelenlévõ polgár-
      tót a Belügyminisztériumban november 19- árd forintra tehetõ. Ami a mezõgazdasági mesterek egyöntetûen úgy vélekedtek, ter-
      én Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Dr. területeket illeti, Pintér Sándor arról tájékoz- mészetes, hogy a helyiekben kérdések me-
      Bakondi György tû. altábornagy, kormány- tatott, hogy a kárfelmérés megtörtént, illet- rülnek fel, de ezeket kezelni tudják, és igye-
      biztos, valamint Tili Károly Kolontár, Toldi Ta- ve azt is megvizsgálták, miként lehet a keznek elérni, hogy a lakosság érzékelje,
      más Devecser, valamint Marton László szennyezett földet elszállítani. 33 hektárról hosszabb távon is ott lehet élni. A települé-
      Somlóvásárhely elsõ embere.    helyi erõkkel történik ez, a jelentõs kiterje- si vezetõk ezen kívül elismeréssel szóltak a
        A tájékoztató elején Pintér Sándor bel- désû területeket pedig a Mecsekérc Zrt. kormány gyors intézkedéseirõl.
      ügyminiszter arról beszélt, hogy a települé- közremûködésével tisztítják meg. Ennek Kérdésre válaszolva Pintér Sándor úgy
      sek vezetõi az önkormányzatok szempontja- költsége nagyjából 30 milliárd forintra rúg fogalmazott, a bíróság fogja eldönteni, hogy
      iról tájékoztatták. A tárca vezetõje emlékez- majd. Minden kiadást és a károkat összead- a körülbelül 55 milliárd forintra tehetõ ki-
      tetett arra, hogy a katasztrófa helyszínén je- va az elõzetes felmérések alapján körülbelül adást a MAL vezetõinek magánvagyonukból
      lentõs rendõrségi, katasztrófavédelmi, hon- 55 milliárd forintba kerül majd a helyreállí- kell-e állniuk, de az biztos, hogy valamennyi
      védelmi, és egészségügyi erõket vontak tás. A belügyminiszter emlékeztetett arra, felmerülõ kiadásra és kárra igényt nyújt be
      össze, mindezen tevékenységekre a kárel- hogy jövõ július végére az összes kárt fel- a kabinet. A sajtótájékoztatón szó esett ar-
      hárítás, a lakosság mentése során több számolják, felépítik az összes házat, és az ról is, hogy az érintett lakosok demonstráci-
      mint négymilliárd forintot fordítottak. Pintér élet visszatér a rendes kerékvágásba. A tár- ót terveztek a 8-as úton. A belügyminiszter
      Sándor visszautalt a kormány által a károk ca vezetõje beszélt arról is, hogy természe- figyelmeztetett arra, hogy a településeket
      enyhítésére hozott három határozatra, ame- tesen a lakosokban mindenféle kételyek fel- védõ keresztgát azt a célt szolgálja, hogy
      lyek az ingatlanokban, az ingóságokban, va- merülhetnek, így az egészségügyi problé- egy esetleges újabb katasztrófa esetén le-
      lamint a külterületi, illetve a mezõgazdasági mák kapcsán is. Ezért a Magyar Tudomá- gyen idõ a menekülésre. Annak útvonala
      területekben keletkezett károk felmérését és nyos Akadémia szakértõivel ismét megvizs- pedig éppen a 8-as út. Tüntetni tehát lehet,
      enyhítését célozzák. Hozzátette, igazság- gálják az érintett területeket, és biztos ben- de máshol, ott, ahol nincs kihirdetett ve-
      ügyi szakértõk bevonásával zajlik a lakóin- ne, hogy az eredmények azt mutatják: ott szélyhelyzet.
      gatlanokban esett károk felmérése, ezek nincs egészségügyi kockázat. Ettõl függetle-  Galántai Judit
      megállapításai a lakosság elképzeléseivel nül létrejön egy egészségügyi központ, ahol
      nem minden esetben egyeznek. A miniszter az önként jelentkezõ érintett lakosok külön-
      kijelentette, hogy az érintettek 30 százaléka bözõ szûrõvizsgálatokon eshetnek át. Hozzá-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19