Page 11 - magazin-december
P. 11

9


    ugyanabban az évben tavasszal tisza- depresszióval reagálnak. De ugyanaz az em- telent érdemel a prevenció, mert a megelõ-
    virágzás volt. Az akadémikus elmondta, mi- ber is különféle stádiumokon esik át. Az el- zés teljes hiányáról lehet beszélni. Pedig sze-
    nél egyszerûbb egy szervezet, annál inkább nökhelyettes szavaiból kiderül, van olyan fá- rinte súlyos figyelmeztetés, hogy a gát alatt
    képes az önvédelemre. A Marcalban sem a zis, amikor a stressz miatt "túlpörög", majd lévõ, gyönyörû, alig kétéves épületeket is
    halak jelennek majd meg elõször, hanem a ezt az állapotot gyakran a magába roskadás bontanak most. Mint mondta, érti, hogy a
    táplálékul szolgáló mikroflóra és fauna, majd követi. Az ilyen embert nem lehet kezeletle- prevenció pénzbe kerül, és még hírértéke
    a növényzet éled újra. De utána jön sorban nül elengedni.       sincs, mégis át kell értékelni annak szerepét.
    minden más életforma.         Csépe Valéria elmondta, Kolontáron és Ami még a tanács szerint nagyon fontos: a
     Sokkal nehezebb a helyzet az embereket Devecserben is lakossági tájékoztatókon tu- riasztási rendszer kiépítése. Ez jelenleg csak KATASZTRÓFAVÉDELEM 2010. december
    ért trauma feldolgozásával. Csépe Valéria datják az emberekkel, kihez fordulhatnak se- Paks, illetve néhány vegyi üzem környékén
    most úgy látja, értük nagyon sokat kell még gítségért. De bárki a környezetében segít- létezik. Pedig mindenkinek, aki veszélyes
    tenni. Véleménye szerint a legfontosabb: na- ségre szoruló emberre is felhívhatja a figyel- üzem környékén él, fel kell arra készülnie,
    gyon pontosan kell informálni õket. Talán met. Az elnökhelyettes úgy vélte, az egész- hogy elérkezhet a pillanat, amikor menekül-
    nem mindig a legjobb a kommunikáció – ségügyi munkacsoportnak sokáig lesz fel- nie kell.
    szögezte le az elnökhelyettes. Túl sok irány- adata a térségben. A lakosságra vonatkozó A megállapításokról szólva Németh Ta-
    ból, túl sokféle impulzus éri õket, éppen ezért egészségügyi kockázatokat elemzi és elõké- más és Csépe Valéria is a bizalomról beszélt.
    nem tudják, kinek és mit higgyenek el, mi- szíti a teendõket. Ilyenek például a szûrõhe- Szerintük nagyon fontos annak megszerzé-
    közben egy katasztrófahelyzet önmagában is lyek, vizsgálóállomások. Szerencsére akkora se, és ezen a téren nem állunk jól, ami azt
    elképesztõ pszichés terhelést jelent minden- összefogás látható most, amelyre még ed- jelzi, hogy a tájékoztatás nem megfelelõ. Az
    ki számára. Különösen veszélyeztetettek az dig nem volt precedens: az ágazat, a hatósá- információhiány okozta gondokat most hirte-
    idõsek és a gyerekek. De sokkos állapotban gok, a kutatók és a gyakorlati szakemberek len kell kezelni, de a nehezén túljutva idõt
    vannak a családfenntartók is, akiknek per- valamennyien az ott élõkért dolgoznak. Ez kell szentelni a tanulságok levonására. Ha
    cek alatt omlott össze az egzisztenciája.  azért fontos – tette hozzá –, mert mindennek ugyanis az emberek megkapják a szükséges
     Ezek az emberek túlfeszített, zaklatott ál- megvan a maga ideje. Megvan a tervezett tájékoztatást, akkor együttmûködnek, elfo-
    lapotban vannak. Hozzátartozókat vesztettek szûréseké éppen úgy, mint az állatkísérlete- gadják a döntéseket. Mindenkinek tisztán
    el, ráadásul még egy élet munkáját is látták ké. Folyamatosan vizsgálni kell a vörösiszap kell látni azt, hogy lehet csodálatos pénz-
    semmivé válni. Ingatlanuk, ingóságuk van hosszú távú hatásait, hiszen az nem az ösz- ügyi, gazdasági modelleket készíteni, de
    oda, de még az emlékeik is. Idõs emberek szetevõi, hanem a lúgossága miatt veszé- mindig lesz öt-tíz százalék, amit nem lehet
    gyerekkorig visszamenõ fotóit vitte el az lyes. Mindent, amit eddig errõl az anyagról megtervezni. Ez az emberek pszichológiája.
    iszap, minden tárgyi bizonyítékát annak, tudni lehetett, most ellenõrizni kell – figyel- Csépe Valéria a mostani eset kapcsán fi-
    hogy a családnak története van. Ezek látszó- meztetett az elnökhelyettes. Mindezt úgy, gyelmeztetett arra is: a mentális következ-
    lag jelentéktelen apróságok, mégis súlyos hogy kicsiben ugyanazok a problémák lelhe- ményeket súlyosbítja az a tény, hogy a ka-
    traumát okoznak, hiszen az emberek elveszí- tõk fel itt, mint az országban bárhol máshol: tasztrófában érintett emberek többségének
    tették a múltjukat, a jelenüket, a jövõjük pe- a szervezetlenség, az együttmûködés hiá- megélhetését éppen az a cég biztosítja,
    dig bizonytalanná vált. Pszichológiai gondo- nya. Csépe Valéria azonban arra hívta fel a fi- ahonnan a vörösiszap-áradat elindult. Nekik
    zásuk több szakaszban történik. Az akut idõ- gyelmet, hogy egy, a mostanihoz hasonló még nehezebb a történteket feldolgozni, hi-
    szakra kidolgozott, jelenleg is mûködõ rend- krízishelyzet akár pozitív változást is hozhat, szen ordítanának, de nem tehetik, mert a
    szer a krízisintervenció. Most pedig az ön- jó esetben az egyének olyan személyiség- gyár bezárása is tragédia lenne. És akkor
    kéntesek – klinikai szakpszichológusok, és változáson mennek keresztül, amely a segí- még nem beszéltünk az emberi természet
    mediátorok (õk is pszichológusok) – dolgoz- tõ szándékot, az összefogást erõsíti. Az em- azon sajátosságáról, hogy a rossz tapaszta-
    nak a térségben. Õk a közvetítésre, a konflik- berek most nem egymással hadakoznak, ha- latot hajlamosak vagyunk kivetíteni. Az el-
    tushelyzet-kezelésre, utógondozásra, utókö- nem összerakják, amijük van.  nökhelyettes arra hívta fel a figyelmet, a ka-
    vetésre kiképzett szakemberek, akik a Máltai Németh Tamás az eset következményei- tasztrófának nagyon sok olyan áldozata van,
    Szeretetszolgálat koordinálásában mûködõ nek lehetséges forgatókönyvérõl szólva a aki a MAL-nál dolgozik. Tõlük most sokan el-
    lelki védelmi bizottság keretein belül végzik 2008-as amerikai pernyekatasztrófát emlí- fordultak, hiszen a cég iránti fenntartásukat,
    munkájukat – tájékoztatott az ellátás mene- tette. Az a miénkhez nagyon hasonló tragé- gyûlöletüket rájuk is kivetítik. Nekik még ez-
    térõl a fõtitkárhelyettes.     dia volt. Az úgynevezett "nem idõkritikus" zel is meg kell küzdeniük.
     Idõközben a Magyar Pszichológiai Társa- idõszakban, vagyis az akut problémák keze- Csépe Valéria összegzésként arról be-
    ság megalakította a katasztrófapszichológiai lése után készült egy elemzés, amelybõl az szélt, hogy a szorongás, a stressz egy ideig
    szekcióját is, amely az ilyen helyzetek eseté- derült ki, hogy a tragédiához több tényezõ „csak” pszichés állapot, idõvel azonban be-
    re dolgoz ki szakmai ajánlásokat. A képzett vezetett, nem egyetlen ok. A megállapítások tegséggé fajulhat. Ez az ügy tehát szerinte
    szakembereknek rengeteg helyzet kezelésé- között szerepelt az is, hogy késõbb a legtöbb bizonyos értelemben lezárhatatlan. Javasla-
    re kell felkészülniük, hiszen az embereket problémát a légúti megbetegedések okoz- tokat lehet készíteni, el lehet dönteni, hogy
    eleve más-más lelkiállapotban érte a vész- ták. Az amerikai tanulmány a helyzet kom- ki, mikor, mit tegyen egy ilyen akut helyzet-
    helyzet okozta sokk. Másként kell segíteni munikációs kezelését is kifogásolta, miköz- ben – mondta –, de az elsõdleges lépések
    azt, aki egészségesként szenvedte el a trau- ben hozzánk képest az USA e téren igencsak után a helyzet csak a folyamatos odafigye-
    mát, és másként azt, aki már eleve gondok- profi – jelentette ki a professzor. Úgy vélte, lés révén kezelhetõ. A különbözõ hatóságok
    kal küszködött. Az ember habitusából adódó- ezek a megállapítások kivétel nélkül igazak mellett ez az ott élõk feladata is.
    an is nagyon eltérnek az egyes esetek, van, lesznek az iszapkatasztrófa esetében. A Tu-  Újhegyi Katalin
    aki dühvel, indulatkitörésekkel vezeti le a fe- dományos Tanács vezetõi szerint mindezt
    szültségét, míg mások magukba fordulnak, már most azzal lehet kiegészíteni, hogy elég-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16